66 (09-01) Cliffhanger

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Poštová banka, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Cliffhanger“
zadávateľa: Poštová banka, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci september zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Prešov, voči TV spotu „Cliffhanger“, zadávateľa Poštová banka, a.s. Sťažovateľ je toho názoru, že reklama bezdôvodne a obzvlášť vo vzťahu k vysielaciemu času neprimeraným spôsobom zobrazuje nebezpečnú situáciu, ktoré vzhliadnutie môže podľa sťažovateľa obzvlášť u neplnoletých divákov vyvolať psychickú ujmu. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklama Poštovej banky Cliffhanger, ktorej obsahom je prezentácia produktu úveru na bývanie, prezentuje komerčný produkt, ktorý je určený pre potenciálnych záujemcov o úver na bývanie. Cieľom reklamy je informovať diváka o existencii daného produktu a tým zároveň podporiť predaj tohto komerčného produktu. Cieľovou skupinou sú plnoleté osoby, ktoré sú oprávnené požiadať o úver na bývanie. Zadávateľ nevidí spôsob, akým by reklama Poštovej banky mohla ohroziť psychický, fyzický alebo morálny vývin maloletých divákov, nakoľko obsah reklamy nemá znaky, ktoré boli schopné privodiť uvedené následky. Účinkujúci herci boli bezpečne istení a k reálnemu ohrozeniu hercov nedošlo, reklamný spot sa natáčal v štúdiu a pred zeleným plátnom. Predmetná reklama je adaptáciou časti scény z filmu Cliffhanger. Je zrejmé, že nemá ambíciu vytvárať iný obraz, ale pracuje len so situáciou z filmu. Z tohto pohľadu zadávateľ uvádza, že nevidí priestor akým spôsobom by reklama bola v rozpore s dobrými mravmi alebo iným spôsobom bola v rozpore s verejným záujmom, keďže aj samotný film Cliffhanger je bežne vysielaný naprieč televíznymi stanicami a to už dlhé roky, keďže film je z roku 1993. Vzhľadom na túto skutočnosť považuje zadávateľ reklamu za primeranú, v intenciách a medziach všeobecne záväzných právnych predpisov.
 
Popis TV spotu: 
Reklama sa začína zobrazením výšky úroku pri úvere na bývanie – 0, 95%, počas ktorého voice -over hovorí: „Ak vás na najvýhodnejší úrok nepresvedčí rozum, skúsime to napätím.“ Nasleduje prestrih na scénu z filmu Cliffhanger, v ktorej hlavní protagonisti príbehu visia na lanách medzi dvoma horskými masívmi. Žena sa vyšmykne z istenia a hrozí jej pád do kaňonu pod nimi. Muž ju zachytí a v čase, kedy ju drží jednou rukou medzi nimi prebieha nasledovný dialóg:  
Ž.: „Prosím ťa, nepusti ma!“
M.: „Vydrž, vytiahnem ťa.“ 
Ž.: „Ale rýchlo, ide búrka, aj lavína. Sľúb mi jednu vec, prosím ťa.“ 
M.: „Čokoľvek, láska!“
Ž. „Sľúb mi, že prenesieš našu hypotéku do Poštovej banky. Dávajú úrok len 0.95%“
M.: „Koľko? Veď to je menej ako 1 %.“
Ž.: „0,95.“ 
Voice-over: „Keď rozum aj srdce hovoria áno, znížte si splátky hypotéky najlepším úrokom. Už od 0,95%. Poštová banka.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie bezdôvodne, najmä bez opodstatnenia vo vzdelávacích alebo sociálnych cieľoch, obsahovať zobrazenie alebo opis nebezpečnej situácie alebo praktiky, ktorá sa javí ako riziková pre bezpečnosť alebo zdravie. (čl. 23 Kódexu). V predmetnom prípade vychádzala Komisia pri posudzovaní najmä zo skutočnosti, že reklamný spot využil filmový motív a inšpiroval sa konkrétnou filmovou scénou z filmu „Cliffhanger“, ktorá je v súčasnosti divákmi vnímaná ako ikonická a jednoznačne ako filmová aj identifikovateľná. Reklama je súčasťou konceptu, ktorého motívom sú filmové scény. Reklama zároveň pracuje s výrazným reklamným nadsadením, ktoré je z celkového spracovania reklamného spotu, divákovi zrejmé. V reklame nevystupujú deti a reklama ani nie je zameraná na produkt určený pre deti alebo maloleté osoby. Komisia sa nedomnieva, že by divák mohol brať reklamný príbeh – zobrazenie konkrétnej situácie v reklame, voči ktorej namieta sťažovateľ doslovne. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Cliffhanger“
zadávateľa: Poštová banka, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.  
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 19. 10. 2017
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.10.2018

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 13. 9. 2018...

1.10.2018

Raňajky s reklamou: Kozmetika, tvrdenia a obraz krásy

        Milí priaznivci Raňajok s reklamou, po letnej pauze si vás dovoľujeme opäť pozvať...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.