36 (08-02) Čo pripraviť deťom na večeru

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Potraviny FRESH s.r.o.
Médium: Leták
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Leták: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“
Zadávateľa: Potraviny FRESH s.r.o.
 
je v rozpore 
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Senec voči letáku, ktorý komunikuje vybranú akciovú ponuku produktov potravinového reťazca Fresh. Sťažovateľ považuje za neetické zaradenie piva a energetického drinku na špeciálny leták, kde sa hovorí o tom „Čo pripraviť deťom na desiatu“. Alkohol predstavuje produkt, ktorý musí byť komunikovaný zodpovedne a určite nemá čo robiť medzi ponukou, ktorá hovorí o tom, čo pripraviť deťom na desiatu. Obdobne je to aj pri energetických drinkoch, ktoré by nemali byť v ponuke určenej deťom. Reklama vytvára dojem, že je úplne v poriadku, ak deťom rodičia pribalia na desiatu pivo, či energetický nápoj, čo sťažovateľ nepovažuje rozhodne za etické a je toho názoru, že zadávateľ nepristupoval k reklame, ani ku spotrebiteľom zodpovedne. Sťažovateľ namieta aj využitie headlinu v znení:  „Zdravšie potraviny“. Okrem toho, že je to na stránke spojenej s pivom a energy drinkom pre školákov a reklama tak vyvoláva dojem, že to, čo je v ponuke letáku (o.i. aj pivo, cukrovinky, energy drinky) je zdravšie, tak použitie označenia „zdravšie potraviny“ je podľa sťažovateľa zavádzajúce, pretože nehovorí, na základe čoho toto označenie používajú a voči komu sú zdravší.
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že predmetnú sťažnosť považuje za nedôvodnú, pričom sa podľa jeho názoru jedná o nepochopenie obsahu letáku. Uvedené médium je určené záujemcom o kúpu tovaru (najmä potravín) v obchodoch zaradených do siete FRESH. Zadávateľ má za to, že každému priemernému spotrebiteľovi musí byť zrejmé, že alkoholické nápoje, ani energetické drinky nie sú vhodné ako desiata pre dieťa. V prípade alkoholických nápojov by to bolo nielen nevhodné, ale aj v rozpore so zákonom. Predmetný leták je však, tak ako všetky iné reklamné letáky, koncipovaný tak, že nápis na prvej strane letáku prezentuje tému, ktorej sa následne ďalej zadávateľ venuje na ďalších stranách, buď informačným článkom, odporúčaním receptu a podobne. Avšak produkty prezentované na prvej strane nemusia nevyhnutne súvisieť s témou letáku. Tak je tomu aj v predmetnom prípade, kde sú síce na prvej strane prezentované produkty s najväčšou zľavou v danom týždni alebo s najlepšou cenou oproti konkurencii v danom týždni. Ale tieto produkty nesúvisia s témou „Čo pripraviť deťom na desiatu?“. Ktorá je podrobne komunikovaná následne na strane 10 uvedeného letáku. Zadávateľ predložil na podporu svojich tvrdení aj iné svoje letáky, kde názov témy letáku, uvedený na prvej strane, podľa jeho názoru nevyhnutne nemusí (a spravidla ani nesúvisí) s produktami, ktoré sú zverejnené na prvej strane letáku. Z uvedených letákov je podľa zadávateľa zrejmé, že reklamný leták FRESH má pravidelne stanovenú určitú tému, ktorá je podrobne špecifikovaná v ďalších častiach letáku. Avšak táto téma neznamená, že celý leták (vrátane jeho prvej strany) bude nevyhnutne obmedzený iba výlučne na danú tému. Každý priemerný čitateľ je schopný odlišovať nadpis a tému reklamného letáku od zvyšnej časti textu, kde sú prezentované rôznorodé produkty. Priemerný adresát reklamy nemôže byť uvedený do omylu, nakoľko je na prvý pohľad zrejmé, že ani alkoholický nápoj (pivo) a rovnako ako energetický nápoj nie sú potraviny, ktoré by mali tvoriť detskú desiatu. Podľa názoru zadávateľa pivo, či energetický nápoj nemajú tvoriť akúkoľvek zdravú desiatu, ak vychádzame  toho, že desiata je pokrm prijímaný v škole, v práci, či na výlete, ktorý má dodať dostatok energie a má ísť o ľahké jedlo. To však neznamená, že kvôli téme letáku „Čo pripraviť deťom na desiatu?“ by nebolo možné v tom istom letáku upozorniť spotrebiteľov, že dané produkty sú aktuálne v akciovej cene počas určitého časového obdobia.   
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu letáku, ktorý prezentuje akciovú ponuku, platnú pre vybrané časové obdobie. Na prednej strane je umiestnené logo reťazca FRESH s podtitulom „Zdravšie potraviny“, pod ktorým pokračuje text v znení: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“ nasleduje vyobrazenie konkrétnych akciových produktov – cukroviniek, jogurtov, džúsu, piva a energetického nápoja konkrétnych značiek.  
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade je predmetom námietok reklamný leták, ktorého primárnym účelom je sprostredkovať spotrebiteľom prehľad akciovej ponuky produktov, ktoré si môžu zákazníci u zadávateľa zakúpiť vo vybranom časovom období. Komisia akceptuje, že na pozadí prezentácie akciového tovaru zadávateľa, je obvykle súčasťou jeho reklamy aj vybraná časť, ktorá sa venuje určitej téme, spracovanej do podoby napríklad informačného článku, odporúčania, či receptu a voči takto zvolenej koncepcii komunikácie so svojimi zákazníkmi Komisia ani nenamieta. Na druhej strane v prípade predmetnej reklamy má Komisia za to, že jej celkové grafické a vizuálne spracovanie, konkrétne úvodná strana letáku nezodpovedá vyššie uvedenej koncepcii, resp. z predmetného vizuálu nie je zrejmé, že súčasťou reklamy je aj obsah, v podobe článku, ktorý sa venuje téme desiat pre deti, a to napriek tomu, že Komisia zobrala do úvahy aj skutočnosť, že zadávateľ má prax smerujúcu názov k článku, na ktorú môže byť časť spotrebiteľov aj navyknutá. Text nie je graficky upravený do podoby, ktorá by jednoznačne identifikovala, že tento je súčasťou, resp. patrí k inému obsahu (napríklad jednoznačným grafickým predelením, či doplnením vysvetľujúceho textu, ktorý by jasne hovoril, že na nasledujúcich stranách si môžu spotrebitelia nájsť samostatný článok k téme). Naopak, vizuál opodstatnene vytvára dojem, že produkty, ktoré sú umiestnené pod textom v znení: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“, s týmto textom priamo súvisia, resp. prinášajú akoby odpoveď na otázku, ktorá je týmto textom položená a reklama vytvára opodstatnene dojem, že produkty, vrátane piva, či energetického nápoja sú určené deťom na desiatu, čo nie je možné považovať za posolstvo, ktoré by bolo zodpovedné a etické. Navyše súčasťou prednej strany letáku je taktiež tvrdenie „zdravšie potraviny“, ktorého použitie v kontexte celkového grafického spracovania reklamy a výberu produktov, ktoré sa pod textom nachádzajú (pivo, energetické nápoje, cukrovinky) Komisia taktiež nepovažuje za adekvátne a zodpovedné, nakoľko produkty, ktoré zadávateľ vyobrazuje vo všeobecnosti nemožno definovať ako „zdravšie“ a už vôbec nie ako zdravšie v kontexte toho, čo pripraviť deťom na desiatu a zobrazeného piva. 
S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že zadávateľ nepristupoval voči spotrebiteľom k prezentácii svojej ponuky v danom prípade zodpovedne a reklamu považuje v tomto smere za neetickú.  
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že leták: „Čo pripraviť deťom na desiatu?“, zadávateľa: Potraviny FRESH s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 10. 2021 
   
 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.