05 (02-01) Clavin

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.
Médium: sponzorský odkaz v TV
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Sponzorský odkaz v TV: „Clavin“
zadávateľa: Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC.   
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Zlaté Moravce voči vysielaniu sponzorského odkazu na prípravok Clavin v rámci reklamného bloku medzi hlavnými a športovými správami na TV Markíza. Sťažovateľ považuje za nevhodné vysielať reklamu v predmetnom vysielacom čase, počas ktorého sledujú vysielanie aj deti a má za to, že vo vzťahu k správaniu a oblečeniu ženskej postavy v reklame je táto sexistická. 
 
Zadávateľ, zastúpený spoločnosťou Simply You Slovakia s.r.o., vo svojom stanovisku vo vzťahu k vysielaciemu času uvádza, že predmetný sponzorský odkaz bol vysielaný vždy od 20.15 hod do neskorých nočných hodín, a teda v čase, keď sa dá predpokladať, že deti už TV nesledujú. Uvedená sťažnosť, ktorá namieta vysielanie sponzorského odkazu po hlavných správach a pred športovými správami, sa javí zadávateľovi ako neopodstatnená s ohľadom na fakt, že komunikovaný produkt je určený cieľovej skupine dospelých rovnako tak, ako sa dá predpokladať, že televízne správy svojím obsahom sú určené predovšetkým dospelým osobám, a nie deťom. Uvedený sponzorský odkaz nebol odvysielaný počas rozprávok alebo iných filmov určených pre deti, a teda takéto vysielanie nemalo negatívny vplyv na deti. Vo vzťahu k námietke, že reklama je podľa sťažovateľa sexistická, zadávateľ uvádza, že nie je pravdou tvrdenie,  podľa ktorého reklama znázorňuje ženy sexisticky a reklama nie je ani hypersexuálne ladená. Uvedený spôsob deja má naznačovať vždy len rýchly nástup účinku, ktorý privítajú jednotlivé ženy. Využívanie určitej miery preháňania a humoru nie je v rozpore s dobrými mravmi, priemerný spotrebiteľ môže takúto nadsádzku ľahko pochopiť z celého kontextu reklamného spotu. V danom prípade sa táto hyperbola pohybuje vo veľmi ironickej a dvojzmyselnej rovine, v ktorej sú využité len neutrálne slová všeobecného významu. Podľa názoru zadávateľa, uvedený sponzorský odkaz neprekročil mieru slušnosti a mravnosti, pretože žena nie je vykreslená ako sexuálna atrakcia, ale iba reaguje na rýchly nástup účinku produktu u stvárneného muža. Reklama nepropaguje nadmerné podliehanie sexualite, nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť, nahotu alebo čiastočnú nahotu ľudského tela nevhodným spôsobom a nezobrazuje bez oprávnenia produkt ako vhodný prostriedok na odstránenie sexuálnych túžob. Poznámku sťažovateľa, že reklama je sexistická kvôli oblečeniu, považuje zadávateľ za neopodstatnenú, keďže hlavná protagonistka reklamy je oblečená v čiernom tričku s krátkym rukávom, pričom toto oblečenie je úplne bežné a ničím nevybočuje od zvyklosti daného povolania kaderníčky. Vo vzťahu k využitiu výrazu „erekcia“ zadávateľ okrem iného uvádza, že produkt je primárne určený spotrebiteľom, ktorí majú problém s erekciou. Erekcia je odborný termín využívaný v lekárskej praxi, ako aj rozšírený v širokom povedomí verejnosti. Slovo „erekcia“ je odborným výrazom pre popis určitého fyziologického procesu v ľudskom organizme, kde chýba akékoľvek hanlivé zafarbenie, ktoré by mohlo reklamu posúvať za všeobecne prijímané hranice slušnosti. Zadávateľ si je plne vedomý, že reklama sa týka pomerne citlivej témy, avšak táto téma vyplýva zo samotnej podstaty produktu, ktorý propaguje. Spôsob propagácie produktu považuje zadávateľ za primeraný, taký, ktorý nevzbudzuje pochybnosti o produkte, je v súlade s dobrými mravmi i so zásadami slušnosti. 
 
Popis reklamy:
Sponzorský odkaz sa týkal výživového doplnku – Clavin Platinum, pričom jeho vizuálnu zložku tvorili tieto obrazy: Muž v modrej košeli sedí v kresle v holičstve. Za ním stojí žena – holička, ktorá mu dáva okolo krku zásteru. Žena pozrie na odraz v zrkadle a vidí, že tvár muža sa zmenila. Muž je vyobrazený ako „diabol“ s červenou tvárou a rožkami. Žena je prekvapená, dvihne obočie a usmeje sa. V prestrihu je následne zobrazený muž s červenou tvárou a rožkami na hlave. Usmieva sa a v geste víťazstva zatína päste. V ľavej časti obrazu je znázornená škatuľka produktu, pod ktorou je nevýrazným sivým písmom cca na dve sekundy zobrazený text: „Clavin – výživový doplnok, Účinnosť zabezpečuje / obsahuje oi. (L-Arginín, L-Citrulín), selén, zinok a navyše Tribulus Terrestris a Crocus, ktoré zlepšujú erekciu a sexuálny zážitok“. Nasleduje prestrih na muža a ženu v priestoroch kaderníctva. Muž už nemá červenú tvár, ani rožky a žena otáča ceduľku na dverách na “Zatvorené”. Počas celého trvania sponzorského odkazu je v spodnej časti obrazu v strede uvedené výrazným čiernym písmom: „SPONZOR PROGRAMU“. V spodnej časti obrazu vpravo je tiež počas celého trvania sponzorského odkazu uvedený text výrazným bielym písmom: „Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICALS INVESTMENT LLC vývoj lekárenských prípravkov.“ Sponzorský odkaz je doplnený voice-overom v znení: „ Rýchly nástup erekcie kedykoľvek a kdekoľvek! Clavin – mužom hneď.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Na účely Kódexu je reklamou aj sponzorský odkaz. V zmysle Kódexu reklama o. i. nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi (čl. 10 ods. 4 Kódexu), musí byť slušná (čl 10 ods. 2 Kódexu), a preto o. i. nesmie obsahovať nič, čo by porušovalo všeobecné normy slušnosti (čl. 11 ods. 1 Kódexu). V danom prípade vychádzala pri posudzovaní Komisia najmä zo skutočnosti, že cieľom reklamy je komunikovať výživový doplnok na skvalitnenie erekcie. Už zo samotnej podstaty tohto produktu vyplýva jeho úzke prepojenie na psychosexuálny život osoby, a teda je prirodzené, že zadávateľ sa snažil demonštrovať jeho funkčnosť paralelou  so sexuálnou funkčnosťou, pričom použil aj výrazy „erekcia“, či „sexuálny“. Tieto výrazy však v danom prípade nie sú neslušné a majú svoju relevanciu. Komisia sa preto nedomnieva, že ich použitie automaticky znamená, že ide o reklamu, ktorá je nedovolená alebo nevhodná. Komisia si je vedomá toho, že sexualita a intímny život sú témami, s ktorými v rámci verejnej propagácie treba narábať s vyššou mierou zodpovednosti, najmä vo vzťahu k všetkým okruhom recipientov, ku ktorým sa reklama môže dostať. V tomto prípade je toho názoru, že zadávateľ pristupoval ku komunikácii svojho produktu zodpovedne, čomu nasvedčuje aj vysielanie komunikátu vo vysielacom čase, ktorý nie je primárne určený maloletým divákom. Obsah ani samotné spracovanie sponzorského odkazu nie je v rozpore so všeobecnými normami mravnosti a slušnosti. Spot nezobrazuje ženu dehonestujúcim alebo sexistickým spôsobom, a to ani v obraze, ani vo zvuku. Komisia si taktiež nemyslí, že by reklama zobrazovala sexuálne správanie nevhodným alebo neslušným spôsobom, a to ani dejom, oblečením, slovnými či zvukovými výrazovými prostriedkami. Reklama vyobrazením ženy a jej prejavenej emócie reflektuje  prezentovanú podstatnú vlastnosť produktu.  S ohľadom na propagovaný produkt, komunikované posolstvo a cieľ spotu má Komisia za to, že sponzorský odkaz nie je v rozpore s dobrými mravmi, resp. neobsahuje nič, čo by porušovalo všeobecné normy slušnosti, a preto sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že sponzorský odkaz v TV: „Clavin“, zadávateľa: Org. Zložka SWISS PHARMACEUTICAL INVESTMENT LLC, zastúpeného v konaní spoločnosťou Simply You Slovakia s.r.o., nie je v rozpore s ustanoveniami  Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2019

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 14. 11. 2019...

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.