19 (04-03) Džastin Výber dostal nakladačku

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Médium: Internetová reklama (spot na YouTube)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internet (spot na YouTube): „Džastin Výber dostal nakladačku“
Zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres  Trnava voči spotu, ktorý bol umiestnený na YouTube kanáli spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. Sťažovateľ má za to, že v reklame je parodovaná osoba Karlosa Vémolu a sú v nej narážky na jeho zrakový hendikep, čo nemožno podľa sťažovateľa považovať za etické.  
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že Spoločnosť Kaufland považuje uvedený názor sťažovateľa na predmetnú Reklamu za výlučne subjektívny. V záujme zachovania objektívnosti je nutné pri posúdení reklamy zohľadniť predpokladané vnímanie priemerného spotrebiteľa a nezakladať ho na subjektívnom názore a prežívaní jednej osoby. Postava škúliacej česky hovoriacej osoby sa vo videu „Džastina“ neobjavila prvýkrát. Stalo sa tak už v časti "Ako vznikli Džastinove fóry", ktorá bola dňa 16.06.2020 uverejnená prostredníctvom kanálu YOUTUBE (https://www.youtube.com/watch?v=jD-Dl_M_G34) . V tomto videu je možné vidieť, že táto osoba v predmetnom videu nemá žiadne prepojenie na sťažovateľom spomínaného športovca (Karlosa Vémolu). Keďže reklamné videá v hlavnej úlohe Džastina Výbera sú dlhodobým YouTube konceptom, spočívajúce v humorne ladených krátkych scénkach, odkazovanie, príp. nadväzovanie na predošlé odvysielané diely je zámernou taktikou, ktorá sa opakovane využíva. Postava menom Jarno Únavo je vo videu personifikáciou jarnej únavy (stav fyzickej a psychickej vyčerpanosti organizmu spájaný s príchodom jari), ktorá by Džastina Výbera zložila, nebyť produktov Kaufland, pričom ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Do videa s Džastinom sa teda vrátila česky hovoriaca postava, z ktorej je tentokrát boxer (na humorné znázornenie boja proti jarnej únave). V žiadnom prípade nejde o napodobenie akejkoľvek reálnej osoby a už vôbec nie je paródiou nejakých jej údajných handicapov. Na samotnom, sťažovateľom uvedenom škúlení nie je vo videu ani vystavaný žiadny fór, ktorý by naň nejakým spôsobom upozorňoval, pričom v predmetnom videu postava Jarno Únavo škúli iba minimálne, ak teda vôbec. „Zúrivý“ pohľad Jarna Únavy vo videu má za cieľ humorne zvýrazniť bojovnosť a odhodlanosť boxeristu bojovať a poraziť súpera. Samotná postava Jarno Únavo je vymyslenou postavou a prípadná podobnosť na nejaké žijúce/nežijúce osoby je úplne náhodná. V neposlednom rade si dovoľujeme konštatovať, že ani samotné meno JARNO ÚNAVO nijako nepripomína ani neparafrázuje meno KARLOS VÉMOLA a akákoľvek paralela medzi týmito dvoma menami neexistuje. K osobe pána Karlosa Vémolu zadávateľ tiež podotýka, že podľa jemu dostupných informácií, je pán Karlos Vémola bojovník MMA. Naopak, video, ktoré je predmetom sťažnosti sa odohráva v boxerskom ringu s boxerskými rukavicami a súboj prebieha s ohľadom na boxerské pravidlá. S ohľadom na vyššie uvedené je teda podľa zadávateľa nepochybné, že predmetná sťažnosť je neopodstatnená, nakoľko neexistuje žiadna spojitosť medzi postavou Jarno Únavo zobrazenou v predmetnom videu a pánom Karlosom Vémolom a teda nemohlo dôjsť k výsmechu z jeho osoby a/alebo k jeho údajnému parodovaniu, najmä nie z jeho zdravotného handikepu. Samotná Reklama nie je v žiadnom prípade koncipovaná ako výsmech, príp. paródia nejakej osoby, a už vôbec nie zdravotného znevýhodnenia, ale má v úmysle krátkou zábavnou scénkou v boxerskom ringu pobaviť spotrebiteľa s cieľom prezentácie spoločnosti Kaufland a ňou predávaných produktov. Vo všeobecnosti je hlavným účelom reklamy zaujať zákazníka, aj za pomoci humoru a rôznych zaujímavostí a situácií. Jediným účelom všetkých týchto prvkov je zaujať pozornosť spotrebiteľa, ktorý je zvyknutý na množstvo vnemov nachádzajúcich sa v digitálnej spoločnosti. Spojenie dávnejšie vymyslenej česky hovoriacej postavy a boxerský ring bol v tomto prípade na našej strane nápadom ako s príchodom jari a v súvislosti so všeobecne známou jarnou únavou pobaviť zákazníka s prezentáciou našej spoločnosti. Spoločnosť Kaufland uvedený subjektívny názor sťažovateľa kategoricky odmieta, nestotožňujeme sa s akoukoľvek napodobeninou/paródiou na pána Karlosa Vémolu, nesúhlasí so sťažovateľom a považuje zdanlivé úsudky sťažovateľa za nedôvodné. 
Rada sa so žiadosťou o stanovisko obrátila aj na zástupcov Oktagon MMA, s otázkou, či je možné v rámci uvedenej reklamy stotožniť postavu bojovníka s niektorým z konkrétnych bojovníkov MMA. V rámci stanoviska sa organizácia vyjadrila, že v predmetnej reklame nenašli podobnosť so žiadnym bojovníkom z organizácie Oktagon MMA. Zároveň však uviedli, že veta „Lachtani žerou první“ sa podobá na vetu, ktorú používa Karlos Vémola v podobe „Lvi žerou první“, avšak uvedené použitie nevnímajú ako neetické. 
Popis reklamy:
Hlavnou postavou reklamy je „Ďžastin Výber“, ktorý vstupuje do boxerského ringu, v ktorom bojuje s bojovníkom „Jarnom Únavom“. Bojovník je česky hovoriaci a prihovára sa Džustinovi textom: „Zmaluji tě tak, že tě vlastní hejtři nespoznaj. Lachtani žerou první...“. Ďžastin, sa zľakne a hovorí: „Asi dostanem na p....(slovo je vypípané)“. Posilnený produktmi z ponuky Kaufland nakoniec bojovníka porazí. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Reklama nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom (čl. 10 ods. 4 Kódexu). V rámci reklamy zadávateľ využíva humorne ladenú krátku scénu, ktorá nadväzuje na kreatívny koncept využívaný zadávateľom už dlhšie, s cieľom predstaviť jeho aktuálnu ponuku. Komisia je toho názoru, že miera reklamného nadsadenia a humoru je zo spotu zrejmá a v kontexte komunikačného posolstva ako aj hlavného aktéra, ktorý je o.i. známy aj ako herec zameraný na vytváranie aj vtipných videií je akceptovateľná. Komisia je toho názoru, že v reklame nie je zachytené správanie ani zobrazenia, ktoré by boli urážlivé, či voči postave bojovníka nejako dehonestujúce a reklama nie je spracovaná ani spôsobom, ktorý by poukazoval na nejaký konkrétny hendikep napr. posmešným alebo nevhodným spôsobom. Komisia má za to, že reklama nie je v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a a nie je spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom. 
 
Komisia sa však celkom neprikláňa k názoru zadávateľa, že „samotná postava Jarno Únavo je vymyslenou postavou a prípadná podobnosť na nejaké žijúce/nežijúce osoby je úplne náhodná“, resp. že „...neexistuje žiadna spojitosť medzi postavou Jarno Únavo zobrazenou v predmetnom videu a pánom Karlosom Vémolom..“. Je pravdou, že pán Karlos Vémola je bojovníkom MMA, zatiaľ čo reklama prezentuje postavu bojovníka akoby spôsobom, že ide o boxera v boxerskom ringu. Na druhej strane má však Komisia za to, že postava nie je úplne fiktívna bez akéhokoľvek prepojenia na reálneho športovca. Práve výrok „Lachtani žerou první“, hoci nie je využitý v doslovnom znení sa dá pripodobniť k výroku „Lvi žerou první“, ktorý je charakteristický práve pre Karlosa Vémolu, a teda nemožno celkom jednoznačne vylúčiť, že spotrebitelia si budú spájať postavu bojovníka v reklame práve s osobou Karlosa Vémolu a to aj v kontexte zobrazeného prostredia v reklame a bojového športu vo všeobecnosti. V tomto význame si Komisia dovoľuje dať zadávateľovi do pozornosti skutočnosť, že použitie výroku by potenciálne mohlo zakladať skutočnosť pre porušenie Kódexu, najmä vo vzťahu k ochrane osobnostných práv a ochrane osobnosti v rámci jeho využitia v komerčnej komunikácie. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (spot na YouTube): „Džastin Výber dostal nakladačku“, zadávateľa: Kaufland Slovenská republika v.o.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 27. 05. 2021 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.