11 (04-01) Čistiace mydlo s gáfrom

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Swiss Pharma s.r.o. / Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt.
Médium: sociálne siete
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklama na sociálnych sieťach: „Čistiace mydlo s gáfrom“
zadávateľa: Swiss Pharma s.r.o. / Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči reklame – sponzorovanému príspevku, ktorý bol umiestnený na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Sťažovateľ namieta, že reklama na kozmetiku bez akýchkoľvek dôkazov a klinických štúdií uvádza tvrdenie „stop akné“. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že podľa jeho názoru, reklama na Čistiace mydlo s gáfrom na tvár a jeho opis produktu neobsahovali žiadne tvrdenie, ktoré by bolo pre spotrebiteľov zavádzajúce. V texte reklamy zadávateľ zdôraznil, že jeho produkt - čistiace mydlo s gáfrom na tvár bolo vyrobené pre pleť s akné a vyrážkami, ale netvrdil, že by vyslovene odstraňovalo akné. Zadávateľ podľa jeho názoru poukazoval výlučne na to, že výrobok bol vyvinutý s ohľadom na vlastnosti typu pleti s akné a vyrážkami. Zadávateľ ďalej uvádza, že spoločnosť zakaždým označuje v súvislosti s daným produktom, pokiaľ boli vykonávané laboratórne testy. Okrem toho spoločnosť venuje osobitnú pozornosť v súvislosti s tým, aby tvrdenia figurujúce v kampaniach boli v súlade s ustanoveniami Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/114 / ES o klamlivej a porovnávacej reklame a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch.
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu príspevku na sociálnych sieťach. Vizuál reklamy zobrazuje komunikovaný produkt – čistiace mydlo s gáfrom, ktorý je doplnený kreslenou postavičkou usmievavej ženy. Nad postavičkou ženy je textová „bublina“, v ktorom je uvedené „Akné; STOP (pozn. slovo „STOP“ je vyobrazené v rámci červenej zákazovej dopravnej značky). Príspevok je  doplnený textom v znení: „Čistiace mydlo s gáfrom na tvár je vyrobené vyslovene pre pokožku s vyrážkami a čiernymi bodkami, so 100% čistým gáfrovým olejom. Pokojne ho môžete použiť na čistenie tváre, aj ku kúpeľu, účinok na seba nenechá čakať!“ a odkazom na web stránku, kde je možné si mydlo zakúpiť. 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť sa vyžaduje o.i. pri prezentácii alebo inom informovaní o charakteristikách produktu, najmä o pôvode produktu, jeho zložení, spôsobe vyjadrenia a uvedenia dátumu výroby alebo spotreby, rozsahu použitia, množstva, obchodného alebo geografického pôvodu, environmentálneho vplyvu alebo prínosu, ako aj o iných vlastnostiach produktu vrátane úžitkových, osobitne o kvalite, účinku, výkone a existujúcich atestoch, rozboroch, štúdiách alebo certifikátoch (čl. 14 ods. 5 písm. a) Kódexu). V danom prípade Komisia neuznala námietky sťažovateľa. Predmetom reklamy je kozmetický prípravok – čistiace mydlo s gáfrom, pričom reklama samotná primárne informuje o tom, na akú pleť je výrobok určený, aké je jeho zloženie a spôsob použitia. V tomto kontexte má Komisia za to, že reklama spĺňa aj legislatívne požiadavky, kladené na komunikáciu kozmetických produktov. V reklame nie sú uvedené zdravotné tvrdenia, ani sa v nej nehovorí o tom, že využitím uvedeného prípravku je možné odstrániť – vyliečiť nejaký zdravotný problém. Tvrdenie, voči ktorému namieta sťažovateľ, konkrétne „akné stop“ považuje v tomto prípade Komisia len za akúsi dodatočnú ilustráciu možných účinkov produktu, ktoré nie je neprimeraným spôsobom zdôraznené z hľadiska obsahu či rozsahu reklamy. Zároveň je Komisia toho názoru, že priemerný spotrebiteľ si nebude toto tvrdenie interpretovať izolovanie, prípadne vo význame, že využitie predmetného prípravku jednoznačne človeka zbaví akné, ale bude ho posudzovať v kontexte vyššie uvedeného textu. Komisia nedomnieva, že by reklama obsahovala informáciu alebo prezentáciu, ktorá by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu, a preto ju vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklama na sociálnych sieťach: „Čistiace mydlo s gáfrom“, zadávateľa: Swiss Pharma s.r.o. / Manna Natúr Kozmetikum Európa Zrt. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.   
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 23. 04. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.