11 (02-07) film Ostrým nožom

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: CONTINENTAL FILM, s.r.o.
Médium: Vonkajšia reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama: „film Ostrým nožom“
zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o.  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame k filmu „Ostrým nožom“. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama pozostáva z vitríny, v ktorej je z oboch strán zakrvavená košeľa, čo môže podľa jeho názoru negatívne vplývať na deti. Naturalistické aranžmán môže ohrozovať senzibilitu mládeže, a najmä detí, ktoré môžu červenú farbu považovať za skutočnú krv. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že košeľa odkazuje na vraždu, ktorá je ústredným motívom filmu a taktiež bola zvolená aj ako hlavný vizuál. V podobnej košeli bol zavraždený aj Daniel Tupý, ktorého smutným príbehom sa inšpirovali tvorcovia filmu. Film Ostrým nožom je o brutálnych udalostiach na Slovensku z pred pár rokov. Nejde len o brutálnu vraždu, ale aj o benevolentný prístup slovenskej justície k tomuto prípadu. Preto sa zadávateľ rozhodol, že aj kampaň musí byť skoncipovaná odlišným spôsobom. Spôsobom, ktorý prinúti ľudí sa zastaviť a zamyslieť sa nad tým, že pred sebou majú vizualizáciu vraždy nevinného človeka, ktorá po dlhých rokoch nebola vyriešená. Je to zároveň aj nepriamy odkaz na množstvo ďalších prípadov vrážd, ktoré doteraz neboli vyriešené a zodpovedné orgány na Slovensku, akoby nemali záujem o ich objasnenie. Ba priam, akoby sa snažili ich nechať premlčať.
 
Popis reklamy:
Reklama (citylight) má podobu sklenenej vitríny, umiestnenej na autobusovej zastávke, do ktorej je vložená pánska, biela košeľa postriekaná „krvou“ s náznakom bodných rán. Pod inštaláciou je uvedený názov filmu „Ostrým nožom“ s podtitulom „Každá generácia má svoj príbeh“, informácia o dátume premiéry a logá partnerov filmu.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade je cieľom reklamy komunikácia filmu, ktorého príbeh je čiastočne inšpirovaný skutočnou udalosťou – vraždou študenta Daniela Tupého. Je pravdou, že uvedená reklama využíva expresívnejšie výrazové prostriedky, avšak Komisia má za to, že vizuál reklamy je priamo v súlade s komunikačným posolstvom a predstavuje určitú metaforu s jasným odkazom na motív filmu. Finálna podoba reklamy, v podobe inštalácie „zakrvavenej“ košele teda má svoje opodstatnenie a relevanciu. Zároveň je potrebné uviesť, že inštalácia je názorná a primeraná závažnosti téme, pričom zadávatelia nezasiahli do ľudskej dôstojnosti, cti alebo ochrany osobnosti, reklama tiež nie je diskriminačná alebo kontroverzná vo vzťahu k inému základnému právu.
Ohľadom možného vplyvu na maloletých, Komisia prihliadla okrem iného aj na skutočnosť, že predmetná reklama, v podobe reálnej inštalácie pozostávala z jedného kusu vizuálu. Ten bol síce umiestnený na zastávke MHD, a teda na mieste, kde je možné predpokladať vyššiu koncentráciu ľudí, vrátane skupín osôb, ktorým reklama primárne určená nie je (napríklad malé deti), avšak Komisia sa nedomnieva, že predmetná reklama môže mať na tieto skupiny negatívny dopad. Významnú úlohu v tomto smere totiž zohráva moment rodiča, prípadne inej dospelej osoby, v sprievode ktorej sa deti na zastávke pohybujú. Práve tá by dieťaťu mala okolnosti inštalácie reklamy ako aj jej celkového vizuálu vedieť primerane vysvetliť. Komisia má za to, že zadávateľ pripravoval reklamu s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi a reklamu nepovažuje za porušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „film Ostrým nožom“, zadávateľa: CONTINENTAL FILM, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami  Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 02. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.