05 (02-01) Clavin Platinum - šírenie sponzorského odkazu

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: šíriteľ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Médium: sponzorský odkaz v TV
Nález: Pozitívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
k sťažnosti č. 05 (02-01)
 
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5 Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa § 22 Opčného protokolu k Etickému kódexu reklamnej praxe o reklamnej praxi pri šírení mediálnej komerčnej komunikácie (ďalej len „Protokol”) a podľa Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva po predbežnom posúdení sťažnosti spravodajským senátom Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „senát“) v súlade s § 22 Protokolu a čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Šírenie sponzorského odkazu „Prípravok na erekciu – Clavin Platinum” vo verzii „holičstvo“ v televíznom vysielaní TV Markíza 
strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava
 
neporušuje pravidlá Protokolu. 
 
 
Odôvodnenie
 
I. Sťažnosť
 
1. Rada dňa 22. 01. 2019 zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Zlaté Moravce, voči  sponzorskému odkazu – označeniu sponzora Organizačná zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC (ďalej aj len „sponzorský odkaz“), šírenému v  januári 2019 vo vysielaní TV Markíza. 
 
2. Sťažovateľ v sťažnosti uvádza: „Dňa 16.1.2019 v čase o 20:22 a 20:32 v reklamnom bloku počas hlavných správ a v reklamnom bloku medzi hlavnými a športovými správami TV Markíza odvysielala reklamu na prípravok na erekciu Clavin – so sloganom mužom hneď. Vzhľadom na čas vysielania, počas ktorého sledujú TV aj deti a povahu reklamy, ktorá je maximálne sexistická, kvôli oblečeniu a správaniu ženskej postavy v tejto reklame, je teda táto reklama maximálne nevhodná. Reklamy tohto druhu zvykli chodiť v čase po 22:00.“
 
II. Popis reklamy
 
3. Predmetom tohto nálezu je sponzorský odkaz v jeho televíznej verzii „holičstvo“, tak ako je popísaný nižšie. Sponzorský odkaz bol vysielaný v krátkej cca 10-sekundovej verzii na TV Markíza, televíznej programovej službe vysielanej spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava (ďalej aj „šíriteľ“) v znení:
 
Mužský voice-over: „Rýchly nástup erekcie kedykoľvek a kdekoľvek. Clavin – mužom hneď.“ 
 
4. Sponzorský odkaz sa týkal výživového doplnku – Clavin Platinum, pričom jeho vizuálnu zložku tvorili tieto obrazy: Muž v modrej košeli sedí v kresle v holičstve. Za ním stojí žena – holička, ktorá mu dáva okolo krku zásteru. Žena pozrie na odraz v zrkadle a vidí, že tvár muža sa zmenila. Muž je vyobrazený ako „diabol“ s červenou tvárou a rožkami. Žena je prekvapená, dvihne obočie a usmeje sa. V prestrihu je následne zobrazený muž s červenou tvárou a rožkami na hlave. Usmieva sa a v geste víťazstva zatína päste. V ľavej časti obrazu je znázornená škatuľka produktu, pod ktorou je sivým písmom cca na dve sekundy zobrazený text: „Clavin – výživový doplnok, Účinnosť zabezpečuje / obsahuje oi. (L-Arginín, L-Citrulín), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktoré zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok“. Nasleduje prestrih na muža a ženu v priestoroch kaderníctva. Muž už nemá červenú tvár, ani rožky a žena otáča ceduľku na dverách na “Zatvorené”. Počas celého trvania sponzorského odkazu je v spodnej časti obrazu v strede uvedené čiernym písmom: „SPONZOR PROGRAMU“. V spodnej časti obrazu vpravo je tiež počas celého trvania sponzorského odkazu uvedený text bielym písmom: „Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICALS INVESTMENT LLC vývoj lekárenských prípravkov.“
 
III. Pôsobnosť Protokolu
 
5. Šíriteľ je stranou Protokolu podľa § 2 ods. 2 písm. a) Protokolu, preto je daná personálna pôsobnosť Protokolu.
 
6. Protokol sa vzťahuje na komunikát, na ktorý sa vzťahuje Kódex, šírený v televíznom vysielaní. Keďže sponzorský odkaz je podľa Kódexu jednou z foriem reklamy, je nepochybné, že sťažnosť smeruje voči šíreniu televíznej reklamy, na ktorú sa vzťahuje Kódex, a preto je daná vecná pôsobnosť Protokolu.
 
7. Predmetná reklama sa ako sponzorský odkaz šírila prostredníctvom televíznej programovej služby TV Markíza na území Slovenskej republiky, preto je daná teritoriálna pôsobnosť Protokolu.
 
8. K šíreniu predmetnej reklamy došlo po dni, v ktorom sa stal podľa § 30 ods. 1 Protokol záväzný voči šíriteľovi, čím je daná aj časová pôsobnosť Protokolu.
 
IV. Východiská posudzovania reklamy
 
9. Protokol v súlade s jeho účelom nadväzuje predovšetkým na čl. 25 Kódexu (odsek 3 preambuly Protokolu), ktorého podstatou je zabrániť šíreniu reklamy, pokiaľ je potenciálne v rozpore so zákonom. Protokol preto vychádza zo zákonných ustanovení právneho poriadku Slovenskej republiky regulujúcich mediálnu komerčnú komunikáciu v televíznom vysielaní, rozhlasovom vysielaní a v audiovizuálnych mediálnych službách na požiadanie (odsek 6 preambuly Protokolu). 
 
10. V nadväznosti na to aj Komisia priamo či prostredníctvom svojho senátu posudzuje šírenie reklamy v rámci etických pravidiel Protokolu recipujúcich zákonné ustanovenia regulujúce šírenie reklamy tak, že pri posudzovaní súladu s pravidlami Protokolu vychádza z toho, či môže šírená reklama obstáť popri zákonných ustanoveniach, ktoré Protokol recipuje.
 
11. Na rozdiel od ustanovení vlastného Kódexu sú pravidlá Protokolu upravujúce šírenie reklamy (mediálnej komerčnej komunikácie) len také prísne, aké prísne sú zákonné ustanovenia, ktoré sa do pravidiel Protokolu recipovali. To sa osobitne uplatní v prípadoch, keď sa recipované pravidlo vzťahuje len na určitú formu mediálnej komerčnej komunikácie.    
 
12. Preto pokiaľ by reklama mohla obstáť popri norme ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom, môže obstáť aj popri pravidle Protokolu, do ktorého sa predmetná norma recipovala. 
 
13. Nemožno preto pričítať na ťarchu šíriteľovi, pokiaľ sa určité zákonné pravidlo recipované do Protokolu vzťahuje len na určitú formu reklamy (napríklad na reklamné oznámenie alebo telenákup), avšak nie na inú formu reklamy (napríklad sponzorský odkaz, resp. sponzorské označenie), hoci by aj obsahovo bol reklamný komunikát rovnaký. 
 
14. Skutočnosť, že samotný šíriteľ neporušil Protokol, však neznamená, že sa nemožno dovolávať spoločenskej zodpovednosti voči zadávateľovi reklamy (sponzorovi) za obsah reklamy z pohľadu etických pravidiel podľa Kódexu. 
 
15. Pokiaľ tento nález odkazuje na reklamu, myslí tým všeobecne reklamu, ktorú zákon č. 308/2000 Z. z. vymedzuje ako mediálnu komerčnú komunikáciu. Len tam, kde tento nález používa pojem „reklamné oznámenie“, myslí sa tým legálny pojem „reklama“ tak, ako ho vymedzuje § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
V.  Predmet sťažnosti z pohľadu pravidiel Protokolu  
 
16. Podľa § 7 ods. 1 Protokolu, zakázané je vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, nedôvodné násilie.
 
17. Uvedené pravidlo § 7  ods. 1 Protokolu je potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, preto reklama musí mať takú intenzitu nevhodnosti obsahu, že z tohto dôvodu je vylúčené jej vysielanie v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine.
 
18. Keďže Protokol priamo nerecipuje pravidlo týkajúce sa zohľadnenia vekovej vhodnosti (§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) pri vysielaní sponzorského označenia, je potrebné pri posudzovaní jeho klasifikácie z hľadiska kritérií vh
odnosti aplikovať aj pravidlo § 19 Protokolu.
 
19. Podľa § 19 Protokolu: „Pri šírení reklamy, osobitne mediálnej komerčnej komunikácie, dodržiava šíriteľ všetky právne normy upravujúce šírenie reklamy, aj tie, ktoré nie sú v Protokole recipované...“
 
20. S ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ňu vyhláškou č. 589/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška“) je potrebné aplikovať citované pravidlo Protokolu vo vzťahu k ustanoveným časovým obmedzeniam (§ 4 Vyhlášky). 
 
21. V tomto kontexte sa senát pri predbežnom posudzovaní zaoberal najprv časovým obmedzením  v zmysle § 4 ods. 1 Vyhlášky, podľa ktorého: „Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 22.00 a 06.00 hodinou.“ 
 
22. Následne sa v zmysle citovaného pravidla senát pri predbežnom posudzovaní zaoberal tiež časovým obmedzením v zmysle § 4 ods. 3 Vyhlášky, podľa ktorého: „Programy alebo iné zložky programovej služby klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov alebo ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých od 15 rokov sa zaraďujú do vysielania medzi 20.00 a 06.00 hodinou.“
 
23. S ohľadom na čas vysielania senát posudzoval komunikát aj v kontexte § 16 ods. 3 Protokolu, podľa ktorého: „Zakázané je vysielať reklamné oznámenia, sponzorské odkazy a telenákup na erotické služby, erotický tovar alebo erotické audiotextové služby v čase medzi 06.00 hod. a 22.00 hod.”  
 
24. S ohľadom na obsah sťažnosti senát analyzoval posudzovaný komunikát aj v kontexte § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu, podľa ktorého: „Reklamné oznámenia a telenákup musia byť slušné.“
 
25. Uvedené pravidlo § 6  ods. 5 písm. b) Protokolu je pritom potrebné aplikovať s ohľadom na zákonnú povinnosť podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, preto reklama musí mať jednak vyžadovanú formu (reklamné oznámenie alebo telenákup), jednak obsah, ktorý porušuje všeobecné normy slušnosti. Takáto reklama musí byť vylúčená z vysielania v akomkoľvek čase, teda aj v čase po 22.00 hodine. Nie je teda možné, aby reklamné oznámenie alebo telenákup, ktorý porušuje všeobecné normy slušnosti, bol vysielaný v čase medzi 22. a 6. hodinou. 
 
26. Pokiaľ ide o aplikáciu pravidiel Protokolu s ohľadom na použité ochranné známky, senát  ich aplikoval v nadväznosti na § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach, podľa ktorého: „Do registra sa nezapíše označenie, ak je v rozpore s verejným poriadkom alebo dobrými mravmi.”
 
27. S ohľadom na povahu komunikátu sa senát zaoberal tiež skutočnosťou, či sponzorský odkaz môže obstáť ako označenie sponzora programu.
 
28. Z uvedeného dôvodu senát posudzoval súlad s § 13 ods. 2 Protokolu, podľa ktorého sponzorský odkaz môže propagovať názov alebo obchodné meno sponzora, jeho ochrannú známku, dobrú povesť, tovary alebo aktivity, musí však zároveň obsahovať buď obchodné meno alebo meno a priezvisko sponzora, resp. logo sponzora, alebo aspoň odkaz na výrobok alebo službu sponzora.
 
29. Preto sa senát v tomto kontexte zaoberal pri predbežnom posudzovaní aj skutočnosťou, či ide o sponzorský odkaz a či tak, ako bol odvysielaný, obstojí z hľadiska vnímania priemerného spotrebiteľa aj v kontexte § 15 ods. 1 Protokolu, podľa ktorého: „Mediálna komerčná komunikácia musí byť zreteľne rozoznateľná od iných zložiek programovej služby alebo VoD služby.“
 
30. Pre súlad s § 15 ods. 1 Protokolu je potrebné, aby priemerný spotrebiteľ nemal pochybnosť o tom, že ide o mediálnu komerčnú komunikáciu. Postačí pritom, ak je priemerný spotrebiteľ schopný identifikovať posudzovaný komunikát ako sponzorský odkaz. 
 
VI. Stanovisko šíriteľa k predmetu sťažnosti
 
31. Šíriteľ bol dňa 31. 01. 2019 vyzvaný, aby sa k šíreniu reklamy, ktorá je predmetom sťažnosti, vyjadril v lehote piatich pracovných dní, t. j. do 07. 02. 2019.
 
32. Šíriteľ poskytol prostredníctvom svojho právneho zástupcu Komisii vyjadrenie 07. 02. 2019, v ktorom o. i. uvádza: „...Spot je sponzorským odkazom v zmysle ustanovenia § 38 ZoVR. Účelom spotu bolo informovať divákov o sponzorovi programu. Spot má informačný, a nie propagačný charakter. Predmetom spotu je prémiový produkt a rýchly nástup je reálnou vlastnosťou predmetného produktu... Sponzorský odkaz sa zaraďuje pod inú zložku programovej služby v zmysle ZoVR, a teda sa naň vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 4 ZoVR upravujúcich časové obmedzenia zaradenia programov. JSO ustanovuje časové obmedzenie vysielania programov a zložiek programovej služby pre maloletých do 15 rokov (od 20:00 hod. do 6:00 hod) a do 18 rokov (od 22:00 hod do 06:00 hod.). Šíriteľ má za to, že spot neobsahuje žiadne kritérium, ktoré by odôvodňovalo klasifikovať Spot ako nevhodný pre maloletých do 15 alebo 18 rokov. Šíriteľ má za to, že spot nemôže mať negatívny dopad na maloletých. Obdobnými spotmi (či už reklamami alebo sponzorskými odkazmi) sa už v minulosti zaoberala Arbitrážna komisia RPR, napr. arbitrážny nález 04(01-04) zo dňa 29. 01. 2015, pričom konštatovala, že reklama nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe. Taktiež Rada pre vysielanie a retransmisiu sa už v minulosti zaoberala vysielaním sponzorských odkazov na produkt Clavin Platinum. Aj v týchto prípadoch sťažovatelia namietali ich časové zaradenie vzhľadom na obsah a nevhodnoť pre maloletých. Rada pre vysielanie a retransmisiu konštatovala, že odvysielaním týchto komunikátov informujúcich o produkte Clavin Platinum nedošlo k porušeniu ZoVR.“
 
33. Šíriteľ požiadal o osobnú účasť na zasadnutí senátu.
 
VII. Predbežné posúdenie
 
34. Predbežné posúdenie sa uskutočnilo 21. 02. 2019 trojčlenným senátom v súlade s § 22 Protokolu za účasti zástupkyne šíriteľa.
 
35. Zástupkyňa šíriteľa oboznámila senát s existenciou ochranných známok, ktoré sú platne registrované Úradom priemyselného vlastníctva SR ako slovné ochranné známky pre triedu 05 (o. i. pre výživové doplnky), a to slovná známka č. 217830 „Clavin - mužom ihneď“ od roku 2007 a slovná známka č. 237859 „Clavin Platinum - prípravok na skvalitnenie erekcie s rýchlym nástupom účinku“ od roku 2014. 
 
36. Zástupkyňa šíriteľa tiež senátu doložila svoje tvrdenie o rozhodnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu verejne dostupným odpisom zápisnice č. 17/2018 z 10. 10. 2018 obsahujúcej uznesenie č. 18-17/11.656 o prešetrení sťažností na vysielanie komunikátu Clavin Platinum z dní 17. 7. 2018 a 16. 8. 2018 v TV JOJ, podľa ktorého: „Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 957/SO/2018 a 1007/SO/2018 smerujúce voči vysielaniu programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.”  
 
37. Zástupkyňa šíriteľa tiež uviedla, že predmetné šetrenie smerovalo o. i. aj voči obsahovo totožnému sponzorskému odkazu (odvysielaný 16. 8. 2018 na TV JOJ o cca 20:24 na začiatku vysielania programu Šport a cca o 20:30 na konci vysielania programu Šport), čo doložila Správou o kontrole dodržiavania ustanovení zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 957/SO/2018 a 1007/SO/2018) z 3. 10. 2018, ktorú prerokovala Rada pre vysielanie a retransmisiu 10. 10. 2018. 
 
38. Pokiaľ ide o arbitrážny nález Komisie, ktorý sa zaoberal obdobnými (nie však rovnakými) televíznymi komunikátmi, senát vyjadril názor, že šíriteľa nemožno vystavovať právnej neistote, a preto je potrebné zohľadniť tiež skorší názor Komisie, pokiaľ podeň možno subsumovať súčasne posudzovaný stav.
 
39. V predmetnom náleze z 29. januára 2015 č. 04 (01-04) tv spoty „Clavin“ k obdobným televíznym spotom (označeniam sponzora), ktorým Komisia rozhodla, že zadávateľ reklamy neporušil ustanovenia Kódexu, tiež o. i. uviedla: „V súvislosti s možnou konfrontáciou reklamy maloletými osobami je Komisia toho názoru, že reklama... nebola vysielaná v čase, ktorý by bol primárne určený maloletému divákovi.“
 
40. Po predbežnom posúdení dospel senát k záveru, ktorý je vyjadrený vo výroku tohto nálezu.
 
41. Záver predbežného posúdenia bol oznámený šíriteľovi, ktorý v lehote na námietky vyjadril so závermi posúdenia súhlas nasledovne: „Súhlasíme so závermi predbežného posúdenia aj s návrhom na vydanie negatívneho nálezu.“ 
 
VIII. Názor Komisie
 
42. Senát sa zaoberal najprv skutočnosťou, či predmetný komunikát je sponzorským označením, teda či je sponzorský odkaz v súlade s § 13 ods. 2 Protokolu.
 
43. Po celý čas trvania komunikátu sa spotrebiteľovi zobrazuje zrozumiteľné a čitateľné označenie „SPONZOR PROGRAMU“ spolu s informáciou o obchodnom mene sponzora („Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICALS INVESTMENT LLC“), čo je dostatočnou identifikáciou sponzora podľa uvedeného pravidla Protokolu. 
 
44. Z pohľadu priemerného spotrebiteľa preto niet pochybnosť o povahe mediálnej komerčnej komunikácie. V tomto kontexte treba konštatovať, že sponzorský odkaz spĺňa aj podmienku § 15 ods. 1 Protokolu, pretože priemerný spotrebiteľ s ohľadom na uvedené označenie, spôsob jeho uvedenia a dĺžku jeho prítomnosti na obrazovke nemôže vyhodnotiť predmetný komunikát inak, ako sponzorský odkaz.  
 
45. Z pohľadu senátu v predmetnom prípade preto niet pochybnosť o tom, že ide o sponzorský odkaz, a nie o reklamné oznámenie, resp. telenákup, čo nezávisle od názoru senátu rezultovala aj Rada pre vysielanie a retransmisiu (pozri body 36 a 37). 
 
46. Senát sa tak ďalej nezaoberal pravidlom § 6 ods. 5 písm. b) Protokolu, pretože ho nemožno aplikovať na sponzorský odkaz. Podľa senátu v tomto prípade nedokonalosť zákonnej úpravy nemožno pričítať na ťarchu šíriteľovi (ale ani pôvodcovi Protokolu, ktorý zákonnú úpravu v súlade s účelom Protokolu len recipuje), a preto dospel k záveru, že v takom prípade musí vždy prevážiť právna istota šíriteľa, osobitne predvídateľnosť rozhodnutia. Pokiaľ však ide o osobitné posúdenie slušnosti predmetného sponzorského odkazu, senát odkazuje sťažovateľa na závery a následný nález Komisie, ktorá posudzuje ním podanú sťažnosť vo vzťahu k zadávateľovi, a to aj z pohľadu čl. 11 Kódexu, podľa ktorého reklama o. i. nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti; senát tým však ani nepredikuje, že sponzorský odkaz také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia obsahuje.  
 
47. Pokiaľ ide o prítomnosť zobrazeného produktu v sponzorskom odkaze, podľa § 13 ods. 2 Protokolu, nielenže môže sponzorské označenie odkazovať na výrobok alebo službu sponzora namiesto obchodného mena sponzora, ale môže slúžiť na propagáciu tovarov alebo aktivít sponzora popri odkaze na obchodné meno sponzora. 
 
48. Zo šetrenia senátu vyplýva, že sponzorom programu bola Organizačná zložka SWISS PHARMACEUTICALS INVESTMENT LLC, ktorá je prevádzkovateľom internetového obchodu www.zlekarny.cz, kde uskutočňuje predaj aj výrobkov Clavin Platinum. Uvedená skutočnosť podľa senátu postačuje na to, aby sponzorovaný program v posudzovanom prípade odkazoval priamo na predmetné výrobky.
 
49. Zo šetrenia senátu tiež vyplýva, že výrobok Clavin Platinum je výživovým doplnkom, a teda nejde o erotický tovar, preto sa senát ďalej nezaoberal časom vysielania z pohľadu pravidla § 16 ods. 3 Protokolu, ktoré možno použiť len na sponzorský odkaz so vzťahom k erotickému produktu (pozri bod 23).   
 
50. Zo šetrenia senátu ďalej vyplýva, že verbálne tvrdenie (pozri bod 3) použité v sponzorskom odkaze vychádza z registrovaných ochranných známok (bod 35), u ktorých sa s ohľadom na zákon o ochranných známkach prezumuje univerzálny súlad s verejným poriadkom a dobrými mravmi (pozri bod 26). 
 
51. Šíriteľ tak mohol dôvodne prezumovať, že aj použitie tvrdení, ktoré neodporujú dobrým mravom, je rovnako nezávadné. Vystavenie spotrebiteľa takejto ochrannej známke a vystavenie spotrebiteľa tvrdeniu, ktoré autenticky derivuje z takejto ochrannej známky, totiž nemôže byť zásadne rozdielne, pokiaľ ide o ich všeobecnú vhodnosť alebo nevhodnosť.  
 
52. V tomto kontexte je nutné uviesť, že v rámci ochrany maloletých je zakázané vysielať reklamu, ktorá môže narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie (§ 7 ods. 1 Protokolu). 
 
53. Reklama neobsahuje pornografiu, ani hrubé neodôvodnené násilie. Forma spracovania  sponzorského odkazu však neobsahuje ani len zobrazenia nahoty či explicitné sexuálne správanie, ani hatespeech či podobne intenzívne nevhodný obsah. 
 
54. Sponzorský odkaz tak nie je v rozpore s § 7 ods. 1 Protokolu, pretože nedosahuje takú intenzitu nevhodnosti obsahu, ktorá by ho vylučovala z vysielania bez ohľadu na čas vysielania. S týmto záverom pritom koreluje aj samotné očakávanie sťažovateľa, podľa ktorého komunikáty tohto druhu sa zvykli vysielať v čase po 22:00.
 
55. Zo šetrenia senátu vyplýva, že šíriteľ nasadil do vysielania sponzorské odkazy v januári tohto roku výlučne po 20.00 hodine, senát sa preto nezaoberal skutočnosťou, či je sponzorský odkaz nevhodný pre maloletých do 15 rokov veku.
 
56. V tomto kontexte je potrebné tiež poukázať na skutočnosť, že vysielanie sponzorského odkazu po 20. hodine nie je vysielaním v čase, ktorý by bol primárne určený maloletému divákovi.
 
57. Pokiaľ ide o citované očakávanie sťažovateľa, senát posúdil skutočnosť, či sponzorský odkaz je nevhodný pre maloletých do 18 rokov veku a dospel k záveru, že sponzorský odkaz neobsahuje žiadne vyjadrenie alebo zobrazenie, ktoré by šíriteľ mal klasifikovať ako nevhodné pre všetky kategórie maloletých.  
 
58. Keďže v danom prípade sponzorský odkaz nie je nevhodný pre maloletých do 18 rokov, šíriteľ dôvodne prezumoval, že jeho zaradenie po 20.00 hod. neodporuje § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 
59. Na audiovizuálny obsah v televíznom vysielaní, ktorý nie je nevhodný do 18 rokov veku, nemožno aplikovať zákaz vysielania pred 22.00 hod., preto senát dospel k záveru, že šíriteľ dodržal v danom kontexte pravidlo § 19 Protokolu. 
 
IX. Záver posúdenia predmetu sťažnosti
 
60. Na základe vyššie uvedeného Komisia rozhodla, že predmetné šírenie sponzorského odkazu „Prípravok na erekciu – Clavin Platinum” vo verzii „holičstvo“ v televíznom vysielaní TV Markíza strany Protokolu – vysielateľa televíznej programovej služby spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., Bratislava – neporušuje pravidlá Protokolu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.     
 
Poučenie
 
Šíriteľ alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a zároveň
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku, pravidlo štvrtej časti Protokolu alebo iné pravidlo Kódexu (resp. Protokolu), ktorého porušenie predpokladá preskúmanie nálezu,
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie, resp. senátu. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 1.marca 2019
 
Mária Tóthová Šimčáková
                                                                                                                         predsedníčka Komisie
 
* * *
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.