50 (10-04) Budúcnosť je vaša

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Budúcnosť je vaša“
Zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okres Senec a Trebišov, voči TV spotu, zadávateľa Slovenská sporiteľňa, a.s. Sťažovatelia poukazujú na moment pôrodu, ktorý je súčasťou deja reklamy. V prvej sťažnosti sťažovateľ vyjadruje názor, že ženy pri pôrode trpia a pripomínanie pôrodu v rámci reklamy je neprípustné. Reklama podľa sťažovateľa vyvoláva bolestivé spomienky a vracia veľmi veľa žien s ťažkým priebehom pôrodu, ktorý bol traumatizujúci do minulosti. V druhej sťažnosti sťažovateľ uvádza, že obsah reklamy je pre maloleté deti absolútne nevhodný. Reklama podľa jeho názoru vzbudzuje odpor, pohoršenie a traumu pre deti na celý život. Od rozkročených nôh, bolesť až po veľmi necitlivé zobrazenie bábätka špinavého od plodovej vody a pôrodných ciest. Sťažovateľ taktiež považuje takéto zobrazenie v reklame za nemorálne a zdraviu škodlivé, nakoľko uvedená scéna môže u mamičiek, ktoré mali ťažký pôrod vyvolať ťažké stavy pri spomienke na svoj pôrod. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že reklamný spot je oslavou života a vzdáva úctu ženám, vďaka ktorým je život možný. Zadávateľ aj Reklamná agentúra súhlasia s tým, že sa jedná o citlivú a intímnu tému, no zároveň o hlboko ľudskú a prirodzenú. Práve preto si Zadávateľ a Reklamná agentúra vybrali pôrod, ako námet pre komunikáciu. Reklamný spot bol zámerne vytvorený tak, aby pôsobil dôveryhodne ale zároveň aj poeticky. Žiaden záber nie je natočený tak, aby diváka šokoval. Reklamný spot neukazuje nahotu, krv, či iné telesné tekutiny.
Výraz bolesti v tvári herečky je na prvý pohľad uveriteľný, nakoľko je prirodzené, že kontrakcie sú sprevádzané bolesťou. Podobný výraz však majú v reklamných spotoch športovci, či dôchodcovia, ktorí utrpia zranenie alebo ich prepadne náhla bolesť. Tieto emotívne momenty však divákovi odľahčuje nežná melódia Tichej noci a pokojný hlas mamy, ktorá sa prihovára svojmu dieťatku. Ojedinelé negatívne reakcie na Reklamný spot môžu súvisieť s faktom, že v takejto prirodzenej podobe sa ešte pôrod v prostredí slovenskej reklamy neobjavil. Zadávateľ aj Reklamná agentúra sú však presvedčení o tom, že poetický tón zvolenej komunikácie robí túto prirodzenosť prijateľnou pre všetky vekové kategórie. To, že zjemňujúci postup použitý v Reklamnom spote je naozaj efektívny, potvrdzuje aj neuromarketingový výskum, ktorý Reklamná agentúra realizovala s renomovanými odborníkmi pod vedením PhDr. Roberta Krauseho, PhD., MBA. Z grafu, ktorý tvorí prílohu tohto vyjadrenia vyplýva, že diváci prežívali počas sledovania TV spotu intenzívne, ale pozitívne emócie. Zadávateľ a Reklamná agentúra sú presvedčení, že forma spracovania Reklamného spotu neobsahuje zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti alebo slušnosti, nie je v ňom zobrazený explicitný obsah a celková prezentácia nie je žiadnym spôsobom vulgarizujúca. Reklamný spot neobsahuje prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, nie je v ňom zobrazené ani násilie, nahota, či také správanie, ktoré by bolo možné považovať za neprirodzené, či neslušné. Zobrazenie pôrodu je po vizuálnej stránke decentné, slušné a nemôže mať negatívny dopad na fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých (ust. § 7 ods. 1 Opčného protokolu1). Reklamný spot nezobrazuje nahotu alebo iný nevhodný obsah, a preto ho nemožno označiť ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov (§ 1 ods. 3 Vyhlášky), ba dokonca ani ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov (§ 1 ods. 4 Vyhlášky). Aj v prípade, ak by bol Reklamný spot vyhodnotený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov (s čím sa Zadávateľ a Reklamná agentúra nestotožňuje), nevylučuje ho to z vysielania v bežnom vysielacom čase, nakoľko vysielanie audiovizuálnych obsahov klasifikovaných ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov veku, prípadne ako nevhodné pre maloletých do 7 rokov veku, nemá žiadne časové obmedzenie (ust. § 4 Vyhlášky). Zadávateľ a Reklamná agentúra uznávajú, že forma spracovania Reklamného spotu môže vzbudiť u ľudí záujem aj s ohľadom na to, že ide o komunikačné médium, ktoré je svojim charakterom dostupné všetkým cieľovým skupinám. Taktiež môže nejakým spôsobom zaujať aj skupinu maloletých, avšak bez toho, aby mala na nich negatívny dopad. Ak totiž Reklamný spot nejakým spôsobom vzbudí zvedavosť maloletých, ktorí začnú klásť rodičom otázky, je to práve dospelá osoba, ktorá by mala maloletému primerane jeho veku vedieť predmetné zobrazenie vysvetliť. Z uvedeného dôvodu má Zadávateľ a Reklamná agentúra za to, že v Reklamnom spote nie je žiadne zobrazenie, ktoré by spĺňalo kritérium nevhodnosti pre maloleté osoby a preto nemožno konštatovať, že by sa jeho šírením porušilo akékoľvek časové obmedzenie pre vysielanie televíznej reklamy. Zadávateľ a Reklamná agentúra sú si vedomí, že určitá časť verejnosti môže vnímať zobrazenia pôrodu v rámci Reklamného spotu citlivejšie, resp. negatívne, avšak v tomto prípade ide skôr o subjektívne hodnotenie a posúdenie reklamy samotnými sťažovateľmi. Reklamný spot totiž zobrazuje problematiku, s ktorou sa môžu stretnúť v rámci výučby aj mladší žiaci.
 
Popis reklamy:
Reklamný príbeh zachytáva sanitku, v ktorej leží žena v pôrodných bolestiach. Za sanitkou ide v aute jej partner. Jednotlivé zábery zachytávajú priebeh jej pôrodu. V závere spotu je zobrazená žena ako v náručí, ešte stále v sanitke, drží svoje bábätko. 
Spot je sprevádzaný voice-overom v znení: “Bude to boj. Ale my to zvládneme. Je toho toľko, čo ti chcem povedať. Naučiť ťa. Keď sa prvýkrát nadýchneš. Budeš cítiť, že patríme k sebe. Teším sa na teba. Teším sa na budúcnosť. Budúcnosť je vaša. Slovenská sporiteľňa.“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 Kódexu). Je pravdou, že reklama v predmetnom prípade, v rámci svojho komunikačného posolstva, ktorým je o.i. aj oslava života zachytáva moment príchodu dieťatka na svet. Využitie predmetného námetu v kontexte komunikačného posolstva a s ohľadom na celkové spracovanie spotu Komisia nepovažuje za neetické. Reklama neobsahuje také zobrazenia, či výrazové prostriedky, ktoré by boli dehonestujúce, vulgárne, či v rozpore so všeobecnými normami mravnosti, či slušnosti. Moment pôrodu je v reklame zachytený skôr symbolicky, zábery na rodiacu mamičku sú decentné a prezentované skôr v náznakoch, a neobsahujú prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. Komisia má za to, že spracovanie spotu neprekročilo určitú mieru intimity samotného procesu pôrodu, ktoré by pre reklamu už nebolo vhodné alebo by mohlo byť neetické. Navyše spot je sprevádzaný príjemnou hudbou a hovoreným slovom, ktoré v tomto prípade ešte posilňujú pozitívne posolstvo reklamy. Komisia si uvedomuje, že pôrod môže byť u vybranej časti mamičiek vo všeobecnosti sprevádzaný aj negatívnymi spomienkami, na druhej strane reklama nie je spracovaná spôsobom, ktorý by takéto vnímanie podporoval a naopak, v závere spotu, kedy mamička drží v náručí svoje bábätko je prítomná vyslovene pozitívna emócia. Komisia sa taktiež nedomnieva, že by reklama mohla mať negatívny dopad na deti, či maloletých. Zobrazenie bábätka je prirodzené a nijako nedehonestuje narodené dieťa ani iné deti. Ak totiž reklama nejakým spôsobom zaujme mladšie dieťa, ktoré napríklad ešte nevie vyhodnotiť jej význam, prípadne reklama v ňom vzbudí zvedavosť a začne klásť napríklad rodičovi otázky, je to práve dospelá osoba, ktorá by mala dieťaťu primerane jeho veku vedieť predmetnú reklamu vysvetliť, pričom ako bolo uvedené vyššie reklama neobsahuje také prvky a zobrazenia, ktoré môžu mať negatívny vplyv na morálny vývoj dieťaťa.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Budúcnosť je vaša“, zadávateľa: Slovenská sporiteľňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosti sťažovateľov nie sú opodstatnené. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 09. 12. 2021 
 
 
 
   Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.