47 (10-01) Black Friday

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Dedoles, s.r.o.
Médium: Internetová reklama (príspevok na FB)
Nález: Negatívny

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Black Friday“
Zadávateľa: Dedoles, s.r.o.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči vizuálu, ktorý komunikuje akciovú ponuku sortimentu spodnej bielizne a ponožiek značky Dedoles, s.r.o. Sťažovateľ považuje za neetické vyobrazenie modelky tmavšej pleti s rozkročenými nohami, v kontexte označenia akcie ako „Black Friday“.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že je všeobecne známe, že spoločnosť dlhodobo a výrazne presadzuje myšlienku diverzity a inklúzie v spoločnosti, čomu prispôsobuje množstvo svojich aktivít a projektov, rovnako ako aj obsah a formu komunikácie. V Dedolese vyznávame názor, že všetci ľudia sú si rovní, a to bez ohľadu na farbu pleti, náboženstvo či národnosť a zadávateľ dôrazne odmieta a dištancuje sa od akýchkoľvek prejavov diskriminácie. Zadávateľ verí, že svet má byť rôznorodý, pestrý a veselý, rovnako ako jeho výrobky. Zadávateľ poukazuje na to, že vo svojich reklamách sa snaží v čo najväčšej možnej miere ukazovať rôznych, autentických ľudí rozličnej pleti, váhy, veku, náboženského vyznania či sexuálnej orientácie a fotíme ich v bežných životných situáciách. Takýmto príkladom bola aj jeho posledná limitovaná kolekcia Floral, ktorú prezentovali na fotografiách zachytávajúcich ženy vo vyššom veku, či bez retuše. Táto kampaň mala veľmi pozitívne ohlasy tak v médiách, ako aj v spoločnosti. Predmetnú kampaň ku Black Friday komunikuje zadávateľ na sociálnych sieťach prostredníctvom niekoľkých vizuálov. Zadávateľ uvádza, že ho mrzí, ak sa vizuál, ktorý je predmetom sťažnosti, nejakým spôsobom dotkol či už jednotlivca alebo skupiny ľudí. Z tohto dôvodu sa rozhodol zobrazovanie daného vizuálu na sociálnych sieťach okamžite ukončiť.

Popis reklamy:
Reklama má podobu vizuálu, ktorý je súčasťou sponzorovaného príspevku na sociálnej sieti Facebook. Vizuál zobrazuje modelku, v neformálnej póze, ako sedí na meditačnom vankúši pri posteli, oblečenú v spodnej bielizni a v ponožkách značky Dedoles. Súčasťou vizuálu je logo značky, označenie „Black Friday a text „až do -70%“. Príspevok je doplnený textom v znení: „Black Friday Výpredaj. Veselá spodná bielizeň Dedoles, to je praktický darček pre všetkých. Vyberte si teraz...“.    

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitému stvárneniu ženy, jej tela a jej roly (úlohy), predovšetkým sa vyvarovať stvárnenia ženy ako len sexuálnej atrakcie, ako aj zámerného redukovania jej vlastností, schopností, zručností, záujmov alebo vzhľadu na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). V predmetnom prípade je cieľom reklamy prezentácia značky, ktorá je zameraná aj na predaj spodnej bielizne. Zobrazenie modelky, ktorá má na sebe uvedený produkt – spodnú bielizeň a ponožky, považuje Komisia za primerané a adekvátne vo vzťahu k propagovanému produktu. Modelka nie je vyobrazená v lascívnej polohe, vizuál je zameraný skôr na zobrazenie modelky v neformálnej, neštylizovanej póze, ktorá ale nevyznieva vulgárne, či neslušne.  Reklama nezobrazuje sexuálne stimuly, poddajnosť ani čiastočnú nahotu nevhodným spôsobom a ani nevykresľuje modelku – ženu dehonestujúco, či len ako sexuálnu atrakciu. Prezentácia produktu, v kontexte aj zobrazenia ľudského tela a celkového stvárnenia ženy v reklame je v danom prípade v súlade s požiadavkami, ktoré Kódex v tomto ohľade na reklamu kladie. Komisia nepovažuje za neetické ani spojenie akcie s názvom Black Friday s modelkou tmavšej pleti. Z vizuálu je zrejmé, že modelka bola vybratá k prezentovanej kolekcii oblečenia. Komisia nie je ani toho názoru, že reklama obsahuje prvky, zobrazenia, či spojenia, ktoré by mohli byť urážlivé, či inak dehonestujúce a je toho názoru, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetová reklama (sponzorovaný príspevok na Facebooku): „Black Friday“, zadávateľa: Dedoles, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 11. 11. 2021

Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.