29 (03-07) Easy Free

Sťažovateľ: Orange Slovensko a 3 fyzické osoby
Zadávateľ: Slovak Telekom, a. s.
Médium: TV spot a web stránka zadávateľa
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: Čl. 14 ods. 2, čl. 14 ods. 5 písm. b)
Vizuál: Stiahnuť vizuál

Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava


Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :
TV spot a web stránka zadávateľa: „Easy Free“ zadávateľa: Slovak Telekom, a. s.

sú v rozpore

s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a čl. 14 ods. 5 písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.

 

V priebehu mesiaca február obdržala Rada pre reklamu 3 sťažnosti fyzických osôb a sťažnosť spoločnosti Orange Slovensko, a. s. na TV spot a informácie na web stránke zadávateľa Slovak Telekom, propagujúce službu Easy Free. Fyzické osoby zhodne poukazujú na zavádzanie zákazníka, nakoľko v TV spote zadávateľ neuvádza dôležité podmienky platné pre danú službu. Jeden zo sťažovateľov má za to, že Telekom si vybral iba určité vlastnosti svojho produktu tak, aby sa zdal výhodnejší ako konkurencia a taktiež sa domnieva, že spoločnosť Slovak Telekom porušila základné pravidlá pri tvorbe porovnávacej reklamy. Orange Slovensko uvádza, že zadávateľ v reklame použitím výroku „s Easy free máš internet v mobile zadarmo“ vyvoláva v spotrebiteľovi dojem, že za využívanie internetu nemusí spotrebiteľ nič platiť. Takýto dojem je však nesprávny a preto klamlivý, keďže v podmienkach sú uvedené vymedzujúce lehoty a požiadavky týkajúce sa platnosti „free“ internetu v mobile.

Zadávateľ sa vo svojom stanovisku zo dňa 25. 2. 2012 vyjadril k sťažnostiam namiereným voči televíznej reklame uvedením skutočností, že spomedzi rôznych médií TV spot poskytuje menší priestor na prezentovanie charakteristík propagovaného produktu. V prípade konkrétneho 40 sekundového spotu je čas venovaný príbehu, kde sú pohybom ilustrované novinky v programe Easy Free. Jeho podstatné charakteristiky a údaje o cene, resp. o bezplatnosti ponuky sú podľa spoločnosti Slovak Telekom, a.s. v reklame uvedené, pričom je tam aj jasný odkaz na internetovú stránku, kde je možné získať všetky podrobné informácie o ponuke. Zadávateľ predpokladá, že i sťažovateľ získal podrobné informácie z webovej stránky, na ktorú práve reklama odkazuje, a preto považuje poskytnuté informácie v TV spote za dostačujúce na informovanie spotrebiteľa o týchto podmienkach ponuky. Spoločnosť Slovak Telekom má za to, že informácie o programe Easy Free na internetovej stránke sú zobrazené v štýle, ktorý spoločnosť používa štandardne. Informácie sú rozdelené do piatich rovnocenných záložiek: 1. Porovnanie s O2 Fér, 2. Easy Free cenník, 3. Služba Kreditka, 4. Ďalšie služby a 5. Podmienky. Všetky záložky sú rovnako výrazné, viditeľné a informácie v nich sú prehľadné a dobre čitateľné.
V súvislosti s porovnaním služby Easy Free s konkurenčnou službou O2 Fér v tlačenej inzercii a na svojej webovej stránke, vo forme porovnávacej tabuľky má zadávateľ za to, že objektívne boli porovnané vybrané parametre služieb: cena za SMS správy do všetkých sietí, cena za volania do všetkých sietí, cena za internet v mobile, rýchlosť internetu v mobile, doba platnosti kreditu a pri porovnaní zadávateľ vychádzal z údajov z cenníka O2 Fér spoločnosti Telefónica Slovakia, s. r. o. a z ich oficiálnej webovej stránky www.o2.sk platných k 9. 2. 2012.

Popis TV spotu:

Učiteľ tanca s francúzskym prízvukom: „A teraz znova figurina.“, nadýchne sa a zohne k podlahe. Popri tom ľudia v miestnosti pozerajú, čo sa bude diať. Učiteľ tanca sa postaví a pokračuje: „Volám za 9 centov,“ ukáže na prstoch číslo 9 ostatným tanečníkom, „a všetci za 9 centov a do všetkých sietí, také je to ľahučké, také je to Easy,“ popri hovorení precvičuje tanečnú figurínu, ktorú po ňom ostatní ľudia v miestnosti zopakujú. Nasleduje nová figurína, pri ktorej krútia hlavami a idú do podrepu: „A neplatím internet.“ Učiteľ tanca zastaví ostatných tanečníkov: „Stop! To musí dýchať žifót. Neplatím internet,“ a pokračuje v zobrazovaní ďalšieho pohybu: „a tarifikujem? po se-kun-dách. Daj mi tam ten tarifik?, po sekundách. Á, Bravó. Teraz je to Easy, teraz dýchaj žifót.“ A skupina skončí druh tanca. Nasleduje zobrazenie Easy Free karty a následne text, ktorý hovorí voice-over je taktiež premietnutý na bielom pozadí: „Bravo! S Easy Free voláš len za 9 centov za minútu do všetkých sietí, máš sekundovú tarifikáciu od prvej sekundy a internet v mobile zadarmo. Telekom, zažime to spolu.“ Počas hovorenia je v spodnej časti umiestnený text: „S Easy Free. Kompletné podmienky poskytovania a spoplatnenia služby Easy Free sú upravené v Cenníku služieb, časť Easy. Viac informácií na www.telekom.sk/easy“.

Popis internetovej reklamy

Na web stránke spoločnosti Slovak Telekom www.telekom.sk v časti telefonovanie, Easy Free sú uvedené nasledovné informácie: „S Easy Free voláš za 9 centov! Nová predplatená Easy Free karta ti ponúka najlepšie výhody: Volania za 9 centov do všetkých sietí, Internet v mobile zadarmo, SMS za 6 centov, Bonus 30 € za prenos čísla k nám!“ Po uvedenom texte stránka obsahuje 5 záložiek:

1. Porovnanie s O2 Fér. Informácie sú uvedené v tabuľke. Úvodný text: „Porovnaj si výhodnosť karty Easy Free s predplatenou kartou O2 Fér“. Tabuľka:
1. rad: -/O2 Fér/Easy Free
2. rad: Volania do všetkých sietí v SR (cena za minútu)/13 centov/9 centov
3. rad: SMS do všetkých sietí v SR za 6 centov//
4. rad: Sekundová tarifikácia od 1. sekundy//
5. rad: Internet v mobile zadarmo//
6. rad: Vysoká 3G rýchlosť internetu v mobile (pokrytie viac ako 60% populácie)/ / 
7. rad: Kredit platný 12 mesiacov/ (max. 6 mesiacov)/ 
Druhá tabuľka s názvom: „Takto ušetríš s Easy Free!“:
1. rad: -/O2 Fér/Easy Free
2. rad: 100 minút a 30 SMS do všetkých sietí za mesiac/14,80€/10,80€
3. rad: Ročne za volania a SMS ušetríte 48 €/-/-
4. rad: + internet v mobile zadarmo po dobití//0€
5. rad: + voliteľný neobmedzený internet v mobile na 30 dní/11€/5€
6. rad: Spolu za 100 minút a 30 SMS do všetkých sietí a neobmedzený internet v mobile za mesiac/25,80€/15,80€
7. rad: Ročne za volania, SMS a internet v mobile ušetríš až 120€/-/-
Pod uvedenou tabuľkou je umiestnený text: „Porovnávané ceny a podmienky ponuky O2 Fér platia k 9. 2. 2012, porovnávané ceny sa vzťahujú na hovory nepresahujúce 3 minúty.”

2. Easy Free: „Volaj do všetkých sietí za najlepšie ceny a surfuj s internetom v mobile zadarmo! Volania za 9 centov do všetkých sietí. Odteraz voláš za 9 centov za minútu do všetkých sietí (po dobití kreditu 10 € a viac). A to nie je všetko – voláš so sekundovou tarifikáciou od prvej sekundy! Ak si dobiješ kredit menej ako 10 €, stále budeš volať za skvelých 10 centov za minútu. Internet v mobile zadarmo. Vždy po dobití svojho kreditu získavaš neobmedzený internet v mobile zadarmo. A ako bonus navyše surfuješ s Easy Free zadarmo celých 30 dní od aktivácie svojej karty. Dobi si kredit a získaš tieto skvelé výhody!“ Nasleduje tabuľka. Prvý rad v tabuľke obsahuje tri stĺpce: „Dobitie/10€ a viac/menej ako 10€.“ Druhý rad v tabuľke sa taktiež skladá z 3 stĺpcov: „Volania za minútu do všetkých sietí v SR/9centov/10 centov“ Tretí rad: „Internet v mobile zadarmo/15 dní/7dní.“ Pod uvedenou tabuľkou pokračuje text v znení: „Cena volaní 9 centov za minútu platí 90 dní od dobitia kreditu 10 € a viac. SMS za 6 centov. Chceš posielať SMS-ky všetkým a vždy supervýhodne? S Easy Free ťa SMS-ka do všetkých sietí stojí len 6 centov. Platnosť kreditu 12 mesiacov. S Easy Free sa ti nestane, že ti kredit prepadne práve vtedy, keď ho najviac potrebuješ. Kredit bude platný vždy 12 mesiacov od posledného dobitia.“

Informácie sú usporiadané do nasledujúcich tabuliek:
Tabuľka „Volania, SMS, dáta“
1. rad: Zvýhodnené volania do všetkých sietí v SR ∣ 0,0900€/min.
2. rad: Volania do všetkých sietí v SR ∣ 0,1000€/min.
3. rad: SMS do všetkých sietí v SR ∣ 0,0600€/SMS
4. rad: 1MB prenesených dát v mobilnej sieti Telekom ∣ 0,9500€/1 MB
Tabuľka „Internet v mobile zadarmo“
1. rad: Dobitie kreditu do 10€ ∣ 7 dní
2. rad: Dobitie kreditu 10€ a viac ∣ 15 dní
Tabuľka „Dátové balíčky“
1. rad: Surf 1 ∣ 0,00€
2. rad: Surf 30 ∣ 5,00€

3. „Služba kreditka“, „Internet v mobile zadarmo. Vždy po dobití svojho kreditu získavaš neobmedzený internet v mobile zadarmo. A ako bonus navyše surfuješ s Easy Free zadarmo celých 30 dní od aktivácie svojej karty. Dobi si kredit a získaš tieto skvelé výhody!“ Nasleduje tabuľka:
1. rad: Dobitie/10€ a viac/menej ako 10€
2. rad: Volania za minútu do všetkých sietí v SR/9centov/10 centov
3. rad: Internet v mobile zadarmo/15 dní/7dní
Za tabuľkou pokračuje text v znení: „Cena volaní 9 centov za minútu platí 90 dní od dobitia kreditu 10 € a viac. Ak práve nečerpáš výhody internetu v mobile zadarmo, môžeš ďalej surfovať iba za: maximálne 0,50 € na 1 deň s balíčkom Surf 1 - ak nesurfuješ, neplatíš, samozrejme, nič, alebo 5 € na 30 dní s balíčkom Surf 30 – pre aktiváciu tohto balíčka pošli SMS s textom SURF30 ZAP na číslo 12323.“
 
4. Ďalšie služby Easy: „K novej Easy Free ti ponúkame ďalšie služby, s ktorými získaš viac výhod za menej peňazí. Kreditka Víkend začína, ty riešiš plány so všetkými kamošmi a v tom sa ti minie kredit. Čo teraz???Žiadny problém, praktická služba Kreditka ti požičia a ihneď dobije kredit 2 €, ktoré vrátiš jednoducho pri ďalšom dobití. Povedz vždy všetko aj vtedy, keď sa ti minie kredit! Stačí, ak pošleš prázdnu SMS na bezplatné skrátené číslo 222 a my ti dobijeme kredit sumou 2 €, ktoré uhradíš neskôr po najbližšom dobití.  Kreditka ti požičia bez poplatku, ak sa dobiješ sumou 12 € a viac, alebo s jednorazovým poplatkom 0,20 €. Poznámka Clip. S novou Easy Free vieš vždy, kto ti volá. Službu CLIP  s ňou máš navždy a zadarmo.Víkendové SMS. Užívaj si esemeskovanie do všetkých sietí počas celého víkendu len za 1,01 €! Službu Víkendové SMS si aktivuješ jednoducho. Pošli SMS-ku s textom VIKEND na číslo 12323 a posielaj do všetkých sietí až 1 000 SMS za víkend. Poznámka. Neobmedzený víkend. Volaj blízkym a známym celý víkend  v rámci mobilnej siete Telekom iba za skvelých 2,02 €! Službu Neobmedzený víkend si aktivuješ zaslaním bezplatnej SMS správy s textom OK na skrátené číslo 12323. Poznámka.

5. Podmienky: „Ceny sú uvedené s DPH. Účtuje sa každá začatá sekunda odchádzajúceho hovoru. Cena za zvýhodnené volania vo výške 0,09€/min. platí počas 90 dní odo dňa aktivácie a 90 dní odo dňa dobitia kreditu vo výške min. 10 €. Cena za volania vo výške 0,10€/min. platí po uplynutí obdobia 90 dní odo dňa aktivácie alebo uplynutia obdobia 90 dní odo dňa dobitia kreditu min. vo výške 10€, resp. v prípade dobitia kreditu vo výške menej ako 10€. Program Easy Free nie je možné kombinovať s programom Easy Plus a Easy Extra SMS resp. službou Easy Duo a web´n´walk 25. Zmena na program Easy Free je pre zákazníkov s inými programami Easy (okrem programu Disney kolekcia) možná zaslaním bezplatnej SMS správy s textom Free na 12323. Ostatné podmienky využívania a spoplatňovania programu Easy Free sa riadia podľa platného Cenníka služby Easy. Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 30 dní odo dňa aktivácie. Po prenesení 2000 MB dát v rámci obdobia 30 dní odo dňa aktivácie programu Easy Free bude rýchlosť sťahovania/odosielania dát znížená na 64/16 kb/s. Prístup na internet a prenos dát v mobilnej sieti Telekom je bezplatný počas 7 dní pri dobití kreditu vo výške menej ako 10 € a počas 15 dní pri dobití kreditu vo výške 10€ a viac. Dodatočnou podmienkou pre technické umožnenie využívania dátových prenosov je zostatok kreditu min. 0,24€. V prípade dobitia kreditu počas platnosti dátového balíčka SURF 30 sa Internet v mobile zadarmo za dobitie poskytuje iba v prípade, že toto obdobie presiahne dobu platnosti dátového balíčka SURF 30, a to iba počas obdobia odo dňa deaktivácie dátového balíčka SURF 30 do uplynutia 7 dní od dobitia kreditu vo výške menej ako 10€, alebo 15 dní od dobitia kreditu vo výške min. 10€. Aktivácia dátového balíčka SURF 1 je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „SURF1 ZAP“ na číslo 12323. Prenos dát v mobilnej sieti Telekom s balíčkom SURF 1 bude počas kalendárneho dňa spoplatnený cenou 0,9500€ s DPH za 1 MB, avšak maximálne do výšky 0,50€ za kalendárny deň. Po prenesení 100MB v rámci sledovaného obdobia (1 kalendárny deň) bude rýchlosť sťahovania/odosielania dát znížená na 64/16 kb/s. Aktivácia dátového balíčka SURF 30 je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare SURF 30 ZAP na číslo 12323. Služba sa poskytuje počas obdobia 30 dní odo dňa jej aktivácie a následne sa jej poskytovanie automaticky predĺži o ďalších 30 dní za predpokladu dostatočného kreditu na karte. Deaktivácia dátového balíčka je možná zaslaním bezplatnej SMS v tvare „SURF30 VYP“ na číslo 12323. Po prenesení 2 000 MB dát, v rámci obdobia platnosti balíčka SURF30, bude rýchlosť  sťahovania/odosielania dát do konca príslušného obdobia znížená na 64/16 kb/s. Obdobie platnosti dátového balíčka sa nepredlžuje o obdobie bezplatného poskytovania internetu v mobile zadarmo za dobitie, v prípade že počas jeho platnosti došlo k dobitiu kreditu v akejkoľvek výške. Ak si zákazník do 30 dní nedobije kredit, ukončí sa mu poskytovanie internetu v mobile zadarmo ako benefitu za dobitie kreditu (benefit pre hlas zostáva v platnosti bez zmeny).“

Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:

V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj, ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju a osobitá pozornosť sa vyžaduje okrem iného aj pri informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky. Cieľom reklamy bola komunikácia výhod zadávateľom poskytovanej služby predplatenej karty Easy free. Výhodnosť ponuky je previazaná na konkrétne podmienky, ktoré zákazník musí splniť ak chce uvedenú službu získať. Komisia je toho názoru, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť komunikácii podmienok propagovanej služby, najmä v súvislosti s ponukou internetu. Zadávateľ v rámci svojej reklamnej komunikácie tvrdí, že súčasťou ponúkanej služby je okrem iného aj   „Internet v mobile zadarmo“. Z uvedeného tvrdenia môže priemerný spotrebiteľ získať dojem, že ponuka vo vzťahu k mobilnému internetu je bezplatná, čo však v skutočnosti nie je pravda, pretože zákazník si musí dobiť kredit v určitej výške a aj v určitom termíne. Túto skutočnosť však zadávateľ v reklame neuviedol. Treba súhlasiť s tvrdením zadávateľa, že v rámci televízneho spotu uviedol odkaz na ďalšie zdroje informácií o ponuke, avšak tieto neboli s ohľadom na dĺžku ich zverejnenia, ani veľkosť písma dostatočne viditeľné a zreteľné, pričom samotný TV spot ponúkal priestor pre výraznejšiu a zrozumiteľnejšiu prezentáciu základných charakteristík ponuky, vrátane podmienok ich získania.  Explicitné tvrdenie „Internet v mobile zadarmo“ bez priamo alebo výraznejšie pripojeného dovetku „za určitých podmienok/pri splnení podmienok“, pritom neumožňuje spotrebiteľovi vedieť, že táto ponuka je bezplatná len pri splnení viacerých, pre využívanie služby  podstatných a nie úplne automaticky splniteľných podmienok. V prípade TV spotu je s ohľadom na spôsob aktivácie služby  navyše pravdepodobné, že sa spotrebiteľ dozvie o spoplatnení služby internetu, až v momente nesplnenia podmienok, keďže nemá dôvod študovať podmienky služby na internete, prípadne sa o nich informovať v pobočke.  V súvislosti s porovnaním programu Easy free s programom spoločnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. je Komisia toho názoru, že uvedené porovnanie môže vzhľadom k okolnostiam a súvislostiam v akých sa používa uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, keďže porovnáva vybrané charakteristiky v porovnaní ktorých dosahuje zjavnú konkurenčnú výhodu. Aj v prípade pravdivosti všetkých údajov, okolnosti a súvislosti, v akých boli použité (porovnanie vybraných ukazovateľov, len časti služby), a to aj napriek pod čiarou uvedenej výhrade, že ide o porovnanie hovorov do 3 min, najmä spôsob, akým boli použité, sú spôsobilé uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. S ohľadom na vyššie uvedené Komisia vyhodnotila reklamu ako v rozpore s Kódexom.

Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedený TV spot a web stránka: „Easy Free“ zadávateľa: Slovak Telekom, a. s. sú v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 2 a čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.

V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto  vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy, prípadne k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

Preskúmanie nálezu:

Zadávateľ podal dňa 22.3.2012 žiadosť o preskúmanie nálezu. V žiadosti vyjadril pochybnosti o nestrannosti posúdenia predmetnej reklamnej kampane, nakoľko jedným zo sťažovateľov bola spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a členka Arbitrážnej komisie, pani Andrea Cocherová, ako riaditeľka úseku komunikácie bola v konflikte záujmov. V nadväznosti na vyššie uvedené žiada spoločnosť o preskúmanie, či pri rokovaní a rozhodovaní o uvedenej sťažnosti bol dodržaný postup podľa Rokovacieho poriadku pre prípad konfliktu záujmov a či sa pani Andrea Cocherová rozhodovania zúčastnila. 

Dozorný výbor preskúmal dňa 28. 3. 2012 žiadosť o preskúmanie nálezu a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú mu známe a z dostupných informácií dospel k týmto záverom:

Arbitrážna komisia posudzovala predmetnú sťažnosť na svojom 3. zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo dňa 15.3.2012 o 16:00 hod v sídle Rady pre reklamu. Z celkového počtu 13 členov Komisie bolo na jej zasadnutí prítomných 10, t.j. nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, vrátane pani Andrey Cocherovej a Komisia bola uznášaniaschopná.  Nakoľko sa členovia Dozorného výboru nezúčastňujú rokovania Arbitrážnej komisie, vyžiadali si k postupu Komisie pri prerokovávaní sťažnosti č. 29 (03-07) na reklamnú kampaň „Easy s volaniami za 9 centov“ zadávateľa Slovak Telekom, a.s. písomné stanoviská predsedníčky a podpredsedníčky Arbitrážnej komisie. Predsedníčka Komisie, Ing. Jarmila Grujbárová v písomnom vyhlásení potvrdila, že pred začatím prerokovávania sťažnosti č. 29(03-07) jej v zmysle čl. VII. ods. 1 písm. b) Rokovacieho poriadku štyria prítomní členovia, vrátane pani Andrey Cocherovej oznámili, že majú za to, že by pri prerokovávaní predmetnej sťažnosti mohli byť v konflikte záujmov. Po oznámení konfliktu záujmov, opustili títo členovia rokovaciu miestnosť a nezúčastnili sa prerokovávania sťažnosti a ani hlasovania o rozpore danej sťažnosti s Etickým kódexom. Tieto skutočnosti potvrdila v písomnom vyhlásení aj podpredsedníčka Komisie, Mgr. Slavomíra Salajová. Na základe vyššie uvedeného Dozorný výbor nezistil žiadne dôvody na opätovné posúdenie reklamy a konštatoval platnosť arbitrážneho nálezu vydaného dňa 15.3.2012.

Tento arbitrážny nález nadobúda účinnosť dňom preskúmania nálezu Dozorným výborom 28.3. 2012.
 

V Bratislave, dňa  28. 03. 2012
 
 Ing. Jarmila Grujbárová
 Predsedníčka Komisie

 

 

 

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

3.4.2018

Tlačová správa z 3. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 3. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 22. 03. 2018...

29.3.2018

Rada pre reklamu vydala Opčný protokol k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie

BRATISLAVA. Na podnet a po konzultácii s Asociáciou nezávislých rozhlasových a televíznych staníc Slovenska...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.