11 (02-11) Čokoláda Milka

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Čokoláda Milka“  
zadávateľa: Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava, voči reklame, ktorá propaguje čokoládu Milka, zadávateľa Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko. Sťažovateľ uvádza, že v reklame láka starý pán s chlapcom psíka na Milka čokoládu. Mnohým ľuďom je isto známe, že čokoláda je pre psa toxická a po jej požití sa môže otráviť. Po prilákaní psa v reklame to vyzerá, ako by ho tou čokoládou aj kŕmili. Sťažovateľ vyjadruje obavu, že po vzhliadnutí tejto reklamy začnú deti, aj niektorí dospelí psov skutočne ponúkať čokoládou, na základe čoho považuje reklamu za nevhodnú a neetickú. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že sťažnosť považuje v celom rozsahu za neopodstatnenú. Z obsahu reklamy jednoznačne vyplýva, že chlapec priniesol Milka čokolády starému pánovi na účely odmeny pre osobu, ktorá daného psa nájde a vráti vlastníkovi. Uvedené preukazuje časť reklamy, kedy chlapec ma plagát s fotografiou strateného psa píše: „Odmena: Kopa čokolády Milka“. Z uvedeného explicitne vyplýva, že cieľom bolo odmeniť, prípadne motivovať nálezcu psa prostredníctvom čokolády Milka. 
Chlapec so starým pánom po vyvesení takéhoto plagátu následne čakali, či sa tento pes nájde, pričom sedeli na schodíkoch a v rukách mali uzatvorenú čokoládu Milka (pre potenciálneho nálezcu). Následne, keď sa stratený psík objavil, chlapec so starým pánom sa veľmi potešili a Milka čokoládou sa ponúkli za odmenu, čo je v súlade s dejovou líniou celej reklamy. V úplnom závere sa starý pán teší z prítomnosti svojho psíka, má pocit úľavy, že sa jeho stratený domáci miláčik našiel, pričom mu úplne prirodzene prejavuje svoju náklonnosť pohladením, resp. škriabaním pri brade, t.j. nekŕmi ho čokoládou, ako uvádza sťažovateľ. 
 
Popis reklamy:
Reklamný príbeh zachytáva príbeh pána, ktorý stratil svojho psa a chlapec, ktorý mu ho pomáha nájsť. Spot sa začína záberom na pána, ktorý vonku vylepuje plagáty s podobizňou svojho psíka a oznamom, že sa stratil. Z okna sleduje pána malý chlapec, ktorý sa rozhodne pána podporiť – chlapec vezme z domu všetku čokoládu Milka a prinesie ju pánovi ako odmenu pre nálezcu psíka. Spoločne doplnia plagát o text:  „Odmena: Kopa čokolády Mila“. V ďalšom zábere sedia chlapec a pán na schodoch a čakajú, pán má v rukách čokolády Milka. Zrazu počuť štekot psíka, pán sa nakloní a vidí ako k nemu stratený psík beží. Nasleduje záber, v ktorom chlapec aj pán jedia čokoládu Milka ako odmenu, že sa psík našiel. V obraze je zobrazená čokoláda na typickom fialovom pozadí spolu s textom: „jemnosť chutí lepšie“. Záber je doplnený voice-overom v znení: „Tá najjemnejšia čokoláda výhradne z alpského mlieka. Milka. Jemnosť chutí lepšie.“
Posledná scéna zobrazuje chlapca, pána a psíka, stále sediacich na schodoch. Chlapec aj pán majú v rukách čokoládu. Pán sa so psíkom hrá – škrabká ho na papuľke.“  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V predmetnom prípade sa Komisia s tvrdeniami sťažovateľa nestotožnila. Reklama zachytáva reklamný príbeh pána, ktorému sa stratil pes a chlapca, ktorý poskytne pánovi čokoládu Milka ako odmenu pre nálezcu psíka. Reklamný príbeh je zrozumiteľný a nie je v ňom zobrazené žiadne správanie, ktoré by bolo nevhodné, nezodpovedné alebo inak neetické. Komisia nevníma ako problematickú ani záverečnú scénu, voči ktorej namieta sťažovateľ, nakoľko v reklame je jasne zobrazené, že pán aj chlapec sa tešia z toho, že psík sa našiel aj sám, v rukách držia čokoládu, ktorou však psa nekŕmia, ale pán hladí psa po papuľke. Komisia sa nedomnieva, že na základe uvedenej reklamy by majitelia psov, či deti  začali psov  kŕmiť čokoládou, nakoľko takéto správanie v reklame zobrazené nie je a ani z nej nevyplýva. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Čokoláda Milka“, zadávateľa: Mondelez Europe Services GmbH – organizačná zložka Slovensko nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 02. 2021
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková v.r.
         predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.