49 (07-10) CityPark Ružinov

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: PRO TP 06 s. r. o.
Médium: web stránka zadávateľa
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Informácie na web stránke: „CityPark Ružinov“
zadávateľa: PRO TP 06 s. r. o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci august zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči informáciám uvedeným na web stránke, ktorá propaguje developerský projekt CityPark Ružinov, zadávateľa PRO TP 06 s. r. o. Sťažovateľ poukazuje na to, že na stránke je umiestnená informácia, že súčasťou rezidenčného projektu je 7700 m2 zelených plôch verejnej zelene (7782 metrov štvorcových verejnej zelene). Sťažovateľ je toho názoru, že v danom prípade ide o účelovú klamlivú reklamu, nakoľko, podľa jeho názoru, developer už pred spustením predaja vedel, že zelená plocha bude inej veľkosti, a to menej než polovica,  konkrétne 3514,70 m2. Podľa sťažovateľa to vyplýva zo žiadosti o zmenu stavby zo dňa 18.08.2015, pričom predaj bytov začal v októbri 2015. Sťažovateľ považuje za klamlivý aj údaj o uvedení stavby do prevádzky (jeseň 2017), keďže do dnešného dňa odmieta developer hotovú stavbu plne sprevádzkovať a byty odovzdať. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 07.09.2018 uvádza, že projekt City park Ružinov je vybudovaný tak, aby vedel rezidentom poskytnúť rôzne možnosti trávenia voľného času a dostatok zelene v okolí bytového komplexu. Na web stránke je uvedený text: „Viac ako 7 700 m2 zelene rozprestierajúcej sa v okolí bytového komplexu bude rezidentom poskytovať rôzne  možnosti trávenia voľného času. Detské ihrisko, oddychové zóny v tieni stromov, či špeciálne vyhradený priestor ako výbeh pre psov sú len zlomok toho, čo park v srdci Ružinova poskytne svojim obyvateľom.“ Tak ako je uvedené v texte, ide o 7700 m2 zelene rozprestierajúcej sa v okolí bytového komplexu. V projekte, ani na stránke sa neuvádza, že uvedená zeleň sa týka iba pozemkov vybudovaných v rámci projektu City park Ružinov. Zadávateľ zároveň dodal podklady, v rámci ktorých je jasne vyznačené územie, resp. zóna, ktorá sa nachádza v blízkosti projektu a je možné ju považovať za zelenú plochu dostupnú chôdzou do 5 minút. Tieto plochy spolu so zelenými plochami, ktoré vybuduje zadávateľ umožňujú rezidentom mať k dispozícii zelené plochy v ešte väčšom rozsahu a informácia na web stránke je pravdivá. Vo vzťahu k plánu uvedenia stavby do prevádzky zadávateľ uviedol, že ide v danom prípade o informáciu o plánovaných termínoch, ktoré nemusia byť záväzné, pričom podľa podpísaných zmlúv o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva obidvoma stranami k žiadnemu omeškaniu neprišlo. 
 
Popis reklamy: 
Web stránka k developerskému projektu obsahuje vizuálizácie projektu, podrobné informácie o projekte, možnostiach financovania ako aj galériu a odkaz na kontakty developera a predajcu. Súčasťou web stránky sú aj informácie v znení: „432 bytov; 117 apartmánov, loftov a ateliérov; 16 obchodných priestorov; 783 parkovacích miest; 7782 metrov štvorcových verejnej zelene (pozn. sťažovateľom namietané tvrdenie); 3 spoločenské miestnosti pre rezidentov. 
V časti, ktorá sa venuje plánu výstavby je uvedené nasledovné: 
„PLÁN VÝSTAVBY
1. september 2015 - spustenie predaja a odovzdávania bytov vo veži A.
Jeseň 2015 - spustenie predaja bytov veže B.
Leto 2016 - spustenie predaja apartmánov, loftov a ateliérov v objekte DA a DB.
Jeseň 2017 - uvedenie veže B do prevádzky, zrealizované komunikácie a spevnené plochy.
Jar 2019 - Uvedenie veže C do prevádzky, zrealizované komunikácie, spevnené plochy a sadové úpravy pre vežu C.“
 
V zmysle čl. IV ods. 5 Rokovacieho poriadku Komisie sa zasadania Komisie v prípade posudzovania predmetnej sťažnosti zúčastnili zástupcovia spoločnosti,  konateľ spoločnosti  Ing. Vladimír Paulička a advokát Tomáš Mészáros. 
V. Paulička na úvod vysvetlil, že web stránka je bezo zmien od doby jej vytvorenia a spustenia. Zadávateľ na nej nezmenil žiadne informácie, vrátane údajov o plánovaných termínoch stavby a jej odovzdania aj keď došlo k zmene v osobe stavebníka. V súvislosti s údajom o rozlohe zelene V. Paulička uviedol, že tento nehovorí o plochách zelene bezprostredne vybudovaných developerom, ale berie do úvahy aj verejnú zeleň, ktorá sa v okolí nachádza. Pričom celková plocha zelene, verejná aj vybudovaná developerom bude dostupná všetkým, nielen rezidentom, keďže súčasťou projektu sú aj verejné prevádzky (napr. obchody, reštaurácia a pod.). T. Meszároš doplnil, že v rámci web stránky nie je ani komunikovaná skutočnosť, že by plocha zelene bola vybudovaná výhradne developerom, prípadne, že by bola dostupná len pre rezidentov. Na stránke sa jasne uvádza, že sa jedná o zeleň, ktorá sa rozprestiera v okolí bytového komplexu. V súvislosti s informáciou o uvedení stavby do prevádzky zadávateľ uviedol, že na stránke sú prezentované plánované a nie záväzné termíny uvedenia stavby do prevádzky. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V predmetnom prípade Komisia neuznala námietky sťažovateľa. Údaj o rozlohe zelene, voči ktorému namieta sťažovateľ nebol na web stránke komunikovaný spôsobom, ktorý by mohol v spotrebiteľoch vyvolať dojem, že samotnou výstavbou projektu vznikne viac ako 7782 metrov štvorcových novej zelene. A to ani napriek tomu, že informácia bola uvedená v rámci ďalších údajov, ktoré sa vzťahovali výhradne k stavbe ako takej a za vybudovanie ktorých výlučne zodpovedá zhotoviteľ projektu. Informácia o zeleni bola komunikovaná ako verejná zeleň a v ďalšom popise na web stránke je uvedené, že sa jedná o zelené plochy v okolí stavby. Zároveň je obvyklou praxou prezentovať dostupnú vybavenosť alebo lokalitu, kde sa daný developerský projekt nachádza. Komisia je toho názoru, že v tomto smere je komunikačné posolstvo vo vzťahu k zeleným plochám, ktoré sú súčasťou aj okolia stavby komunikované zrozumiteľne a jasne. Vo vzťahu k údajom o termínoch plánu výstavby, Komisia brala do úvahy, že tieto neboli komunikované ako záväzné, ale na stránke sú prezentované ako plánované. V nadväznosti na očakávania spotrebiteľov je na zvážení zadávateľa, aby upravil alebo aktualizoval informácie na stránke v súvislosti s vývojom projektu, prípadne formulačne upravil tak, aby nemohla vzniknúť pochybnosť o povahe zverejnených informáciách. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama neobsahuje údaj ani informáciu, ktoré by mohli uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Informácie na web stránke: „CityPark Ružinov“, zadávateľa: PRO TP 06 s. r. o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 13. 09. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

24.5.2019

Tlačová správa z 5. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 15. 05. 2019...

13.5.2019

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 25. 04. 2019 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.