56 (10-04) Eurovea City of Motion

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: J&T REAL ESTATE, a.s.
Médium: Facebook
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Spot umiestnený na Facebook fan page: „Eurovea City of Motion“ 
zadávateľa: J&T REAL ESTATE, a.s.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 1 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky voči videu, ktoré bolo umiestnené na Facebook fan page developerského projektu Eurovea City, zadávateľa J&T REAL ESTATE, a.s. Sťažovateľ poukazuje na to, že reklama propaguje lokalitu Eurovea ako cyklofriendly lokalitu a tvrdí, že tam človek môže jazdiť na bicykli. JV reklame je zároveň vyobrazený cyklista, ktorý po tomto území jazdí na bicykli. V skutočnosti sú v danej oblasti umiestnené značky zákaz jazdy bicyklom. Podľa sťažovateľa cyklista svojim správaním v reklame porušuje dopravné pravidlá a reklama propaguje niečo, čo tam v skutočnosti nie je legálne. Sťažovateľ má za to, že reklama nabáda na porušovanie pravidiel. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že video je súčasťou dlhodobej kampane poukazujúcej na prínos rozvoja novej štvrte, ktorá je vo výstavbe pre obyvateľov a návštevníkov mesta Bratislava. Kampaň dlhodobo komunikuje základné atribúty tejto štvrte a života v nej cez heslá ako Eurovea City of leisure, Eurovea City of Living, Eurovea City of Shopping, Eurovea City of Life, Eurovea City of Offices, Eurovea City of Lights. V predmetnom vidu ide o heslo Eurovea City of Motion, ktoré má charakterizovať jeden z benefitov, ktorý v dobudovanej štvrti budú môcť obyvatelia využívať, a to možnosť pohybu pešo, kolobežkou či na bicykli do blízkeho centra Starého mesta. Zámerom videa je ukázať dynamickým spôsobom – z vtáčej perspektívy v pohybe – jednu z najkrajších mestských radiál, s výhľadom na Bratislavský hrad. Cieľom je charakterizovať dostupnosť štvrte. Použitie cyklistu v spote smerovalo dramaturgicky k využitiu pohybu a dynamiky miesta. Zadávateľ nesúhlasí s tvrdením, že predmetná reklama mala nabádať na porušenie pravidiel. Posolstvo reklamy je zamerané na polohu a dostupnosť. Reklama je súčasťou dlhodobej komunikácie štvrte, ktorá je vo výstavbe. Téma dostupnosti inou formou dopravy ako autom, resp. komunikácia preferovaných foriem dopravy, či už električkou alebo aktívnejšími formami (bicykel, kolobežka, chôdza) je rovnako opakovane a dlhodobo komunikovaným spôsobom dopravy v Starom meste. Reklama nie je zameraná na prezentáciu novej cyklotrasy a ani cyklistiky ako takej. Reklama nevyzýva, neprezentuje a ani nenabáda cyklistov, aby porušovali dopravné značenie, v spote nie je takéto správanie prezentované. Zadávateľ predpokladá, že každý cyklista sa správa v danej dopravnej situácii podľa príslušného značenia, a preto ani nie je možné, aby na miestach, kde prebiehalo nakrúcanie sa za štandardných okolností cyklista ocitol. Rovnako zadávateľ predpokladá, že priemerný spotrebiteľ si je vedomý povinnosti dodržiavať pravidlá cestnej premávky, a preto ho reklama v danom prípade nemôže nabádať na nelegálne správanie sa. 
Zadávateľ ďalej poukazuje na to, že výstavba štvrte je komplexný a dlhodobý proces. Benefity týkajúce sa úpravy verejných priestorov a ich využitia sa obvykle dajú ukázať až v záverečných etapách výstavby. Tak to bude aj pri Eurovea City, keď bude vybudovaná aj cyklotrasa. Dočasné obmedzenie zhoršenie prostredia v okolí stavby sú však nevyhnutnou súčasťou od začiatku každej výstavby, pričom ale tá je pre rozvoj mesta nevyhnutná. Zadávateľ má za to, že predmetná sťažnosť reaguje skôr na uvedenú skutočnosť a interpretácia cyklistu, ktorý porušuje pravidlá je čisto účelová. 
Zadávateľ taktiež uvádza, že v rámci projektu Eurovea City je naplánované vybudovanie na území štvrte mestský bulvár priateľský ku všetkým druhom pohybu, vrátane kvalitnej cyklotrasy. Spoločnosť sa snaží motivovať ľudí, aby odložili autá a využívali alternatívne druhy dopravy, čo je aj pre centrum mesta prospešné. Video malo obrazne znázorniť, že zóna Eurovea City bude po vybudovaní bulváru Pribinova priateľská k cyklistom. Reklama má reflektovať ako je Eurovea City blízko k Starému mestu a ponúka viaceré možnosti ako sa presúvať pomedzi tieto zóny. 
 
Popis reklamy:
Spot má podobu videa, ktoré bolo umiestnené ako príspevok na Facebook fan page projektu Eurovea City. Video zachytáva cyklistu, ktorý bicykluje v rámci zóny Eurovea. Záber sa následne mení na pohľad na lokalitu a mesto z vtáčej perspektívy. Príspevok je doplnený textom v znení: „Eurovea City of motion. Obedy a kávičky v Starom meste miluje asi každý. Ak žijete v Eurovea City, môžete si na pauzu vybehnúť na bicykli, kolobežke alebo pešo. Žite zdravo!“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie navádzať na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov alebo vzbudzovať dojem, že s ich porušovaním súhlasí (čl. 10 ods. 1 Kódexu). Predmetné vido zachytáva o.i. cyklistu, ktorý jazdí na bicykli v konkrétnej lokalite – Eurovea City, ktorá je predmetom propagácie zadávateľa. Komisia akceptuje tvrdenie zadávateľa, že cieľom kampane, súčasťou ktorej je predmetné video je komunikácia budovania danej lokality, ktorá prinesie obyvateľom mesta viaceré benefity,  vrátane vybudovania cyklotrasy. Samotný reklamný text však nie je prezentovaný so zameraním sa na budúcnosť a prezentáciu budúcich riešení infraštruktúry či zveľaďovania tejto oblasti, ale hovorí v prítomnosti o bicyklovaní a zobrazuje cyklistu v aktuálnom prostredí. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že zadávateľ mal v rámci predmetného videa zohľadniť aj súčasnú dopravnú situáciu a dopravné obmedzenia, ktoré sú na danom území vo vzťahu napríklad aj k cyklistom aktuálne platné, a to vrátane zákazu pohybu na bicykli. Keďže z reklamy by mohol spotrebiteľ nadobudnúť dojem, že na konkrétnom a známom území prístupnom verejnosti je možné sa pohybovať aj na bicykli, čo ale nie je pravdou, a preto je Komisia toho názoru, že reklama by mohla zaviesť spotrebiteľa a tým by mohlo dôjsť k porušovaniu všeobecne záväzných predpisov, a preto ju vyhodnotila ako neetickú. 
 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Spot umiestnený na Facebooku: „Eurovea City of motion“, zadávateľa: J&T REAL ESTATE, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 1 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 10. 12. 2020
Mária Tóthová Šimčáková v.r. predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

10.1.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 10. 12. 2020 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

30.11.2020

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 12. 11. 2020 sa konalo 9. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.