28 (04-10) Express od Slovak Lines - Oko

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Slovak Lines Express, a.s.
Médium: Spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Express od Slovak Lines - Oko “
zadávateľa: Slovak Lines Express, a. s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosti od fyzickej osoby, okres Čadca, voči spotu, ktorý komunikuje prepravné služby zadávateľa Slovak Lines Express, a. s. podľa sťažovateľa reklama zobrazuje pocit strachu, keď muž uvidí v okne oko a s krikom utečie. Sťažovateľ považuje za v rozpore aj využitie výrazu „najspoľahlivejšia“ a má za to, že ide o použitý superlatív bez uvedenia pravdivosti tvrdenia.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v reklame je využitý výrazový prostriedok humorného zobrazenia náhleho prekvapenia, nakoľko po odostrení závesov sa namiesto bežne očakávanej scenérie objaví oko bližšie nešpecifikovaného tvora, ktoré vyvolá útek muža od okna, nie motív strachu ako ústrednej a primárne žiaducej emócie. Humorný aspekt tejto scény je zdôraznený tým, že muž je fyzicky dobre stavaný, čo je prezentované v predchádzajúcom zábere pred zrkadlom, a teda vzbudzuje predpoklad sily a odvahy, pričom   útek zobrazený po odostrení závesov je vyobrazený spôsobom, ktorý by bolo možné očakávať skôr od osoby fyzicky slabšej a menej odvážnej. Spolu s vyobrazením muža dobrej telesnej konštelácie v kontraste s charakterom úteku od okna je daný akcent na humorný aspekt celého spotu, ktorý sa končí úkrytom "silného" muža za posteľ.  Nikde v danej reklame nie je emócia prekvapenia a zľaknutia sa ďalej rozpracovaná do zobrazenia strachu, násilia inej negatívnej emócie, ktorá by mohla nepriaznivo vplývať na psychické zdravie plnoletých, či maloletých osôb. K tvrdeniu ohľadom „najspoľahlivejšej časti Vašej dovolenky" zadávateľ uvádza, že toto je vyjadrením skutočnosti, že na spoločnosť a jej služby sa dá spoľahnúť, aj napriek tomu, že nie vždy všetko ostatné môže na dovolenke vyjsť tak, ako si človek naplánuje. 
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnil zástupca spoločnosti, pán Matúš Čermák, ktorý uviedol, že zadávateľ trvá na skutočnostiach, ktoré uviedol aj v písomnom stanovisku k sťažnosti.
 
Popis reklamy:
Spot začína záberom na muža v hotelovej izbe, ktorý sa postaví pred zrkadlo a začne si obdivne prezerať svoje svaly. Zrazu začuje zvláštny zvuk, ktorý prichádza smerom od okna. Muž pristúpi k okno, odostrie závesy. Za oknom na neho žmurkne veľké oko neznámej bytosti. Muž sa zľakne a s výkrikom uteká schovať za posteľ. Z poza postele vidieť už len ruku muža, v ktorej drží mobil a  snaží sa obraz za oknami odfotiť. Spot je sprevádzaný voice-overom v znení: „Pokojnú štvrť si nevyberiete. To, že nezmeškáte let, áno. Sledujeme situáciu na cestách, aby ste na Schwechat prišli včas. Sme najspoľahlivejšia časť vašej dovolenky. Expres na Schwechat od Slovak Lines.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, vytvárať pocit strachu a prezentovať produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu (čl. 13 ods. 1 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s námietkami sťažovateľa nestotožnila. Reklama využíva evidentnú mieru humoru a reklamného nadsadenia, ktoré nie je možné vnímať doslovne, ale je potrebné ich interpretovať v kontexte komunikačného posolstva. Zobrazenia, ktoré sú použité v reklame nie sú reálne, v danom prípade, situácia, ktorá je v spote zachytená je až absurdná a Komisia sa nedomnieva, že „strach“, resp. „úľak“ hlavného protagonistu by mohol divák reklamy vnímať ako skutočný. Samotná reklama strach nevyvoláva, skôr prezentuje úsmevnú, nereálnu skoro filmovú a významne hyperbolizovanú situáciu s cieľom nadnesene poukázať na to, že na dovolenke sa môže človek stretnúť s rôznymi neočakávanými situáciami. Vo vzťahu k námietke ohľadom superlatívu „najspoľahlivejšia“ má Komisia za to, že v tomto prípade nie je možné uvedený výraz považovať za superlatív priamo sa vzťahujúci na hodnotenie kvality služieb zadávateľa, ale je potrebné výraz hodnotiť v kontexte reklamného príbehu a celého komunikačného posolstva.      
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Express od Slovak Lines - Oko “, zadávateľa: Slovak Lines Express, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 25. 04. 2019 
                                                                                               Slavomíra Salajová  
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.