15 (03-03) Anjel Svažný

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Union poisťovňa, a.s.
Médium: Facebook fan page
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Facebook (príspevok na Fan page): „Anjel Svažný“
zadávateľa: Union poisťovňa, a.s. 
 
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu.
 
Rada v mesiaci marec zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava voči reklame na Facebooku, ktorá bola zverejnená v rámci kampane „Anjel Svažný“, zadávateľa Union poisťovňa, a.s. Sťažovateľ namieta, že v reklame je využitý výraz označujúci duševnú chorobu („retarďák“), v kontexte posmešku o snowboardistických schopnostiach predstaviteľa kampane, youtubera Expl0ited. Sťažovateľ má za to, že reklama je neetická vo vzťahu k ľuďom, ktorí touto duševnou poruchou trpia, o to viac, že ide v danom prípade o reklamu zdravotnej poisťovne. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že v zmysle Zákona o reklame, status, ktorý obsahuje, ktorý obsahuje výzvu youtuberovi nie je žiadnou kampaňou, nie je reklamou, nejedná sa o žiadnu propagáciu výrobkov ani služieb. Slovo „retarďák“, ktoré je v statuse použité je použité výlučne pre konkrétnu fyzickú osobu, ktorou je známy slovenský youtuber Peter Altof, známy medzi mladými ľuďmi ako Expl0ited. Peter si toto označenie vybral sám a malo reflektovať jeho osobnú drzosť prijať výzvu na to, aby sa z neho po krátkej príprave stal snowboarďák a to vzhľadom na jeho schopnosti na lyžiarskom svahu. Spoluprácu s youtuberom spoločnosť nadviazala za účelom zvýšenia povedomia o správaní lyžiarov a snowboardistov na lyžiarskom svahu a to predovšetkým u mladých ľudí, za účelom predísť mnohokrát zbytočným zrážkam a zraneniam osôb na lyžiarskych svahoch a zároveň motivovať mladých ľudí k pohybu. Status na sociálnej sieti nemožno považovať za odborný text, jazyk používaný na sociálnych sieťach sa odlišuje od oficiálneho jazyka a preto ani slovo retarďák  nemožno považovať za hanlivé označenie ľudí s diagnózou mentálna retardácia. Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka, r. 2003 slovo retardovaný znamená nielen mentálnu retardáciou ale je aj ekvivalentom slova spomalený. Slovo retarďák preto nemôže byť neetické voči ľuďom s diagnózou mentálna retardácia, toto vzťahovanie je neprimerané.
Použitie slova „retarďák“ považuje zadávateľ za vyjadrenie počiatočnej nešikovnosti youtubera, ktorý je ale vzhľadom na to, že nie je snowboardistom neprimerane odvážny, nakoľko sa podujal prijať výzvu a nakoniec skočiť na snowboarde salto. Práve táto kombinácia počiatočnej nešikovnosti spojenej až s drzosťou má byť  vyjadrená slovom „retarďák“. 
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu sponzorovaného príspevku na Facebook fan page Union poisťovne. Nad obrázkom, ktorý zachytáva snowboardistu – „Anjel svažný“ je text v znení: „Lyžiarska sezóna ani zďaleka nekončí. Expl0ited prijal výzvu Unionu – zmeniť sa z retarďáka na snowboarďáka, ktorý robí saltá na svahu. Dá to?  Jeho prípravu, pády, pot a slzy (šťastia?) nájdeš na www.anjelsvazny.sk“
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Posudzovaná komunikácia na sociálnej sieti Facebook je reklamou v zmysle čl. 2 ods. 1 písm. b) Kódexu, keďže reklamou sa na účely Kódexu rozumie komunikačný proces iniciovaný súťažiteľom alebo ním poverenou osobou, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, ak je účelom tohto komunikačného procesu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie sa spotrebiteľa, najmä poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o produkte, činnosti alebo cieľoch súťažiteľa, prípadne o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíri v rámci sociálnej siete, konkrétne priamo na Facebook fan page zadávateľa, s priamym odkazom na jeho webovú stránku, súčasťou ktorej sú o.i. aj informácie o konkrétnom produkte (Union cestovné poistenie). Takúto formu komunikácie Komisia považuje za reklamu a má za to, že sa na ňu primerane vzťahujú aj ustanovenia Kódexu. 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Komisia si uvedomuje, že reklamná kampaň je primárne zameraná na mladých ľudí, čomu zadávateľ prispôsobil aj štýl komunikácie, výrazové prostriedky a výber hlavného protagonistu kampane, ktorým je youtuber Expl0ited. Ako neetické však v tomto prípade vníma využitie výrazu „retarďák“, použité v rámci reklamy. Bez ohľadu na tvrdenie zadávateľa, že Expl0ited si vybral predmetný výraz sám a v tomto prípade sa vzťahuje na konkrétnu osobu, ktorej takéto označenie neprekáža, má Komisia za to, že toto nebolo zodpovedne použité vo vzťahu ku všetkým skupinám spotrebiteľov. V tomto kontexte tiež treba uviesť, že Expl0ited bežne vo svojej komunikácií nepoužíva na označenie seba výraz retarďák, čím by sa jednoznačne minimálne v jeho komunite pojem identifikoval s youtuberom. Mentálna retardácia je označením pre duševnú poruchu, resp. zaostalosť a s predmetným výrazom by sa teda malo narábať v tomto kontexte a s určitou mierou zodpovednosti, voči ľuďom, ktorí uvedenou poruchou trpia, o to viac, ak zadávateľom je zdravotná poisťovňa, a teda inštitúcia, činnosť ktorej so zdravím bezprostredne súvisí. V spojení, v akom ho použil v rámci komunikácie zadávateľ má výraz vo vzťahu práve k takýmto ľuďom skôr dehonestujúcu konotáciu a Komisia má za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že reklama umiestnená na Facebook fan page: „Anjel Svažný“, zadávateľa: Union poisťovňa, a.s. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je  opodstatnená.
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 21. 03. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

8.11.2019

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 17. 10. 2019...

27.9.2019

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

    BRATISLAVA. Dňa 12. 09. 2019 sa konalo 7. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.