67 (09-07) Najviac slovenských výrobkov

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: CBA Slovakia, a.s.
Agentúra: Euro-Agency s.r.o.
Médium: Nálepka na priečelí predajne
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Nálepka na priečelí predajne: „Najviac slovenských výrobkov“
zadávateľa: CBA Slovakia, a.s.  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci november zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame v podobe nálepky umiestnenej na priečelí predajne potravín CBA. Sťažovateľ poukazuje na to, že na reklame je uvedený text: „Najviac slovenských výrobkov nájdete v tejto predajni CBA. CBA Slovakia, a.s.“, a to bez toho, aby pravdivosť a oprávnenosť takéhoto tvrdenia zadávateľ reklamy jednoznačne a hodnoverne preukázal. Podľa sťažovateľa ide o tvrdenie, z ktorého nie je pre spotrebiteľa, ktorý môže byť touto reklamou ovplyvnený zrejmé, z akého zdroja informácií zadávateľ reklamy vychádzal a aké relevantné skutočnosti a informácie vo vzťahu k ostatným súťažiteľom porovnával. Uvedené tvrdenie je spôsobilé uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu resp. ho zaviesť, či už priamo alebo nepriamo, vynechaním relevantných údajov preukazujúcich pravdivosť tohto tvrdenia ako aj použitou formou vyjadrenia zveličovaním. Predmetnou reklamou zadávateľ podľa sťažovateľa porušil ustanovenie čl. 15 bod 4 Kódexu, podľa ktorého reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt. Ďalej je sťažovateľ toho názoru, že predmetnou reklamou zadávateľ reklamy porušuje ustanovenie čl. 14 Kódexu tým, že svojim tvrdením uvádza klamlivú reklamu, keďže za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie alebo využíva inú klamlivú obchodnú praktiku a poukazuje na to, že reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám o sebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. Reklama taktiež podľa sťažovateľa nesmie na základe klamlivých údajov získavať vlastnému alebo cudziemu podniku prospech na úkor iného a nesmie ani obsahovať žiaden údaj, ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Záverom sťažovateľ uvádza, že reklama podľa jeho názoru nespĺňa ani všeobecné ustanovenia o reklame (čl. 10 ods. 2 a 3), je v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a je spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 07.11.2018 uvádza, že predmetná reklama v podobe nálepky je reliktom z obdobia okolo roku 2010, kedy za uvedenú oblasť bola zodpovedná osoba, ktorú už v spoločnosti nepracuje. Zadávateľ ocenil upozornenie spotrebiteľa a uviedol, že ku dňu zasadnutia Komisie bude reklama odstránená a predmetný vizuál reklamy nebude ďalej využívaný. 
 
Popis reklamy: 
Reklama má podobu nálepky umiestnenej na priečelí predajne potravín CBA. Vizuál nálepky pracuje s motívom slovenskej vlajky, cez ktorú je uvedený headline v znení: „Najviac slovenských výrobkov nájdete v tejto predajni“. V spodnej časti je umiestnené logo spoločnosti CBA Slovakia, a.s. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
V zmysle Kódexu reklama nesmie použiť žiaden superlatív, osobitne „najlepší“, „najlacnejší“, „najrýchlejší“, „najkvalitnejší“ a obdobné, bez jednoznačného a hodnoverného preukázania pravdivosti a oprávnenosti takéhoto tvrdenia, ktoré sa viaže na celý produkt (čl. 15 ods. 4 Kódexu). V predmetnej reklame využil zadávateľ superlatív v kontexte tvrdenia „najviac slovenských výrobkov nájdete v tejto predajni“. V danom prípade Komisia pri posudzovaní brala do úvahy, že zo samotnej textácie reklamy je možné túto interpretovať spôsobom, že výrok sa vzťahuje na konkrétnu predajňu (v tejto predajni), na priečelí ktorej je reklama umiestnená, nie na sieť predajní ako celku. Zároveň podľa vyjadrenie zadávateľa, v tomto prípade ide o pozostatok reklamy z roku 2010, ktorá nie je aktuálna a po upozornení ju odstráni. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama neporušuje Kódex. 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že nálepka na priečelí predajne: „Najviac slovenských výrobkov“, zadávateľa: CBA Slovakia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 11. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Slavomíra Salajová 
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.7.2019

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 20. 06. 2019 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

24.5.2019

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 15. 05. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.