27 (04-06) EnzyMAX

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: HERBIA, a.s.
Médium: web stránka
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 25 ods. 1 písm. b)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Web stránka: „EnzyMAX“
zadávateľa: HERBIA, a. s.
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci apríl zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Hlavní město Praha. Sťažovateľ namieta voči vybraným tvrdeniam uverejneným na web stránke pilulka24.sk, ktoré považuje za v rozpore s vnútroštátnymi a európskymi právnymi predpismi regulujúcimi označovanie a spôsob prezentácie výživových doplnkov, ako aj v rozpore s Kódexom a má za to, že tvrdenia sú spôsobilé vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylnú predstavu o liečivých účinkoch dotknutého výživového doplnku a spotrebiteľa klamať. Sťažovateľ tiež poukazuje na skutočnosť, že vo vzťahu k potravinám nie je dovolené prisudzovať týmto liečivé účinky podobné s účinkami prípravkov, ktoré boli schválené podľa príslušných právnych predpisov ako lieky. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 07.4.2017 uviedol, že má zato, že tvrdenia, ktoré boli v rámci komunikácie použité sú neutrálne a nevyvolávajú dojem, že sú liekom. Sťažovateľom namietané tvrdenie na web stránke nehovorí o tom, že by dotknutý potravinový doplnok mal mať akékoľvek liečebné účinky alebo, že by jeho užívaním malo prísť k zlepšeniu zdravia spotrebiteľa. Uvádza len, že potravinový doplnok je možné užívať aj v období po operácii, či úraze. 
 
Popis reklamy: 
Sťažovateľ namieta voči tvrdeniam, uvedeným na web stránke lekárne piluka24.sk k výživovému doplnku EnzyMAX. Časť stránky obsahuje vyobrazenie produktu, informácie o cene a popis produktu. 
 
Tvrdenie voči ktorému namieta sťažovateľ: “Enzymax R je vhodné užívať pre podporu normálnych imunitných funkcií, napr. v období po operácii či úraze.” 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä pokiaľ ide o formu prezentácie alebo propagácie (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu). V danom prípade Komisia vychádzala najmä zo skutočnosti, že predmetom propagácie na web stránke je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické právne predpisy. Tvrdenia, voči ktorým namieta aj sťažovateľ nie sú v tomto prípade schválenými zdravotnými tvrdeniami a Komisia má za to, že ich použitie v reklame preto nebolo opodstatnené. Spôsob komunikácie výživového doplnku v rámci web stránky môže v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že výživový doplnok má vlastnosti lieku, resp. sú mu pripisované liečivé účinky. S ohľadom na tieto skutočnosti Komisia považuje reklamu  za porušujúcu Kódex. Komisia zároveň ocenila, že zadávateľ po upozornení predmetné zdravotné tvrdenia z webovej stránky stiahol a reklamu upravil ešte pred vydaním arbitrážneho nálezu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že web stránka: „EnzyMAX“, zadávateľa: HERBIA, a. s. je v rozpore s ustanovením čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 31. 05. 2017
                           Mária Tóthová Šimčáková 
                             predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

29.3.2018

Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.