52 (07-09) Enzým rastlinný: Papaín + Bromelín

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Multidata Slovensko, s.r.o.
Médium: web stránka
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl.44 ods.2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Web stránka: „Enzým rastlinný: Papaín + Bromelín“
zadávateľa: Multidata Slovensko, s.r.o. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 44 ods. 2 Kódexu.
 
Rada pre reklamu obdržala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Hlavní město Praha voči prezentácii prípravku – výživového doplnku „Enzým rastlinný – Papaín + Bromelín“ na webovej stránke www.prirodnastrava.sk, zadávateľa Multidata Slovensko, s.r.o. Sťažovateľ má za to, že reklama obsahuje tvrdenia, ktoré nie sú v zmysle platnej legislatívy povolené a prípravok je komunikovaný spôsobom akoby mal účinok liekov a sú mu pripisované také vlastnosti, ktoré vytvárajú dojem, že pomáha predchádzať určitej chorobe, liečiť ju alebo vyliečiť. Podľa sťažovateľa sú tvrdenia obsiahnuté v rámci prezentácie produktu spôsobilé vyvolať v priemernom spotrebiteľovi mylnú predstavu o liečivých účinkoch predmetného výživového doplnku, a teda spotrebiteľa klamať. 
 
Zadávateľ svoje stanovisko k sťažnosti rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Na predmetnej webovej stránke je vyobrazený produkt – rastlinný enzým Papaín+Bromelín.   s priamou možnosťou kúpy. Pod vyobrazením produktu je umiestnený jeho podrobný popis produktu. Sťažovateľ namieta voči týmto konkrétnym tvrdeniam: 
- „Užíva sa pri chronickej hnačke a celiakii. Tiež pomáha pri ochoreniach gastrointesti-nálneho traktu (vredy žalúdka), liečbe edémov, zápalových procesov a má ukľudňujúce účinky na žalúdok. 
- „...Celkovo má tiež upokojujúce účinky na žalúdočnú sliznicu a je z tohto dôvodu veľmi nápomocný pri celej škále ochorení postihujúcich tráviaci systém (žalúdočné vredy, poruchy sekrécie, edémy).“ 
- „...pôsobí aj proti zrážaniu krvi.“ 
- „...je dôležitý pri prevencii a liečbe trombózy a tromboflebitidy. Môže odbúravať cholesterolové usadeniny zo stien ciev a vykazuje významnú fibrinolytickú aktivitu. Má protizápalové účinky - likviduje mediátory zápalu. Preto túto vlastnosť je účinný pri liečbe reumatických zápalov kĺbov, poranení svalov a tkanív.“ 
- Bromelín:...je prevenciou proti rakovine“  
- pôsobí pri liečbe artériosklerózy, poruchy prekrvenia, celulitídy, bulímii
- hojí rany a zmierňuje bolesť
- pomáha pri liečení ľadvinových kameňov a piesku, hypoglykémie (znížení hladiny krvného cukru) 
- obmedzuje hnitie, kvasenie, črevnú toxemiu a dysbiózu v črevách
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Predmetom propagácie v rámci webovej stránky je konkrétny produkt – výživový doplnok, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické pravidlá. Okrem iného sa kladie dôraz aj na to, aby výživové doplnky neboli v rámci reklamy propagované spôsobom, ktorý môže u spotrebiteľa vyvolať dojem, že výživový doplnok je liekom (čl. 44 ods. 2 Kódexu). V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku a to dokonca spôsobom, že uvedený prípravok pôsobí ako prevencia pred týmito chorobami (napr. „je prevenciou proti rakovine“), prípadne priamo tieto stavy lieči („...je dôležitý pri prevencii a liečbe trombózy a tromboflebitidy“). Uvedené účinky predmetného prípravku však zadávateľ reklamy žiadnym spôsobom vedecky nepodložil, ani nijak inak nepreukázal. Celková textácia reklamy môže teda v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, prispieť k vyliečeniu, či dokonca vyliečiť chorobný stav a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Web stránka: „Enzým rastlinný: Papaín + Bromelín“, zadávateľa: Multidata Slovensko, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 44 ods. 2 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 09. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.