17 (03-05) GO 20 - navzájom zadarmo

Sťažovateľ: fyzická sooba
Zadávateľ: Orange Slovensko, a.s.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Go20 – navzájom zadarmo“
zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci marec zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky, voči komunikácii služby „Navzájom zadarmo“ v rámci paušálu Go20. Sťažovateľ tvrdí, že na základe reklamy, ktorá pri paušále Go20 ponúka možnosť využiť službu „navzájom zadarmo“, v ktorej si skupina 5 ľudí môže volať a posielať správy navzájom zadarmo, pokiaľ zakladajúci člen tejto skupiny využíva paušál Go20 alebo vyšší, sa rozhodol preniesť si 4 telefónne čísla do Orange. Sťažovateľ ďalej uvádza, že po vyplnení objednávky mu bol poskytnutý „darček“ za prenos čísla. Konkrétne si zadávateľ vybral darček v podobe mesačnej zľavy 5€ z ceny paušálu. Sťažovateľ poukazuje na to, že vďaka tomuto darčeku prišiel o možnosť založiť si skupinu „navzájom zadarmo“, nakoľko sa fakturácia znížila na 15€ mesačne. Sťažovateľ je toho názoru, že informácia o tom, že výberom darčeka zákazník stráca možnosť založenia si skupiny „navzájom zadarmo“ nie je z reklamy dostatočne zrejmá a má za to, že reklama je zavádzajúca. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza: “...Sťažovateľ v sťažnosti poukazuje na vizuál nachádzajúci sa na stránke www.orange.sk, kde je ako súčasť účastníckeho programu Go 20€ uvedené: Bezplatné založenie skupiny navzájom zadarmo na základe čoho sťažovateľ v sťažnosti vyvodzuje, že k poskytnutiu služby Navzájom zadarmo stačí využívať paušál Go 20€. Z uvedeného vizuálu však tvrdenie sťažovateľa nie je možné vyvodiť, nakoľko je tam jasne uvedené, že k účastníckemu programu Go 20€je poskytované len bezplatné založenie skupiny v rámci služieb Navzájom zadarmo. Ďalšie využívanie služby Navzájom zadarmo počas jednotlivých mesiacov  a príslušné mesačné poplatky sa však riadia Finančnými limitmi stanovenými vo vyššie uvedenej prílohe k Cenníku služieb – cenník osobitných služieb.“ Vo vzťahu k uplatneniu bonusu za prenos čísla a následnej „straty“ možnosti založiť si skupinu navzájom zadarmo zadávateľ uvádza:“ Uvedené tvrdenie nie je pravdivé, nakoľko uplatnením Bonusu za prenos čísla sťažovateľ neprišiel o možnosť založiť si skupinu Navzájom zadarmo, avšak jej mesačný poplatok by sa zmenil z 0€ na 2,50 € mesačne.“ 
 
Popis reklamy:
V rámci prezentácie paušálu Go20 sú uvedené tieto informácie: 
- Nekonečné volania
- 500 MB + 2Gb bonus
- Nekonečné SMS
- Zľava na zariadenie 90 € pri nákupe online
- Bezplatné založenie skupiny „Navzájom zadarmo“
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním. Osobitná pozornosť sa vyžaduje o.i. pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky. V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Informácie, ktoré boli uvedené na web stránke a voči ktorým namieta aj sťažovateľ sa týkajú konkrétneho paušálu Go 20. V rámci jeho špecifikácie je uvedené, že súčasťou výhod daného paušálu je aj „bezplatné založenie skupiny „Navzájom zadarmo“. Tento benefit predstavuje samostatnú službu, ktorej podrobné podmienky sú definované ako na web stránke, tak aj v Cenníku služieb. Samotná aktivácia služby navzájom zadarmo (resp. založenie skupiny v rámci služby Navzájom zadarmo) nie je spoplatnená, čo korešponduje aj s informáciami uvedenými priamo v rámci komunikácie paušálu. Výška mesačného poplatku za využívanie služby je stanovená podľa finančného limitu, ktorý platí zakladateľ skupiny za poskytnutý účastnícky program a niektoré z vybraných služieb. V prípade, že spoločnosť poskytne účastníkovi na vybraný účastnícky program alebo na vybranú službu akúkoľvek zľavu, do finančného limitu sa započítava suma po odpočítaní zľavy. Uvedené však neznamená, že zákazník prichádza o možnosť bezplatne si založiť skupinu „Navzájom zadarmo“, túto službu zákazník dostal. Ale pri nedodržaní stanovených finančných limitov za využívanie služby mu bude fakturovaná mesačná suma vo výške 2,50 €. Ako je uvedené vyššie, tieto informácie a podmienky možných poplatkov za využívanie danej služby sú zrozumiteľne a jasne komunikované v rámci Cenníka a samostatnej web stránky a spotrebiteľ sa s nimi má možnosť oboznámiť pred uzatvorením zmluvy. Komisia sa preto nedomnieva, že by zadávateľ komunikoval predmetnú ponuku spôsobom, ktorá by mohla spotrebiteľa uviesť do omylu a reklamu nepovažuje za zavádzajúcu.   
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že web stránka zadávateľa: „Go20 – navzájom zadarmo“, zadávateľa: Orange Slovensko, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

20.8.2019

Raňajky s reklamou: Ako robiť a vysielať televíznu a rozhlasovú reklamu tak aby bola etická?

  Nová európska smernica o audiovizuálnych mediálnych službách dáva veľký dôraz na budúcu...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.