76 (10-08) Daj si šancu na život

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: ACTION SPORTS, s.r.o.
Médium: Facebook
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3 a čl. 13 ods.1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Príspevok na Facebook fanúšikovskej stránke : „Daj si šancu na život“
zadávateľa: ACTION SPORTS, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl.10 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosti od troch fyzických osôb z okresov Bratislava a Malacky voči príspevku zadávateľa ACTION SPORTS, s.r.o. propagujúcemu obranné spreje, ktorý bol zverejnený v rámci fanúšikovskej stránky obchodu Muničák na sociálnej sieti Facebook. Prvý sťažovateľ je toho názoru, že reklama cynicky zneužíva osobnú tragédiu ženy usmrtenej v bratislavskom prístave. Druhý sťažovateľ o. i. poukazuje na to, že kombinácia textu a fotky odkazuje na udalosť tragického úmrtia mladej ženy a snaží sa vyvolať dojem, že v prípade použitia propagovaného výrobku by k nej nedošlo. Podľa sťažovateľa reklama nedáva žiadne odporúčania, ale len primitívne propaguje komerčný výrobok za účelom zisku zneužitím cudzieho nešťastia. Tretí sťažovateľ má za to, že reklama sa „nechutne priživuje“ na smrti mladej ženy za účelom propagácie ochranného spreja. 
 
Zadávateľ svoje stanovisko Rade nedoručil. 
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu príspevku umiestneného na Facebook fanúšikovskej stránke obchodu „Muničák“. V rámci vizuálu reklamy sú na pozadí fotografie, ktorá zachytáva Zimný prístav v Bratislave, zobrazené  produkty – obranné spreje („Pepper Spray“ a „Defense Spray“). Vizuál je doplnený headlinom v znení: „Daj si šancu na život! Niektorí ju nemali.“ A ďalším textom: „Obranné spreje značky Sabre najvyššia kvalita, ktorá funguje!“. V dolnej časti je umiestnené logo „Muničák“. Vizuálna časť príspevku je doplnená sprievodným textom v znení: “Spreje Sabre sú jedny z najúčinnejších korenistých, obranných sprejov na svete. Nikdy nevieš čo alebo kto ťa stretne, daj si šancu na život!“.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu má byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade zadávateľ v rámci reklamy propagoval konkrétny produkt – obranné spreje, ktoré môže človek využiť na svoju obranu, napríklad v prípade fyzického ohrozenia alebo útoku. Komisia nepopiera, že zadávateľ má právo komunikovať uvedený produkt, napríklad aj spôsobom prezentácie jeho charakteristík a účelu, avšak zároveň je toho názoru, že spôsob komunikácie, ktorý si v danom prípade zadávateľ v rámci reklamy zvolil, nemožno považovať za propagáciu, ktorá by bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Reklama jednoznačne odkazuje na konkrétnu, reálnu a  aktuálnu tragickú udalosť, pri ktorej zahynula mladá žena (pravdepodobne v dôsledku trestného činu). Uvedené je zrejmé o. i. aj z vizuálnej stránky reklamy, v rámci ktorej je vyobrazené prostredie, resp. odkaz na miesto, kde bolo telo mladej ženy nájdené. Využitie motívu brutálnej udalosti, ktorá sa spája so smrťou konkrétnej osoby, a to v kontexte komerčnej propagácie produktu, Komisia nepovažuje za etické a má za to, že reklama túto tragédiu využíva neprimeraným spôsobom. Predmetný vizuál navyše v kombinácii s textovou stránkou reklamy a headlinom: „Daj si šancu na život! Niektorí ju nemali“ podľa Komisie tiež bezdôvodne využíva motív strachu, resp. vytvára pocit strachu a prezentuje produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu (čl. 13 ods. 1 Kódexu), čo nie je etické. Komisia z týchto dôvodov vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex a sťažnosti sťažovateľov ako opodstatnené.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že príspevok „Daj si šancu na život“ na Facebook fanúšikovskej stránke zadávateľa: ACTION SPORTS, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 13 ods. 1 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.  
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a pritom 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.3.2020

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 27. 02. 2020...

27.2.2020

Od "nahotiniek" až po sexizmus genderové stereotypy v reklame

25 rokov etickej samoregulácie na Slovensku      BRATISLAVA, 25.2.2020 - Žena ako matka, gazdiná či sexuálny...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.