29 (04-11) Garancia najlepšej ceny

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Alza.sk s.r.o.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka zadávateľa: „Garancia najlepšej ceny“
zadávateľa: Alza.sk s. r. o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bytča, voči prezentácii „garancie najlepšej ceny“ na web stránke zadávateľa Alza.sk s. r. o. Sťažovateľ poukazuje na to, že na stránke je pri vybraných tovaroch uvedené, že spoločnosť ponúka garanciu najnižšej ceny na trhu. Sťažovateľ poukazuje na svoju konkrétnu skúsenosť, v rámci ktorej si chcel akciu uplatniť pri konkrétnom výrobku (televízore), ktorý našiel v nižšej cene. Uvedený výrobok je lacnejší u viacerých predajcov aj podľa portálu heureka.sk. Keď sa však  rozhodol akciu si uplatniť, zľava mu nebola poskytnutá. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že pokiaľ je pri produkte (televízore) vyobrazená informácia „Garantujeme najlepšiu cenu“, tak po rozkliknutí tejto vety sa zákazníkovi objaví stránka s informáciami, na ktorej sú uvedené dôvody, prečo si kúpiť televízor na Alza.sk. Zároveň je zákazník vyzvaný, aby v prípade kedy nájde lepšiu cenu televízora, ktorý je dostupný na sklade iného e-shopu, vyplnil kontaktný formulár. Celý proces následne funguje tým spôsobom, že zákazník musí Alza.sk poslať funkčný odkaz s odkazom na konkrétny e-shop, na ktorom našiel výhodnejšiu cenu totožného modelu, ktorý predáva Alza.sk. Nie je možné zaslať odkaz na stránky www.heureka.sk, nakoľko táto stránka slúži iba ako porovnávač cien jednotlivých e-shopov a zároveň, na týchto stránkach ceny nebývajú aktualizované. Po tom, čo Alza.sk obdrží funkčný odkaz, z ktorého je zrejmé, že iný e-shop má nižšiu cenu, operátor Alza.sk kontaktuje zákazníka a vytvorí mu špeciálnu cenovú ponuku. Následne je na zákazníkovi, či túto prijme, alebo či si televízor zakúpi u konkurencie. Zadávateľ taktiež uvádza, že v prípade sťažovateľa pravdepodobne nastala situácia, kedy odkaz, ktorý zaslal bol nefunkčný.  
 
Popis reklamy:
Pri vybraných produktoch je uvedená aktívna ikonka „Garantujeme najlepšiu cenu“, po kliknutí na ktorú sa zákazníkovi zobrazí vyskakovacie okno s nasledovnými informáciami:
Prečo si kúpiť TV na Alza.sk. Najširšia ponuka televízorov. V ponuke máme televízory svetových značiek. V súčasnej dobe si môžete vybrať z viac ako 500 modelov na sklade.
Poradíme s výberom
Na všetkých predajniach vám naši zamestnanci radi poradia. Radšej by ste si vybrali v pokoji domova? To najdôležitejšie o výbere správneho televízora sa dočítate v našom sprievodcovi.
Garantujeme najlepšie ceny
Pokiaľ ste v SR našli lepšiu ponuku, ktorá je na sklade, kontaktujte nás. Urobíme maximum, aby sme vám ponúkli cenu, s ktorou budete spokojní.
 
TV je možné vyzdvihnúť cez víkend
S Alza.sk máte možnosť vyzdvihnúť si nový televízor cez víkend. Naše predajne sú otvorené v sobotu aj nedeľu.
Najpohodlnejšie reklamácie“
Súčasťou okna je formulár, ktorý môže zákazník vyplniť v prípade, že našiel lepšiu cenu produktu. Vo formulári sú nasledovné informácie: „Našli ste lepšiu cenu? Ak ste v SR našli skladom lepšiu ponuku, napíšte nám. Určite sa spoločne dohodneme. E-mail: ; Telefón: ; Webová adresa s výhodnejšou ponukou: ; Správa:; Môžete pripojiť odkaz; Súhlasím so spracovaním osobných údajov; Odoslať žiadosť“
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade zadávateľ v rámci svojich webových stránok explicitne uvádza tvrdenie „Garantujeme najlepšiu cenu“. Na základe tohto tvrdenia, by každému zákazníkovi, ktorý splní podmienky ponuky mala byť ponúknutá najlepšia možná cena, v tomto prípade nižšia cena ako je cena výrobku u konkurencie. V rámci informácii je však uvedené aj tvrdenie „Pokiaľ ste v SR našli lepšiu ponuku, ktorá je na sklade, kontaktujte nás. Urobíme maximum, aby sme vám ponúkli cenu, s ktorou budete spokojní.“ Komisia má za to, že toto môže byť v rozpore s princípmi „garancie najlepšej ceny“ ako takej, keďže uvedená formulácia automaticky nemusí znamenať, že zákazník dostane aj po splnení podmienok najlacnejšiu cenu, ale znamená to len, že zákazníkovi môže byť poskytnutá za daný tovar iná cena, nie nutne najnižšia na trhu, ktorú môže ale aj nemusí akceptovať. Zároveň by pri takto formulovanej garancii, ak spotrebiteľ splní podmienky, mala by mu byť ponuka nižšej ceny poskytnutá, alebo inak by mal byť upozornený na nesplnenie podmienky poslaním aktívneho linku a nemal by byť len informovaný, že mu zadávateľ nevie poskytnúť lepšiu cenu. V takomto prípade spotrebiteľ nemá ako vedieť, prečo mu zadávateľ napriek „garancii najlepšej ceny“ nevie poskytnúť lepšiu cenu. Tvrdenie o garancii najlepšej ceny síce môže byť samo o sebe pravdivé, avšak vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých ho zadávateľ používa považuje Komisia toto za klamlivé a schopné uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Web stránka zadávateľa: „Garancia najlepšej ceny“, zadávateľa: Alza.sk s. r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 2 Kódexu a sťažnosti sťažovateľa je opodstatnená.
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.