09 (02-05) film Potomok

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Forum Film Slovakia s.r.o.
Médium: vonkajšia reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama: „film Potomok“
zadávateľa: Forum Film Slovakia s.r.o.  
 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu reklamy k filmu Potomok. Sťažovateľ uvádza, že v danom prípade reklama komunikuje žáner, ktorého obsah nie je vhodný pre deti (horor). Rovnako nevhodný pre deti je podľa sťažovateľa aj samotný vizuál kampane, s ktorým dieťa prichádza do kontaktu, keďže kampaň využíva nosiče vonkajšej reklamy, vrátane vitrín na zastávkach. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku okrem iného uvádza, že namietaný plagát je súčasťou oficiálneho vizuálu schváleného majiteľom práv k filmu a je určený na propagáciu filmu. Na zábere, ktorý je ústredným prvkom namietaného vizuálu je zachytený predstaviteľ hlavnej postavy v halloweenskej maske. Z vizuálu je pritom zrejmé, že ide len o líčenie. Vizuál nezobrazuje fiktívnu nadprirodzenú bytosť, naopak je z neho zrejmé, že za líčením je konkrétny človek. Bežné dieťa je pritom konfrontované s líčením napríklad už aj v rámci školských karnevalov, ktoré sa usporadúvajú v období fašiangov. Maska kostlivca patrí štandardne k slovenskému folklóru v rámci fašiangov a je preto podľa názoru zadávateľa pravdepodobné, že socializované dieťa bolo priamo konfrontované alebo mohlo byť konfrontované s obdobnými vizuálom už v minulosti alebo s ohľadom na prebiehajúce fašiangy. Vizuál nezobrazuje násilie, nahoty ani užívanie návykových látok, nemá sexuálny podtext a nie je sexistický. Vo vzťahu k argumentom ohľadom out-doorovej reklamy, zadávateľ uvádza, že cieľom citylightovej propagácie bola informačná kampaň o nasadení filmu, ktorá vzhľadom k dĺžke svojho trvania ako aj počtu zvolených mediálnych nosičov nebola masívna a bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. 
 
Popis reklamy:
Dominantným výrazovým prostriedkom vizuálu je vyobrazenie chlapčenskej tváre (hlavného predstaviteľa propagovaného filmu), pričom jedna strana tváre je nalíčená do podoby kostlivca. Pod vyobrazením tváre chlapca je uvedený názov filmu „Potomok“, doplnený textom „ukrýva temné tajomstvo“, informáciami o hereckom obsadení a dátume uvedenia filmu do kín. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu.) Je nutné uviesť, že Komisia pristupuje v rámci posudzovania jednotlivých reklám a vizuálov ku každej reklame individuálne, pričom zohľadňuje jej cieľ, zvolené výrazové prostriedky ako aj ďalšie okolnosti, ktoré je potrebné v procese posudzovania každej reklamy zohľadniť, vrátane vplyvu na maloletých. V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Je pravdou, že cieľom reklamy je komunikácia filmového žánru (hororou), ktorý nie je primárne určený maloletým divákom. Táto skutočnosť by však nemala vplývať na vylúčenie predmetného filmového žánru z propagácie ako takého. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je znázornenie hlavného hrdinu filmu, ktorý má časť tváre nalíčenú do podoby kostlivca. Predmetné zobrazenie Komisia nepovažuje za porušujúce Kódex. Z vizuálu reklamy je zrejmé, že tvár dieťaťa je pomaľovaná, resp. že dieťa je v maske. S obdobnou maskou sú pritom deti konfrontované, nakoľko „kostlivec“ je pomerne obvyklým výrazovým prostriedkom či už vo filmoch pre deti, v rozprávkach alebo aj tak ako uvádza zadávateľ, v rámci karnevalových a fašiangových masiek. Komisia sa preto nedomnieva, že by reklama mohla vo všeobecnosti u detí vyvolať či už zvýšený záujem o daný filmový žáner, prípadne strach a ani nie je toho názoru, že reklama by mohla mať negatívny dopad na maloletých vzhľadom na použité médiá vonkajšej reklamy, ktoré neboli primárne zamerané na deti. S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „film Potomok“, zadávateľa: Forum Film Slovakia s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami  Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 02. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.