15 (03-03) Bitcoin

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Dominatus d.o.o., Slovinsko, šíriteľa: P E R E X, a. s.
Médium: Internetová reklama (PR článok umiestnený na webe)
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Internetová reklama (PR článok umiestnený na webe): „Ako kúpiť Bitcoin na Slovensku“
Zadávateľa: Dominatus d.o.o., Slovinsko, šíriteľa: P E R E X, a. s.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, Bratislava voči PR článku, ktorý bol zverejnený na portáli komercnespravy.pravda.sk. Sťažovateľ je toho názoru, že obsah článku, štylistika gramatickej kategórie vyjadrujúca prvú osobu jednotného čísla napr. "Ja sám som...", Ak som...", "Ja som sa dal..." a spracovanie do podoby rozhovoru s nadnesenými formuláciami napr. " ... to najlepšie ...", nadbytočným uvádzaním jedného výrobcu, konkrétne "eToro" môže v priemernom spotrebiteľovi vyvolať dojem, že text je súčasťou riadneho redakčného obsahu a nie je reklamou, čo však v skutočnosti nie je pravda. Sťažovateľ má za to, že predmetná reklama nie je odlíšená takým spôsobom, aby bola ako reklama pre priemerného spotrebiteľa rozoznateľná.
 
Šíriteľ reklamy, spoločnosť P E R E X, a. s. v rámci svojho stanoviska uvádza, že podľa jej názoru je sťažnosť sťažovateľa založená len na jeho subjektívnom a účelovom vnímaní obsahu webovej stránky, bez predloženia objektívnych a relevantných dôvodov preukazujúcich porušenie ktoréhokoľvek konkrétneho princípu alebo povinnosti vyplývajúcej spoločnosti z Kódexu. Skutočnosť, ktorá je sťažovateľom napádaná je štylistika, gramatické kategórie a použitie prvej osoby jednotného čísla v texte reklamy, a to pri častiach textu, ktoré sú sťažovateľom vytrhnuté z celkového kontextu textu reklamy, bez toho, aby bol predmetný text vnímaný ako celok. Navyše je potrebné v tejto súvislosti zdôrazniť, že Kódex nestanovuje podľa názoru šíriteľa žiadne požiadavky alebo princípy, ktoré by sa týkali štylistiky, gramatických kategórií alebo použitia jednotného alebo množného čísla v texte reklamy. Takéto skutočnosti a požiadavky nie sú a nikdy neboli predmetom úpravy Kódexu RPR, a preto z uvedeného dôvodu nemohlo prísť zo strany spoločnosti v tejto súvislosti k porušeniu Kódexu. Vo všeobecnosti je podľa šíriteľa sťažnosť neurčitá, všeobecná a založená len na pocitoch a subjektívnom vnímaní textu sťažovateľom. Šíriteľ považuje za potrebné v prvom rade uviesť, že reklama bola a je zverejnená na webovej stránke spoločnosti v časti/ rubrike zreteľné označenej ako „komerčné správy“, čo vyplýva z viacerých častí webovej stránky, konkrétne: samotného označenia webovej stránky v príkazovom riadku v znení: https://komercnespravy.pravda.sk; označenia predmetnej rubriky na začiatku strany v znení „Komerčné správy“; označenia konkrétnej podrubriky v rámci komerčných správ, z ktorých vyplýva, že sa jedná o komerčný článok v oblasti financií v rubrike „Komerčné správy“. Priemerný spotrebiteľ má teda na úvod minimálne 3x informáciu o tom, že sa jedná o komerčnú správu / reklamu a nie redakčný/ spravodajský článok vydavateľa. Skutočnosť, že sa v predmetnom prípade jedná o komerčnú správu / reklamu vyplýva okrem iného tiež z označenia uvedeného hneď po titulku tejto reklamy, a to v znení „PR servis 24.02.2021 00:00“. V prípade, ak by a jednalo o redakčný text autorsky spracovaný redaktorom denníka Pravda, muselo by byť v tejto časti uvedené meno a priezvisko konkrétneho autora, takýto text by nemohol byť uverejnený v rubrike „Komerčné správy“ a bol by na konci opatrený výhradou autorského práva v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorského zákona, čo v tomto prípade nebolo a nie je. Predmetná reklama takéto označenie používané pre označenie autorských / redakčných článkov neobsahovala, a preto je zrejmé (vzhľadom na umiestnenie a zreteľné označenie ako komerčnej správy), že sa v danom prípade jedná o „PR servis – teda komerčné oznámenie / komerčnú správu a s výnimkou sťažovateľa nebolo objektívne možné „vyvolať dojem, že text je súčasťou riadneho redakčného obsahu a nie reklamou“, ako uvádza sťažovateľ v jeho sťažnosti. Práve vzhľadom na skutočnosť, že sa jedná o reklamu platenú objednávateľom, je v texte tejto reklamy / PR servisu propagovaná služba / produkt objednávateľa. To je zároveň dôvodom, prečo sa v texte tejto reklamy / PR servisu podľa sťažovateľa „nadbytočne uvádza jeden výrobca“. Bolo by nelogické, aby účtovne a daňovo neudržateľné, ak by zadávateľ reklamy / PR servisu uverejňoval v sťažnosťou napadnutom texte informácie a propagoval výrobky a služby „iného výrobcu“ alebo poskytovateľa, ako je „eToro“. Podľa šíriteľa aj priemerne zdatnému prijímateľovi informácie / priemernému spotrebiteľovi musí byť na základe vyššie uvedených skutočností zrejmé, že sa v danom prípade jedná o reklamné oznámenie / PR servis / reklamu, a preto je vylúčená možnosť zámeny obsahu tejto reklamy s redakčným článkom publikovaným v denníku Pravda. V tejto súvislosti šíriteľ uvádza, že nie je úlohou vydavateľa, ale nie je to ani technicky možné označovať inzerciu / PR servis / reklamu podľa požiadaviek tej ktorej fyzickej osoby, nakoľko by nebolo možné vyhovieť všetkým odlišným a často protichodným požiadavkám osôb. Úlohou šíriteľa je odlíšiť obsah inzercie / PR Servisu/ reklamy od redakčného obsahu, čo sa v danom prípade stalo. Ďalej šíriteľ uvádza, že ako vyplýva z celkového znenia / obsahu predmetnej reklamy, v danom prípade nebola a nie je použitá forma rozhovoru. Zadávateľom inzercie/ PR servisu/ reklamy bol naformulovaný text, v ktorom objednávateľ uvádza dôvody, pre ktoré je vhodná pre prijímateľa informácie / čitateľa služba eToro a tiež, že prostredníctvom tejto služby je možné nakúpiť virtuálnu menu Bitcoin, ale aj iné druhy virtuálnej meny. Zároveň táto inzercia / PR servis/ reklama obsahuje na viacerých miestach upozornenie v znení: “ * Obchodovanie je riskantné. Kým investujete vaše peniaze, zvážte, či si môžete dovoliť ich prípadnú stratu. 67% ľudí u tohto poskytovateľa prichádza o peniaze. Kryptomeny sú premenlivé inštrumenty, ktoré môžu vo veľmi krátkom časovom období prudko kolísať, a preto nie sú vhodné pre všetkých investorov. S výnimkou CFD nie je obchodovanie s kryptomenami regulované, a preto nie je kontrolované žiadnym regulačným rámcom EÚ.“ Z takto naformulovaného textu musí byť priemerne zdatnému čitateľovi zrejmé, že a nemôže jednať o autorský text, ale o reklamný článok so súvisiacimi upozorneniami na riziko takéhoto investovania. Zároveň text inzercie/ Pr servisu / reklamy obsahuje odpovede na často kladené otázky, ktoré sú v texte uverejnené cez odrážky a odpovedajú na často kladené otázky súvisiace s poskytovaním reklamovanej služby eToro a poskytujú základné informácie o subjektoch, ktoré môžu túto službu využívať ako aj informácie o spôsobe a možnostiach jej využitia. V neposlednom rade je podľa šíriteľa potrebné uviesť, že autorské články v denníku Pravda (ale ani v inej periodickej tlači vydávanej v SR) nie sú nikdy a za žiadnych okolností uverejňované ako text písaný v prvej osobe, a preto je vylúčené, aby mohlo v tejto súvislosti prísť k zámene inzercie/ PR servisu / reklamy s autorským / redakčným textom denníka Pravda. 
Šíriteľ taktiež uvádza, že zverejnením predmetnej inzercie / PR servisu / reklamy neboli porušené žiadne z povinností alebo pravidiel uvedených v čl. 10 a nasl. Kódexu. Napadnutá inzercia / PR servis / reklama nenavádza na porušovanie právnych predpisov, je pravdivá, slušná a čestná. Zverejnené informácie neboli a ani nie sú v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nie je ani spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľovi. Vzhľadom na použité upozornenia v texte inzercie / PR servisu / reklamy o tom, že takéto investovanie môže pre čitateľa znamenať aj stratu, nemožno v danom prípade hovoriť ani o neprípustnej, agresívnej obchodnej praktike poškodzujúcej záujmy sťažovateľa alebo akéhokoľvek iného spotrebiteľa. V texte inzercie / PR servisu / reklamy sa nenachádza jediná informácia, ktorá by mohla byť považovaná za klamlivú reklamu alebo reklamu zavádzajúcu spotrebiteľa alebo zneužívajúcu dôveru spotrebiteľa. Zároveň má spoločnosť za to že v danom prípade boli a sú naplnené požiadavky uvedené v čl. 22 ods. 2 Kódexu, keďže v predmetnom prípade boli spravodajské informácie a redakčné oznamy zreteľne odlíšené od obsahu napádanej inzercie / PR servisu / reklamy, čo muselo a musí byť zrejmé aj priemernému spotrebiteľovi. Na predmetnej webovej stránke, na ktorej sa nachádza inzercia / PR servis / reklama, ktorá je predmetom podanej sťažnosti nebol zverejnený žiadny iný článok / či už autorský / redakčný alebo reklamný), a preto bola  a je vylúčená možnosť zavádzania čitateľa.             
 
Popis reklamy:
Predmetná reklama je zverejnená na webovom portáli https://komercnespravy.pravda.sk, v časti „Komerčné správy“ v podobe článku, ktorého nadpis je: „Ako kúpiť Bitcoin na Slovensku (bezplatná registrácia)“. Pod nadpisom článku je uvedené označenie „PR servis“, článok je doplnený obrázkami. 
Nasleduje úvod v znení: „Existuje množstvo spôsobov, ako kúpiť Bitcoin. Niektoré sú lepšie, iné horšie, no podľa môjho názoru existuje iba jeden spôsob, ktorý môžeme nazvať najlepším.“ Článok ďalej opisuje možnosti ako kúpiť Bitcoin a bližšie predstavuje jednu z konkrétnych možností (platformu eToro). Súčasťou článku je interaktívny odkaz, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na web stránku). Súčasťou článku sú upozornenia v nasledovných zneniach: „Obchodovanie je riskantné. Kým investujete vaše peniaze, zvážte, či si môžete dovoliť ich prípadnú stratu. 67% ľudí u tohto poskytovateľa prichádza o peniaze. Kryptomeny sú premenlivé inštrumenty, ktoré môžu vo veľmi krátkom časovom období prudko kolísať, a preto nie sú vhodné pre všetkých investorov. S výnimkou CFD nie je obchodovanie s kryptomenami regulované, a preto nie je kontrolované žiadnym regulačným rámcom EÚ.“; „CFD sú komplexné finančné inštrumenty s vysokou úrovňou rizika. 67% ľudí u tohto poskytovateľa pri obchodovaní prichádza o peniaze. Zvážte, či rozumiete, ako CFD fungujú a či si môžete dovoliť prísť o peniaze. * Kryptomeny sú premenlivé inštrumenty, ktoré môžu vo veľmi krátkom časovom období prudko kolísať, a preto nie sú vhodné pre všetkých investorov. S výnimkou CFD nie je obchodovanie s kryptomenami regulované, a preto nie je kontrolované žiadnym regulačným rámcom EÚ.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama jasne ako taká identifikovateľná, bez ohľadu na to, akú má formu alebo aké komunikačné médium využíva; pri posudzovaní sa však zohľadní forma reklamy, komunikačné médium, ako aj použitá reklamná technika (čl. 22 ods. 1 Kódexu). V predmetnom prípade má reklamu podobu článku, ktorý je zverejnený na webovom portáli, v časti, kde sú publikované komerčné správy. Komisia predmetnú reklamu nepovažuje za skrytú, keďže článok je umiestnený v sekcii, ktorá je určená výhradne pre publikovanie PR obsahu a komerčných správ. Zároveň je článok explicitne ako PR servis označený, vo svojom úvode  a Komisia považuje takéto odlíšenie vlastného redakčného obsahu od inzercie za dostatočné a nie je toho názoru, že čitateľ môže byť uvedený do omylu a domnievať sa, že autorom článku je redakcia a článok je informáciou iného ako reklamného charakteru. Reklamu považuje naopak Komisia za jasne ako reklamu identifikovateľnú a s názorom sťažovateľa sa nestotožnila.   
 
Internetová reklama (PR článok umiestnený na webe): „Ako kúpiť Bitcoin na Slovensku“, Zadávateľa: Dominatus d.o.o., Slovinsko, šíriteľa: P E R E X, a. s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
 
Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 25. 03. 2021
   Mária Tóthová Šimčáková v.r
 predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.