30 (06-04) BRA!NEE

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: MAFRA Slovakia, a.s.
Médium: Billboard
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Billboard: „Magazín BRA!NEE“
Zadávateľa: MAFRA Slovakia, a.s. 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu vonkajšej reklamy, ktorý komunikuje nový lifestyleový magazín vydavateľstva MAFRA Slovakia, a.s. – BRA!NEE. Sťažovateľ poukazuje na text v znení: „Podľa nás masturbovať nie je hriech“ a vyjadruje názor, že výraz „masturbovať“ nepatrí do reklamy, okolo ktorej nechodia len dospelí bez detí. Sťažovateľ má za to, že deti do 15 rokov by mali byť ušetrené takéhoto sexizmu, nehovoriac o rodičoch, ktorým sa bude ťažko vysvetľovať predmetný text. 
 
Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že projekt BRA!NEE je novým online lifestyleovým magazínom vydavateľstva MAFRA Slovakia, a.s., ktorý sa svojim obsahom zameriava na cieľovú skupinu vo veku od 16 do 30 rokov. Cieľom nového magazínu je venovať sa témam, ktoré sú blízke tejto kategórii. Niektoré témy môžu vyznieť aj kontroverznejšie, keďže ich niekto môže vnímať ako tabu témy, stále ide o obsah, ktorý je blízky mladej generácii, ktorá dnes o nich jasne hovor. Novinka je podporená kampaňou, ktorá obsahom nadväzuje na obsahové zameranie nového portálu. Vizuál, na ktorý sťažovateľ upozornil je súčasťou šiestich rôznych imageových vizuálov, kde sa zadávateľ venuje iným témam ako ekológia, sporu vedcov a politikov, vegetariánskemu životnému štýlu, či právam LGBTI komunity, teda témam, ktoré sú dnes mimoriadne aktuálne a široko rozoberané. Na žiadnom z týchto billboardov či citylightov nie je ani jedna z týchto tém vizualizovaná obrázkom, ale ide o čisto reklamu obsahujúcu text a claimy, ktoré sú súčasťou nového brandu. Ide o reklamu na on-line magazín, ktorý je len na internete, kde sú navyše všetky tieto témy dostupné širokému publiku. Zadávateľ má za to, že takto koncipovaná reklama na magazín BRA!NEE nie je v rozpore s Kódexom. 
 
Popis reklamy:
Vizuál billboardovej reklamy obsahuje na ružovom pozadí slovo „masturbovať“, graficky rozdelené v kontexte ďalšieho textu v znení: „podľa nás nie je hriech“. Vizuál je doplnený piktogramami určujúcimi pohlavie a textom „Not sorry to think“. V spodnej časti je logo magazínu BRA!NEE – lifestylový online magazín.
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia, výrazy, zvuky, ruchy alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým slovným hračkám, hrubému slangu a dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitia takých slovných hračiek, hrubého slangu alebo dvojzmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný podtext (čl. 11 ods. 1 písm. a) Kódexu. 
V danom prípade Komisia pri posudzovaní reklamy vychádzala zo skutočnosti, že reklama je zameraná na prezentáciu nového magazínu, ktorý sa obsahovo zameriava okrem iného na témy blízke vekovým kategóriám cieľovej skupiny vo veku od 16 do 30 rokov, pričom magazín sa nevyhýba ani témam, ktoré môže časť obyvateľstva vnímať citlivejšie. Celkové vizuálne spracovanie reklamy nepovažuje Komisia za neetické, či porušujúce všeobecné normy mravnosti, či slušnosti. Je pravdu, že v rámci vizuálu je zobrazené slovo „masturbovať“, avšak toto samo o sebe nemožno považovať napr. za hanlivé, či neslušné. Výraz navyše nie je využitý v reklame samoúčelne, ale jeho použitie v tomto smere akoby približuje obsahové zameranie magazínu a postoj k témam, ktorým sa magazín venuje alebo v budúcnosti plánuje venovať. Grafická podoba vizuálu navyše nie je spojená so žiadnym konkrétnym vyobrazením, napríklad v kontexte osôb a nezobrazuje ani prvky znižujúce ľudské dôstojnosť, či zobrazenia, ktoré by bolo možné považovať za sexistické, dvojzmyselné, či neslušné. Vo vzťahu k možnej konfrontácii uvedeného výrazu maloletým, resp. osobou do 15 rokov má Komisia za to, že reklama nemá negatívny dopad na tieto osoby. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že billboard: „Magazín BRA!NEE“, zadávateľa: MAFRA Slovakia, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 24. 06. 2021 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.9.2021

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 19. 08. 2021 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

2.7.2021

Tlačová správa zo 6. zasadnutia AK RPR 2021

BRATISLAVA. Dňa 24. 06. 2021 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.