38 (08-04) Coldrex Maxgrip

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: OMEGA PHARMA s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Coldrex Maxgrip“
zadávateľa: OMEGA PHARMA s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči TV spotu, ktorý propaguje voľnopredajný liek Coldrex zadávateľa, OMEGA PHARMA s.r.o. Sťažovateľ považuje reklamu za zavádzajúcu a poukazuje na to, že reklama zobrazuje osobu s chrípkou, ktorá stojí na zastávke MHD a ide do práce, na nákupy. Sťažovateľ ďalej uvádza, že Coldrex je prípravok na báze paracetamolu a chrípku nelieči a podľa jeho názoru by mala takáto osoba zostať doma a nechodiť na verejnosť a do kolektívu. Sťažovateľ uvádza, že na Slovensku zomrie na chrípku cca 800 ľudí ročne a ďalší majú doživotné následky. Sťažovateľ má taktiež za to, že v súčasnej situácii, v dobe pandémie Covid 19 je predmetná reklama nevhodná a arogantná. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že predmetný spot je vysielaný už niekoľko rokov a podľa interných štúdií spoločnosti OMEGA PHARMA má reklama veľmi dobrú odozvu verejnosti. Takmer identická reklama na prípravok Coldrex bola posudzovaná Arbitrážnou komisiou Rady pre reklamu v roku 2006, ešte keď značka Coldrex patrila pod spoločnosť GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu dospela k záveru, že reklamný spot splnil podmienky určené Kódexom. 
Žena zobrazená v reklamnom spote stojí na zastávke MHD a vykazuje symptómy prechladnutia alebo chrípky. Reklamný spot vo svojom 20 sekundovom formáte predstavuje komunikáciu o podstatných vlastnostiach voľnopredajného lieku. Prostredie, v ktorom sa odohráva je v zásade irelevantné. Už v druhej sekunde spotu je počuť voiceover „Trápi vás chrípka?“ z ktorého je zrejmé a nepochybné, ku akému ochoreniu sa reklama viaže. Súčasne s voice-overom sa objavuje balenie lieku Coldrex Maxgrip, ktoré podáva pohár s rozpusteným liekom, ktorý žena s červeným nosom začína piť. Vo  štvrtej sekunde spotu nasleduje strih na prezentáciu, aké symptómy liek potláča. 
Reklamný spot nijako nezobrazuje, že čo robila žena pred tým ako sa dostala na zastávku ani či už predtým javila príznaky choroby. Rovnako nezobrazuje, kam sa žena chystá. Každému priemerne pozornému adresátovi reklamy (inak povedané bežnému pozorovateľovi) je zrejmé, že cieľom spotu je prezentácia vlastností produktu – v tomto prípade lieku a jeho vplyvu na symptómy prechladnutia. Prostredie, do ktorého je spot zasadený, priemerne pozorný adresát spotu nebude vnímať, keďže zastávku je možné  v spote vidieť a rozpoznať prakticky iba medzi jeho prvou a druhou sekundou v rámci záberu vo forme celku až polo celku. V ostatných záberoch ide skôr o detailné zábery bez možnosti rozpoznať zastávku. 
K uvedeným častiam spotu, v ktorých vidieť zastávku zadávateľ uvádza, že využívanie MHD ľuďmi, ktorí vykazujú symptómy chrípkového ochorenia je bežné, napríklad aby sa dostavili k lekárovi, alebo aby si vyzdvihli predpísané alebo voľnopredajné lieky v lekárni. Nič také však v spote, ktorý je predmetom sťažnosti, nie je prezentované.
Reklamný spot v žiadnom prípade nenaznačuje, že prípravok Coldrex Maxgrip má antivirotické účinky. V spote sú prezentované výhradne symptómy, ktoré Coldrex Maxgrip pozitívne ovplyvňuje. Reklamný spot nerieši problematiku ochorenia COVID–19, nerieši aký postup má zvoliť osoba s príznakmi COVID–19, ani nerieši liečbu ochorenia COVID–19. Priemerne pozorný adresát preto spot nebude vnímať v súvislosti s chorobou COVID-19. Spoločnosť OMEGA PHARMA berie situáciu so šírením ochorenia COVID–19 veľmi vážne,  a preto zabezpečuje neustálu dodávku svojich farmaceutických produktov, a zároveň prijíma množstvo opatrení na ochranu zdravia svojich zamestnancov.
Podľa regulátorom schváleného SmPC (Súhrn charakteristických vlastností lieku) je prípravok Coldrex Maxgrip určený na uľavenie od príznakov silného prechladnutia a chrípky. V tomto smere je reklamný spot na Coldrex Maxgrip plne v súlade so schváleným SmPC a so všetkými zákonnými požiadavkami na reklamu liekov. 
Spoločnosť OMEGA PHARMA si zastáva názor, že reklamný spot na Coldrex Maxgrip splnil všetky podmienky určené Kódexom, a preto považuje Sťažnosť za neopodstatnenú, a to aj s odkazom na všetky skutočnosti uvedené v tomto stanovisku, okrem iného aj minulé rozhodnutie Arbitrážnej komisie.
 
Popis reklamy:
Spot sa začína zobrazením ženy, ktorá stojí na zastávke MHD. Žena má evidentné príznaky chrípky a prechladnutia – červený nos, kašeľ. V obraze sa zjaví animovaný produkt – balenie lieku Coldrex, ktorý k nej pristúpi a podá jej šálku s horúcim nápojom Coldrex. Žena si odpije. Nasleduje záber na animovanú siluetu ženy a produkt, pričom v obraze sú napísané príznaky, ktoré uvedený produkt zmierňuje: horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, upchatý nos. Nasleduje opäť záber na reálnu ženu na zastávke, ktorej sa po dopití šálky s horúcim Coldrexom evidentne uľaví. Na záver je v obraze zachytený produkt – Coldex v kontexte headlinu: „Silnejší než chrípka a prechladnutie.“
V spodnej časti obrazu je počas spotu uvedená informácia v znení: „ Coldrex MaxGrip lemon a Coldrex MaxGrip lesné ovocie sú lieky k vnútornému užitiu. Pred užitím lieku si prečítajte príbalovú informáciu alebo sa poraďte s lekárom, alebo lekárnikom.“. 
Spot je doplnený voice-overom v znení: „Trápi vás chrípka? Dajte si horúci nápoj Coldrex MaxGrip. Vďaka paracetamolu rýchlo uľaví od horúčky, bolesti hlavy a bolesti v hrdle. Navyše s účinnou látkou na uvoľnenie upchatého nosa a vitamínom C. Coldex. Silnejší než chrípka a prechladnutie.“.
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia zadávateľa, ktorí na úvod vysvetlili, že sa pridržiavajú stanoviska a pripomenuli predchádzajúcu rozhodovaciu prax Komisie, kedy Komisia v rokoch 2006 a 2011 vyhodnotila obdobné sťažnosti a reklamy s podobným reklamným príbehom ako neporušujúce Kódex. Vo vzťahu k námietkam ohľadom aktuálnej pandemickej situácie uviedli, že reklama nie je zameraná na vírus Covid 19 a ani sa v reklame nikde tento vírus neuvádza. Reklama komunikuje účinok produktu výhradne k príznakom a ich zmierneniu v prípade chrípkového ochorenia a prechladnutia.
Prípravok lieči prejavy, nelieči príčinu ochorenia, avšak po jeho užití sa človek bude cítiť lepšie a forma spracovania reklamy ako aj vystúpenie hlavnej protagonistky tomu zodpovedá.  Zároveň poukázali na to, že v aktuálnom období sú na trhu vysielané viaceré obdobné reklamy, na podobné produkty, ktoré sú taktiež spracované v tomto kontexte a ktoré prezentujú možnosť systematického potlačenia príznakov ako sú napr. upchatý nos, kašeľ, či bolesť hrdla. Na otázku Komisie, či zadávateľ nezvážil upravenie spotov, prípadne ich  nasadenie vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, bolo Komisii vysvetlené, že nasadenie spotov prebieha v časovom predstihu. Nikto nemohol predpokladať rozsah druhej vlny a aké opatrenia budú v tomto smere prijaté. Reklama je navyše európskou kampaňou a spot je vysielaný v celej strednej a východnej Európe. Zároveň tiež zástupca zadávateľa uviedol, že kampaň súvisiacu resp. ktorá by reflektovala pandemickú situáciu pripravujú/plánujú, a že táto reklama nebola pripravovaná a reklamovaný produkt ani nie je nemá byť spájaný s liečbou Covid19.  
      
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Kódex kladie na reklamu požiadavku aby bola spoločensky zodpovedná a pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódex). Reklama  v danom prípade propaguje produkt – voľnopredajný liek, ktorý je určený na zmiernenie a liečbu, resp. úľavu od príznakov chrípkového ochorenia a prechladnutia, pričom v rámci spotu je táto skutočnosť uvedená a explicitne sú vymenované aj príznaky (horúčka, bolesť hlavy, bolesť hrdla, upchatý nos), od ktorých sa po užití produktu človeku uľaví. Komisia nespochybňuje skutočnosť, že reklama pravdivo zobrazuje účinok produktu a súhlasí s vyjadrením zadávateľa, že reklamný spot je v súlade so schváleným súhrnom charakteristických vlastností lieku, a teda, že reklama nezobrazuje také vlastnosti a účinky lieku, ktoré tento nemá. V súvislosti s prezentovaním účinkov produktu sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa a má za to, že reklama obsahuje pravdivé informácie.
 
Komisia sa tiež stotožňuje s argumentom zadávateľa, že podobný reklamný koncept bol použitý aj  v rokoch 2006 a 2011 a Komisia v tom čase reklamu vyhodnotila ako etickú. Pri posudzovaní reklamy však Komisia vždy zohľadňuje aktuálnu spoločenskú situáciu vrátane toho, ako reklamu ako takú slovenská spoločnosť v súčasnosti vníma a na čo je slovenský spotrebiteľ v kontexte spoločenského diania citlivý. V tomto smere nemožno predovšetkým absentovať od aktuálneho diania vo vzťahu k pandémii vírusu Covid 19, jeho príznakom ako aj opatreniam, ktoré boli v boji s daným vírusom celoplošne prijaté. Komisia je toho názoru, že uvedený kontext nemožno oddeliť od toho ako je reklama aktuálne vnímaná a posudzovaná. 
 
Reklamný príbeh zachytáva ženu, ktorá stojí na zastávke MHD a evidentne má príznaky ochorenia – kašeľ, horúčku, upchatý nos. Je pravdou, že tieto príznaky sú typické pre chrípku a prechladnutie, avšak je tiež pravdou, že sú takmer identické so symptómami, ktoré má  vírusové ochorenie Covid 19. Človek v danej dobe nemusí jednoznačne vedieť odlíšiť, či v prípade uvedených príznakov má chrípku či prechladnutie alebo je pozitívny na infekčné ochorenie Covid 19, najmä, keď príznaky sú rôzne a je možné sa infikovať aj od bezpríznakovej osoby s ochorením. Reklama predstavuje pre spotrebiteľa relevantný zdroj informácií, a to napriek predpokladu hyperbolizácie a reklamného spracovania prezentácie a ponuky reklamovaného produktu, ktoré vie priemerný spotrebiteľ odčítať. Komisia si je vedomá skutočnosti, že daný produkt nie je určený na liečenie ochorenia Covid 19 a tiež nemá za to, že akýkoľvek audiovizuálny obsah by mal v súčasnosti reflektovať alebo zobrazovať len správanie právom a príslušnými opatreniami dovolené. Komisia si tiež uvedomuje, že ide o staršiu, viacročnú opakujúcu sa kampaň, na ktorú môžu byť spotrebitelia už zvyknutí. Napriek uvedeným skutočnostiam má Komisia za to, že voči spotrebiteľom v súčasnej situácii nie je spoločensky zodpovedné ponechať reklamu, ktorá pracuje s prvkom priamo spojeným s ochorením Covid 19 bez akéhokoľvek kontextu k danému celospoločenskému problému.  V reklame  totiž táto skutočnosť nie je zohľadnená žiadnym spôsobom. Reklama taktiež žiadnym spôsobom nereflektuje na aktuálne prijaté bezpečnostné a preventívne opatrenia, a to aj napriek tomu, že  je vysielaná aj v období, kedy sú tieto účinné a platné, a vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu sa pritvrdzujú, napríklad povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest rúškom.  
 
Komisia si je vedomá, že reklama, vrátane jej nasadenia sa plánuje vopred, resp. s časovým predstihom, avšak zároveň má za to, že nakoľko je predmetná reklama vysielaná dlhodobo ako aj to, že aktuálna situácia a zvýšená miera obozretnosti a opatrnosti vo vzťahu k pandémii koronavírusu je situáciou, ktorá je aktuálna už dlhší čas, zadávateľ už mohol uvedené skutočnosti vziať do úvahy a televízny spot upraviť, doplniť o informácie súvisiace s preventívnym správaním sa alebo zvážiť jeho nasadenie. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama nebola v aktuálnej spoločenskej situácií pripravovaná (vrátane nasadenia) s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. 
   
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Coldrex Maxgrip“, zadávateľa: OMEGA PHARMA s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
Preskúmanie nálezu: 
Zadávateľ v lehote na podanie žiadosti o preskúmanie požiadal Radu o preskúmanie nálezu a uhradil administratívny poplatok. Zadávateľ žiada preskúmanie nálezu v zmysle článku IV ods. 12 písm. a) a b) Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu („Poriadok“). 
Podľa názoru zadávateľa vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada. S ohľadom na tieto skutočnosti zadávateľ predkladá nové skutočnosti a dôkazy týkajúce sa procesu prípravy reklamy, akou je aj reklama na Coldrex Maxgrip a v danej veci o.i. uvádza: „Spoločnosť OMEGA PHARMA pripravuje svoje reklamy veľmi rozvážne a príprava preto môže trvať aj viac ako 6 mesiacov. Dôvod je ten, že Spoločnosť do procesu priberá mnohých odborníkov, ako napríklad behaviorálnych psychológov, doktorov a iných odborníkov z oblasti medicíny, vykonáva prieskum pre lepšie pochopenie toho, ako bude reklama vnímaná spoločnosťou. Každý jeden aspekt reklamy je dôsledne zvažovaný a prehodnocovaný, vrátane oblečenia v ktorom sú herci oblečení, medicínskych aspektov a podobne. Cieľom uvedenia týchto skutočností je zdôraznenie, že Spoločnosť v skutočnosti pripravuje svoje reklamy s veľkým pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Tieto skutočnosti a dôkazy nemohli byť Spoločnosťou predložené skôr, pretože pôvodná sťažnosť a tiež Žiadosť o vyjadrenie Rady pre reklamu zo dňa 5. októbra 2020 nijakým spôsobom neriešia proces prípravy reklamy. Napriek tomu bola táto téma diskutovaná na online zasadnutí Arbitrážnej komisie, ktoré sa konalo dňa 15. októbra 2020 (ďalej len „Zasadnutie“) a z vyjadrenia jedného z členov komisie chápeme že naznačil, že príprava reklamy trvá niekoľko týždňov. V podstatnej časti pôvodnej sťažnosti sa sťažovateľ zaoberá účinkami paracetamolu na liečbu chrípky, ďalej uvádza že osoba s príznakmi chrípky by mala ostať doma. Sťažovateľ tiež zdôraznil, že na chrípku zomrie ročne 800 ľudí. Na záver sťažovateľ doplnil, že reklama je v dobe pandémie COVID-19 nevhodná a arogantná. 
S ohľadom na to, že podstatná časť sťažnosti sa zaoberá chrípkou, Spoločnosť pripravila svoje stanovisko zo dňa 12. októbra 2020 so zameraním na otázky týkajúce sa liečby chrípky.“ 
 
Zadávateľ ďalej namieta porušenie Poriadku a uvádza: „Na tretej strane Nálezu, kde Arbitrážna komisia uvádza svoje názory, Arbitrážna komisia okrem iného tiež uviedla: „Reklamný príbeh zachytáva ženu, ktorá stojí na zastávke MHD a evidentne má príznaky ochorenia – kašeľ, horúčku, upchatý nos.“ Opis príznakov v tejto vete je nepravdivý a účelový. Je pravdou, že žena zobrazená v reklame má kašeľ a začervenaný nos. Avšak z reklamy nie je možné nijakým spôsobom určiť, že žena má horúčku alebo upchatý nos. 
Argument, že symptómy zobrazené v reklame sú podobné symptómom COVID-19, je jedným z kľúčových argumentov komisie pri posúdení súladu reklamy s Etickým kódexom. Tento argument je však postavený na nepravdivom tvrdení, že žena zobrazená v reklame evidentne trpí horúčkou. Podľa Čl. 5 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku má arbitrážny nález obsahovať odôvodnenie Arbitrážnej komisie. V tomto prípade je odôvodnenie komisie nesprávne z hľadiska prezentovaných faktov. Arbitrážna komisia teda svoje závery dostatočne neodôvodnila, čo je porušením Čl. 5 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku.“ 
 
Vo vzťahu ku kontextu spoločenského diania zadávateľ o.i. uvádza, že „Spoločnosť vo svojom stanovisku a na Zasadnutí argumentovala, že takmer identické reklamy na prípravok Coldrex už boli Arbitrážnou komisiou posúdené v rokoch 2006 a 2011 pričom Arbitrážna komisia vyhodnotila, že sú v súlade s Etickým kódexom. V tejto súvislosti Spoločnosť zdôraznila kontinuitu rozhodovacej praxe Arbitrážnej komisie. Arbitrážna komisia v Náleze uznala, že podobný reklamný koncept bol použitý aj v rokoch 2006 a 2011, avšak zdôraznila, že posudzuje reklamu v kontexte aktuálnej spoločenskej situácie. Arbitrážna komisia však neposúdila reklamu z pohľadu priemerného spotrebiteľa. Spoločnosť je toho názoru, že priemerný spotrebiteľ by si reklamu nespojil s ochorením COVID-19, pokiaľ by to samotná reklama nenaznačila. Niektorí členovia Arbitrážnej komisie sa na zasadnutí vyjadrili spôsobom, z ktorého vyplýva, že reklamu považujú za neetickú s ohľadom na spoločenskú situáciu spojenú s COVID-19 z ich pohľadu ako profesionálov v odvetví marketingu. Avšak profesionáli pôsobiaci v odvetví marketingu jednoznačne nie sú priemerní spotrebitelia, keďže ich zmysel pre detail vo vzťahu k reklame je značne lepší vďaka ich profesionálnym skúsenostiam. Preto je Spoločnosť názoru, že Arbitrážna komisia neposúdila reklamu z pohľadu priemerného spotrebiteľa, čo je porušením Čl. 3 ods. 6 Etického kódexu. Arbitrážna komisia síce vyzdvihla potrebu posúdiť reklamu v kontexte spoločenskej situácie, ale neposúdila reklamu v kontexte marketingovej praxe zaužívanej inými farmaceutickými spoločnosťami, ktoré propagujú produkty veľmi podobné prípravku Coldrex Maxgrip a veľmi podobným spôsobom – ľudia stojaci vonku so symptómami ako sú kašeľ, začervenaný nos, ktorým sa následne uľaví po užití prezentovaného prípravku. Spoločnosť OMEGA PHARMA si neželá vystupovať v postavení sťažovateľa pred Radou pre reklamu a podávať sťažnosti na množstvo reklám konkurenčných spoločností, ktoré by mohli byť Arbitrážnou komisiou tiež vyhodnotené ako neetické z rovnakých dôvodov ako reklama na Coldrex Maxgrip. Cieľom Spoločnosti v tejto súvislosti je poukázať na kontext, ktorý spočíva v tom, že väčšina reklám farmaceutických spoločností by taktiež nesplnila vysoké nároky na spoločenskú zodpovednosť, ktoré kladie Arbitrážna komisia v Náleze. Neposúdenie kontextu marketingovej praxe konkurenčných farmaceutických spoločností považuje Spoločnosť OMEGA PHARMA za porušenie Čl. 5 ods. 2 písm. b) Rokovacieho poriadku, keďže Nález nie je dostatočne odôvodnený.“ 
Zadávateľ má taktiež za to, že došlo k porušeniu Poriadku, keďže podľa jeho názoru „počas Zasadnutia sa zástupcovia Spoločnosti OMEGA PHARMA vyjadrili, že Spoločnosť je ochotná upraviť reklamu na Coldrex Maxgrip tak, že do nej doplní upozornenie pre spotrebiteľa aby dodržiaval aktuálne vládne opatrenia v súvislosti s COVID-19. Arbitrážna komisia na toto vyjadrenie zástupcov Spoločnosti nijakým spôsobom nereagovala ani na Zasadnutí, ani v Náleze. Spoločnosť OMEGA PHARMA považuje toto vyjadrenie za prejav dobrej vôle, ktorý bol Arbitrážnou komisiou pri posudzovaní reklamy zrejme prehliadnutý. 
Podľa Článku 5 ods. 2 písm. b) bod iii. obsahuje Arbitrážny nález okrem iného aj vyjadrenie dotknutej osoby. Toto bolo ustanovenie porušené tým, že vyššie uvedené vyjadrenie Spoločnosti ako zadávateľa nebolo Arbitrážnou komisiou nijako zohľadnené.“ 
 
Zadávateľ na záver uvádza, že „v súčasnosti pracuje na príprave nového reklamného spotu, ktorý je pripravovaný s ohľadom na závažnosť spoločenskej situácie spojenej s ochorením COVID-19. Ako sme už uviedli, príprava takéhoto reklamného spotu si vyžaduje svoj čas, keďže pri tvorbe reklamy dôsledne zvažujeme každý aspekt a detail danej reklamy, ako aj jej potenciálny dopad na spotrebiteľa. Keďže Spoločnosť OMEGA PHARMA si uvedomuje závažnosť situácie, tak medzitým upraví aktuálny reklamný spot na Coldrex Maxgrip tak, aby obsahoval upozornenie že reklamný spot bol nakrútený pred zavedením vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 spolu s výzvou na dodržiavanie týchto opatrení. 
Podľa prieskumu Spoločnosti je pridanie takéhoto upozornenia v aktuálnej situácii praxou vo viacerých krajinách vrátane Spojeného kráľovstva, kde je momentálne vysielaných množstvo reklamných spotov s vyššie uvedeným upozornením. Na účely ďalších reklamných kampaní použije Spoločnosť nové reklamné spoty pripravené s ohľadom na závažnosť spoločenskej situácie.“.     
 
Dotknutá osoba (sťažovateľ) vo svojom stanovisku k žiadosti o preskúmanie nálezu, o.i. uvádza, že svoje vyjadrenie v rámci sťažnosti považuje za nemenné a ďalej uvádza: „táto ,,recyklovaná reklama" už nezodpovedá súčasnej situácii ohľadom ochrany zdravia a životov. Zjavne zľahčuje nákazu chrípkou a evokuje, že takíto ľudia môžu po použití paracetamolu chodiť medzi ľudí, do práce, používať MHD a infikovať ďalšie osoby.“ Dotknutá osoba na záver uvádza, že odvolávanie sa zadávateľa, že takáto reklama bola v predchádzajúcich rokoch v súlade s Kódexom je alibistická.
 
Dozorný výbor preskúmal dňa 28. 10. 2020 žiadosť o preskúmanie nálezu, vyjadrenie dotknutej osoby a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú mu známe a z dostupných informácií dospel k týmto záverom:
 
V zmysle čl. IV ods. 12 písm. a) až c) Rokovacieho poriadku môže zadávateľ požiadať o preskúmanie nálezu v prípadoch, ak  vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, namieta sa porušenie Poriadku alebo ak sťažovateľ namieta neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. V predmetnom prípade podľa názoru zadávateľa vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada. Zadávateľ v tomto prípade ako novú skutočnosť uvádza, že svoje reklamy pripravuje rozvážne, v spolupráci s odborníkmi a veľkým pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom, pričom príprava reklamy môže z tohto dôvodu trvať aj viac ako 6 mesiacov. 
Je pravdou, že uvedená skutočnosť nebola explicitne uvedená v rámci písomného stanoviska zaslaného zadávateľom, kde sa tento vyjadroval primárne k obsahu sťažnosti v kontexte námietok týkajúcich sa chrípky. Je však tiež pravdou, a potvrdzuje to aj zadávateľ, že táto téma bola diskutovaná na on-line zasadnutí Komisie, ktorého sa zástupcovia zadávateľa zúčastnili a Komisia túto informáciu zohľadnila aj v rámci posudzovania predmetnej reklamy a odôvodnenia svojho rozhodnutia, kde sa o.i. uvádza „Komisia si je vedomá, že reklama, vrátane jej nasadenia sa plánuje vopred, resp. s časovým predstihom, avšak zároveň má za to, že nakoľko je predmetná reklama vysielaná dlhodobo ako aj to, že aktuálna situácia a zvýšená miera obozretnosti a opatrnosti vo vzťahu k pandémii koronavírusu je situáciou, ktorá je aktuálna už dlhší čas, zadávateľ už mohol uvedené skutočnosti vziať do úvahy a televízny spot upraviť, doplniť o informácie súvisiace s preventívnym správaním sa alebo zvážiť jeho nasadenie“. 
Dozorný výbor je toho názoru, že bez ohľadu na vyššie uvedené, skutočnosť, že zadávateľ vo všeobecnosti pristupuje podľa jeho názoru k príprave reklamy zodpovedne nie je novou skutočnosťou, či dôkazom, ktorý by mohol mať podstatný vplyv na posúdenie predmetnej reklamy. 
 
Zadávateľ sa v žiadosti odvoláva na tvrdenie uvedené v rámci názoru Komisie, konkrétne: „Reklamný príbeh zachytáva ženu, ktorá stojí na zastávke MHD a evidentne má príznaky ochorenia – kašeľ, horúčku, upchatý nos.“, a uvádza, že opis príznakov v tejto vete je nepravdivý a účelový, pretože z reklamy nie je možné nijakým spôsobom určiť, že žena má horúčku alebo upchatý nos. Zadávateľ má za to, že odôvodnenie Komisie je z hľadiska prezentovaných faktov nesprávne. Dozorný výbor sa s názorom zadávateľa nestotožnil. Uvedené príznaky sú explicitne popísané priamo v reklame a nasledujú priamo po zábere, v rámci ktorého je zobrazená žena na zastávke. Z uvedeného je zrejmé, že žena týmito  príznakmi trpí, v opačnom prípade by zrejme nebolo logické, aby predmetný produkt užila, resp. jej zobrazenie v reklame by z hľadiska komunikačného posolstva reklamy bolo irelevantné. Zobrazenie je pritom dostatočne názorné a Dozorný výbor si nemyslí, že by priemerný spotrebiteľ mohol reklamu vnímať v inom ako v uvedenom kontexte, napríklad, že žena užíva liek, pretože má kašeľ, či začervenaný nos. 
 
Vo vzťahu k námietke zadávateľa, že Komisia neposúdila, reklamu z pohľadu priemerného spotrebiteľa Dozorný výbor uvádza, že priemerným spotrebiteľom sa na účely Kódexu rozumie spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov; ak je reklama zameraná na určitú skupinu spotrebiteľov, posudzuje sa z pohľadu priemerného člena tejto skupiny (čl. 3 ods. 6 Kódexu). Fakt, že členovia Komisie sú odborníci aj z oblasti marketingu nezakladá podľa Dozorného výboru skutočnosť, že reklama nebola posudzovaná z pohľadu priemerného spotrebiteľa. 
 
Dozorný výbor sa taktiež nestotožnil s názorom zadávateľa, že Komisia pri posudzovaní nezohľadnila reklamu v kontexte marketingovej praxe zaužívanej inými farmaceutickými spoločnosťami, čo je podľa zadávateľa porušením Poriadku. Dozorný výbor si v tomto smere dovoľuje uviesť, že Komisia posudzuje každú reklamu individuálne s prihliadnutím na jej celkový kontext, reklamné posolstvo, spracovanie, či predmet propagácie a primárne práve vo vzťahu k priemernému spotrebiteľovi a tomu, ako tento reklamu interpretuje a vníma. Komisia, ak si to povaha samotnej reklamy vyžaduje, samozrejme prihliada ja na aktuálnu marketingovú prax. V danom prípade však nemožno reklamu považovať za etickú len z dôvodu, že obdobnú komunikáciu podľa slov zadávateľa využívajú aj iné spoločnosti a Dozorný výbor je toho názoru, že reklama bola posúdená komplexne, so zohľadnením všetkých skutočností, ktoré možno v prípade predmetnej reklamy považovať za rozhodujúce. 
 
Zadávateľ uvádza, že zástupcovia spoločnosti sa vyjadrili, že spoločnosť je ochotná upraviť reklamu tak, že do nej doplnení upozornenie pre spotrebiteľa, aby dodržiaval aktuálne opatrenia v súvislosti s Covid-19. Na uvedenú skutočnosť podľa zadávateľa Komisia na zasadnutí, ani v náleze žiadnym spôsobom nereagovala, vyjadrenie nebolo v náleze žiadnym spôsobom zohľadnené. Dozorný výbor sa s názorom sťažovateľa nestotožňuje. Skutočnosť, že zadávateľ plánuje úpravu kampane je uvedená v rámci zápisu jeho vyjadrenia z účasti na zasadnutí (konkrétne: „Zároveň tiež zástupca zadávateľa uviedol, že kampaň súvisiacu resp. ktorá by reflektovala pandemickú situáciu pripravujú/plánujú...“) Zároveň je tiež nutné uviesť, že Komisia posudzovala reklamu, ktorá predmetnú, zadávateľom navrhovanú úpravu neobsahovala a voči tejto smerovalo aj odôvodnenie názoru Komisie a reklama bola podľa Dozorného výboru posudzovaná plne v súlade s Poriadkom. 
 
S ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti má Dozorný výbor za to, že zo žiadosti o preskúmanie nálezu, vrátane argumentácie zadávateľa nevyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy. Dozorný výbor taktiež nekonštatoval porušenie Poriadku a nezistil žiadne dôvody na opätovné posúdenie reklamy a konštatoval platnosť arbitrážneho nálezu vydaného dňa 15. 10. 2020.
 
 
V Bratislave dňa 28. 10. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.