40 (08-06) Chamtivosť slovenských lekární nepozná medze

Sťažovateľ: Slovenská lekárnická komora
Zadávateľ: neznámy, šíriteľ: News and Media Holding a.s.
Médium: printová reklama
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 7, čl. 12 ods. 2, čl. 44 ods. 2
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Printová reklama: „Chamtivosť slovenských lekární nepozná medze“
šíriteľa: News and Media Holding a.s.
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 7, čl. 12 ods. 2 a čl. 44 ods. 2 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od Slovenskej lekárnickej komory voči printovej inzercii, neznámeho zadávateľa uverejnenej v týždenníku Plus7dní. Sťažovateľ upozorňuje, že v predmetnej reklame s nadpisom: „Chamtivosť slovenský lekární nepozná medze“ je popisovaný údajný doplnok stravy označený ako „biostimulačný prípravok prof. Bradforda“, pričom je konštatované, že „majitelia lekární skrývali pred ľuďmi najlepší prípravok na prostatu“. Slovenská lekárnická komora má za to, že reklama je svojim označením a obsahom neetická, nečestná a potencionálne zavádzajúca, nakoľko reklamovaný produkt nie je spôsobilý tvoriť základný sortiment lekárne definovaný § 24 ods. 1 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a teda ani nie je dané oprávnenie lekárne reklamovaný produkt vydávať ako základný sortiment lekárne rovnako ako sa možno domnievať, že reklamovaný produkt nemožno ani vydávať ako doplnkový alebo iný sortiment lekárne v zmysle § 24 ods. 3 uvedeného zákona, nakoľko v reklame neexistuje presné označenie produktu umožňujúce verifikáciu, či sa jedná výrobok určený na ochranu a podporu zdravia ľudí, ktorý spĺňa požiadavky na uvedenie na trh a teda či je vôbec spôsobilý tvoriť sortiment lekárne. Uvedeným dochádza k dehonestácii poskytovateľov lekárenskej starostlivosti, ktorí v kontexte svojho postavenia a právomoci nie sú oprávnení ovplyvniť možnosť uvádzania výrobkov na trh bez predchádzajúceho pôsobenia regulátorov definujúcich základný, doplnkový a iný sortiment lekárne.
 
Šíriteľ v rámci svojho stanoviska uviedol, že účelom reklamy v periodickej tlači je upútať pozornosť čitateľa. Šíriteľ má za to, že forma zvolená zadávateľom v predmetnej reklame je prejavom prípustnej extrapolácie určenej tzv. priemernému spotrebiteľovi, ktorým je dobre informovaná, obozretná a opatrná osoba. Aj v zmysle ustálenej rozhodovacej praxe Európskeho súdu pre ľudské práva v rámci slobody slova je určitá expresívnosť výrazových prostriedkov dovolená. Slobodu slova pritom treba chápať extenzívne i na verbálne prejavy, ktorými sú i prejavy v rámci reklamných textov. Uvedená reklama je vo forme názoru zadávateľa reklamy. Sťažovateľ sa taktiež domnieva, že cieľom reklamy a ani jej následkom nebolo spôsobenie akejkoľvek ujmy akejkoľvek konkrétnej identifikovateľnej fyzickej alebo právnickej osobe. Napriek tomu spoločnosť News and Media Holding a.s. ako člen Asociácie vydavateľov tlače, ktorá je členom Rady pre reklamu, týmto deklaruje, že v prípade pozitívneho nálezu Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (t.j. deklarovaného porušenia Etického kódexu Rady pre reklamu) vyvinie úsilie, aby zadávateľ predmetnú reklamu primerane v intenciách nálezu Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu upravil, pokiaľ prejaví záujem o jej opätovné zverejnenie v periodickej tlači vydávanej spoločnosťou News and Media Holding a.s..
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu jednostranovej inzercie uverejnenej v týždenníku Plus7dní. V ľavej časti vizuálu je fotografia muža, pod ktorou jetext v znení:“ V úprimnom rozhovore s bývalým zástupcom populárnej siete slovenských lekární – pánom Markom P. 
Reklame dominuje nadpis v znení “Chamtivosť slovenských lekární nepozná medze!“ pod ktorým je text: „Tu je, ako majitelia lekární skrývali pred ľuďmi najlepší prípravok na prostatu! Vstávate v noci na toaletu, ale máte problém s močením? Cítite bolesť a zvýšený tlak na mechúr, a prúd moču je tenký a prerušovaný? Máte pocit neúplného vyprázdnenia mechúra? Ak ste odpovedali „áno“, dávajte si pozor – je to znamenie, že máte zväčšenú prostatu. Nepodceňujte problém, ktorý už dostal do hrobu nejedného muža.“ Pod úvodom nasleduje text v znení:“ Myslíte si, že vás môže zachrániť len operácia prostaty? Je to nezmysel! V USA je 7 rokov dostupný prípravok, ktorý je rovnako účinný ako chirurgický zákrok. Prof. Bradford, tvorca a známy americký odborník na urológiu: Vďaka bunkovým nanoštruktúram a veľmi prírodným zložkám sa delenie chromozómov zastavuje. Vo výsledku je proces starnutia močového systému 9-násobne spomalený. A to bez operácie. Automaticky rieši problémy s prostatou. Najväčšou výhodou prípravku na biostimuláciu močového systému je jeho unikátna formula. Pôsobí už na bunkovej úrovni a ľahko sa vstrebáva. Bohužiaľ, pre podplatiteľných úradníkov sa počítajú len peniaze a nie zdravie a život miliónov ľudí! Prečo sa tak deje? Slováci nemajú prístup k nanobunkovému prípravku prof. Bradforda. Nemožno ho kúpiť v žiadnej lekárni. Napriek tomu, že si získal uznanie od odborníkov na celom svete a je certifikovaný Urinary Health Association. Ako je to možné? Hovorili sme s bývalým zástupcom populárnej siete slovenských lekární – Markom P....“ 
 
Reklama ďalej pokračuje vyjadreniami údajného zástupcu siete slovenských lekární o dostupnosti prípravku v lekárňach. O.i. odznie aj tvrdenie v znení: „Viete, tento americký produkt úplne likviduje problémy s prostatou...“ 
 Nasleduje text, ktorý pokračuje rozhovorom s údajným majiteľom zdravotného centra, ktorý sa taktiež vyjadruje k dostupnosti prípravku v lekárňach. 
 
V závere reklamy je uvedená ponuka v znení: „Vďaka tomu, každý chlap na Slovensku môže tento prípravok získať so 95% zľavou za účasť v zľavovom klube. Avšak distribútori súhlasili so sprístupnením iba malej šarže prípravku, a záujem o tento produkt bol väčší, než sme očakávali. Takže nestojí za to čakať – najlepšie je volať ihneď (rozhoduje poradie objednávok).“ 
 
Reklama je doplnená mikroskopickým vyobrazením tkaniva – pred kúrou a po kúre, pod ktorým je text v znení: „Nanobunková metóda prof Bradforda prírodným spôsobom obmedzuje hyperpláziu prostaty. Zľava hyperplázia prostaty, ktorá blokuje vylučovanie moču, sprava - zdravá prostata“. 
Súčasťou reklamy je ponuka v znení: „Finančný príspevok pre mužov vo veku 34-98 rokov. Prvých 100 osôb, ktoré zavolajú do 17. Septembra 2020, získa špeciálny finančný príspevok. Získate biostimulačný prípravok prof. Bradforda na prostatu miesto za 96€, iba za 29€. 
Zavolajte: 02/33418635. Pondelok-piatok: 8.00-19.00, sobota-nedeľa 8.00-17.00 (Bežný miestny hovor bez ďalších poplatkov).“ 
V spodnej časti je uvedené: Kontaktný telefón pre vrátenie tovaru a reklamácie: 02/33329198
Discountclub-fulltermsandconditions.com
Popisovaný predmet je doplnok stravy a neslúži na určenie diagnózy, zlepšenie alebo modifikáciu fyziologických funkcií organizmu prostredníctvom farmakologického, imunologického alebo metabolického účinku. Viac:knowmorelist.com 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama, ktorá je anonymná je neprípustná (čl. 10 ods. 7 Kódexu). Vzhľadom na to, že reklama neobsahovala označenie zadávateľa a toto sa nepodarilo určiť ani Rade, považuje Komisia reklamu za anonymnú a z tohto pohľadu za neetickú. Určenie zadávateľa pritom nie je zrejmé ani z odkazov na webové stránky, ktoré sú uvedené po obvode textu, keďže tieto obsahujú len všeobecné informácie. 
 
Reklama bola zverejnená ako súčasť printového vydania týždenníka Plus7Dní a Komisia sa zaoberala otázkou do akej miery možno formu, spracovanie ako aj označenie reklamy  vnímať z pohľadu priemerného spotrebiteľa ako reklamný obsah. V tomto kontexte Kódex kladie na reklamu požiadavku, že táto nesmie byť skrytá, osobitne nesmie predstierať, že je informáciou iného ako reklamného charakteru, najmä ak je prezentovaná vo forme vedeckej state, reportáže, rozhovoru alebo spravodajskej informácie. Reklama nie je skrytou, ak sa v informácii o charitatívnom, humanitárnom alebo filantropickom projekte určenej spotrebiteľovi pomenuje alebo označí subjekt, ktorý tento projekt realizuje, a to jeho názvom, obchodným menom, ochrannou známkou alebo obchodnou značkou, kontaktnými údajmi a podobne (čl. 12 ods. 2).  Uvedená reklama má podobu článku, vizuálne spracovanie ktorého, vrátane obsahu môže podľa Komisie v priemernom spotrebiteľovi oprávnene vyvolať mylný dojem, že v danom prípade sa jedná o redakčný obsah, nie o reklamu. Samotný obsah článku, jeho nadpis, štylistika, môžu v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem, že text je taktiež súčasťou riadneho redakčného obsahu a nie je reklamou, čo však v skutočnosti nie je pravda. Je pravdou, že šíriteľ zvykne reklamný obsah označovať číslom inzercie, avšak Komisia má za to za to, že predmetná reklama nie je v danom prípade odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama pre priemerného spotrebiteľa rozoznateľná. Priemerný spotrebiteľ nemusí mať znalosť o tom, že číselné označenie textu, na jeho bočnej strane znamená, že text má komerčný charakter a je inzerciou a to aj s ohľadom na drobnosť „označenia“ inzercie, a preto reklamu považuje Komisia sa skrytú. 
 
Vo vzťahu k obsahu článku, resp. k informáciám, ktoré sú v reklame uvedené, Komisia brala do úvahy, že, ako je uvedené drobným písmom na bočnej strane komunikátu „je doplnok stravy“, v článku označovaný ako „prípravok na prostatu“, na propagáciu ktorého, najmä v súvislosti s tvrdeniami použitými v reklame sa vzťahujú špecifické pravidlá. Okrem iného sa kladie dôraz aj na to, aby výživové doplnky neboli v rámci reklamy propagované spôsobom, ktorý môže u spotrebiteľa vyvolať dojem, že výživový doplnok je liekom (čl. 44 ods. 2 Kódexu). V rámci prezentácie výživového doplnku sú na stránke uvedené veľmi konkrétne vyjadrenia, ktoré súvisia s konkrétnymi chorobnými stavmi, či diagnózami, pričom tieto sú prezentované v kontexte pozitív a priamych účinkov uvedeného výživového doplnku. Článok dokonca obsahuje explicitné vyobrazenie zmeny chorobného stavu „pred kúrou“ a „po kúre“.  Celková textácia reklamy môže teda v spotrebiteľovi vyvolať mylný dojem, že uvedený výživový doplnok je liekom, ktorý má schopnosť pomáhať, liečiť, prispieť k vyliečeniu, či dokonca vyliečiť chorobný stav a priemerný spotrebiteľ tak môže z reklamy jednoznačne nadobudnúť mylný dojem, že predmetom propagácie je liek, určený na liečbu ochorení, čo nie je pravda a účinky výživového doplnku v tomto smere dostatočne preukázané ani neboli. 
 
na základe vyššie uvedeného, Komisia hlasovaním rozhodla, že printová reklama: „Chamtivosť slovenských lekární nepozná medze“, šíriteľa: News and Media Holding a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 7, čl. 12 ods. 2 a čl. 44 ods. 2  Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je čiastočne opodstatnená.   
 
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa a šíriteľa reklamy, ktorí sa vyzývajú k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 15. 10. 2020 
                                                                                              Slavomíra Salajová 
                                                                                                podpredsedníčka Komisie 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.