10 (03-04) Ako utiecť pred Koronavírusom

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: BUBO travel agency, s.r.o.
Médium: video umiestnené na YouTube
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Video umiestnené na YouTube: „Ako utiecť pred Koronavírusom“
zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1 Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od dvoch fyzických osôb, okresy Trnava a Senec, voči obsahu videa, ktoré bolo umiestnené na YouTube, zadávateľa BUBO travel agency, s.r.o. Prvý sťažovateľ o.i. uvádza, že video podľa jeho názoru zneužíva aktuálnu situáciu okolo koronavírusu a v čase, kedy sa odporúča necestovať, vyzýva, aby ľudia cestovali práve s touto cestovnou kanceláriou, lebo zabezpečuje kvalitné hotely a dobrú stravu. Navyše vo videu hovorí, že cestovanie je vhodne na juh Talianska a napríklad na Sicíliu, pričom v čase zverejnenia videa už bolo evidovaných 19 pozitívnych prípadov na koronavírus, takže toto komerčné oznámenie predstavuje podľa sťažovateľa vážne nebezpečenstvo a navádzanie na nebezpečné konanie. 
Druhý sťažovateľ o.i. uvádza,  že riaditeľ CK nechutným spôsobom využíva aktuálnu tému koronavírusu a prezentuje nepodložené informácie ako by to boli už reálne fakty typu "na Slovensku bude exponenciálne pribúdať počet nakazených a mŕtvych”, "vírus sa bojí tepla” a podobné neoverené a nebezpečné teórie a dohady. Video má podľa názoru sťažovateľa všetky znaky nemorálnej reklamy, ktorá navyše v niektorých momentoch osciluje na hrane poplašnej správy. Pán riaditeľ sa snaží divákov presvedčiť, že jediný spôsob, ako sa pred vírusom ochrániť, je cesta do tepla. Samozrejme, podľa jeho vlastných slov, ponúknuť to môže iba elite, ktorá s BUBO Travel cestuje.
 
Zadávateľ, prostredníctvom svojho splnomocneného právneho zástupcu doručil Rade svoje vyjadrenie, v rámci ktorého o.i. uvádza, že spoločnosť BUBO zdôrazňuje, že predmetné video pána Ľuboša Fellnera v žiadnom prípade nepovažuje za kampaň. Pán Ľuboš Fellner vyjadril svoj osobný subjektívny názor, pričom v súlade s notoricky známymi skutočnosťami konštatoval aktuálny stav v súvislosti so šírením vírusu Covid-19 a naznačil možnosti ďalšieho vývoja, kde zohľadnil aktuálne prejavy v súvislosti so šírením vírusu v okolitých krajinách, svoju osobnú praktickú skúsenosť a teoretické vedomosti. V závere svojho vyjadrenia odkázal na služby spoločnosti BUBO, pričom naznačil, že práve vycestovanie zo Slovenska so spoločnosťou BUBO môže cestujúcich ochrániť pred koronavírusom, predmetné vyhlásenie však nie je možné považovať za reklamu. Predmetné vyhlásenie pána MUDr. Ľuboša Fellnera je potrebné chápať ako svojské „odľahčenie“ situácie, pričom zadávateľ chápe, že táto forma nemusí za každých okolností byť prijatá s pochopením. Ďalej sa v stanovisku uvádza, že v žiadnom prípade sa však nejedná o reklamu, teda cielenú kampaň zameranú na zvýšenie predaja zájazdov spoločnosti BUBO. Spoločnosť BUBO si „takúto kampaň“ neobjednala, nezaplatila za ňu žiadnu odplatu, video bolo výlučne na súkromnom profile a z vyhlásenia nie je zrejmé akých zájazdov by sa mala týkať a ani či sa k týmto zájazdom poskytuje nejaká osobitná výhoda vo forme cenového zvýhodnenia alebo iného pridruženého plnenia. Zadávateľ v stanovisku ďalej uvádza, že v nadväznosti na negatívne reakcie, ktoré predmetné video vyvolalo sa spoločnosť rozhodla predmetné video ďalej nerozširovať.         
 
Popis reklamy:
Reklama má podobu videa, v ktorom sa riaditeľ kancelárie BUBO travel agency, s.r.o. MUDr. Ľubomír Fellner prihovára divákom v nasledovnom znení: 
„Koronavírus je veľmi nebezpečnou záležitosťou, je to fenomén našej doby a hlavne teda všetko, čo sa okolo koronavírusu deje. Ja sa volám Ľuboš Fellner, som riaditeľom cestovnej kancelárie Bubo, som vyštudovaný lekár s atestáciou z internej medicíny, 30 rokov cestujem po svete. Prešiel som všetky krajiny našej planéty, do jednej a cestovateľská medicína je mojím hobby. Tiež sa hrdím, že 100 tisíc, vyše 100 tisíc klientov, ktorých sme previezli po celom svete, nikdy neochorelo na tropickú chorobu a myslím si, že nie to je náhoda, že je za tým množstvo opatrení, ktoré práve ja som zodpovedný za to tu v Bubo. Koronavírus pochádza z Číny, a preto si myslím, že je to taká moja, moja doména. Radím sprievodcom aby neochoreli oni, aby naši klienti neochoreli. A teraz by som vám povedal zopár rád, ako z tejto pliagy, z koronavírusu von. 
Po prvé, umývajte si ruky. Sprievodcov učím to, že ľudia, cestovatelia musia hlavne dobre spať, preto my v Bubo máme také kvalitné hotely. Musia dobre jesť, preto používame také dobré reštaurácie. Keď ste silný, najedený, vyspatý, tak aj keď koronavírus okolo vás ide, tak vás nenakazí, ostanete naozaj silný. 
Tu na Slovensku sa budú postupne zatvárať školy. Postupne budú sa rušiť športové podujatia veliké. Zatvoria kostoly, dobre, čiže na Slovensku bude obrovská, veľká panika. Na Slovensku, napriek všetkým opatreniam bude v marci exponenciálne pribúdať počet nakazených a počet mŕtvych. Na Slovensku bude v marci veľmi zle. Viete, že tá panika u nás je a ľudia útokom berú obchody. Na policiach nie sú veci, vy keď si voláte so svojimi známymi rozprávate len o koronavíruse. A všetko ako vieme je v psychike. Samozrejme, keď idete aj po letiskách, ja odporúčam rúšku. Cez tú rúšku síce vírus prejde, ale 95% koronavírusu je naviazaných na baktérii, čiže na nosiči, a tá neprejde. Ale to je malá časť. A ja vám odporúčam jednu velikú vec, čo by ste mali teraz spraviť. Viete? Je to to, že máte vyraziť na juh. Máte odísť do tepla. Pokiaľ viete, koronavírus sa nachádza na severe Talianska, tam, kde je zima. Dobre. Tam je najviac mŕtvych zatiaľ v celej Európe. Ale v Kalábrii alebo na Sicílii neni nikdo. Tam neni ešte dostatočne teplo. Preto vám vravím. Nasadnite do lietadla a odleťte do tepla. Koronavírus neznáša teplo. To, čo vy milujete, tak koronavírus neznáša. Je tam síce zopár prípadov, aj v Thajsku, aj v Brazílii alebo v Kolumbii, ale to sú ľudia, to sú väčšie krajiny, čiže oni viac cestujú a niekto tam príde, ale nešíri sa to, nevzniká tam žiadna epidémia. Preto, je to rada, ktorú vám žiadny politici, nemôžu, svojim voličom chudobným nemôžu ponúknuť, ale ja to elite Slovenska, ktorá s Bubom cestuje to ponúknuť teda môžem. Preto vám hovorím, teraz je ten čas. Kliknite si na www.bubo.sk, vyberte si svoj zájazd a odleťte. V malej skupine, s tými najlepšími sprievodcami zažijete tú najlepšiu dovolenku a hlava vyfučí a nebudete v tom najhoršom čase tu na Slovensku. Prajem vám pevné zdravie a šťastné cesty.“
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
Posudzovaný obsah videa možno považovať za reklamu podľa čl. 2 ods. 1 písm. b) Kódexu, keďže reklamou sa na účely Kódexu rozumie komunikačný proces iniciovaný súťažiteľom alebo ním poverenou osobou, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, ak je účelom tohto komunikačného procesu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť správanie sa spotrebiteľa, najmä poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o produkte, činnosti alebo cieľoch súťažiteľa, prípadne o jeho projekte charitatívnej alebo inej nekomerčnej povahy. Niet predovšetkým pochybnosť o tom, že posudzovaný obsah sa šíril v rámci YouTube kanála, konkrétne jeho časti, ktorá je venovaná umiestňovaniu videí kancelárie BUBO a odkaz na video bol umiestnený aj na Facebook fan page predmetnej spoločnosti. Zároveň vo videu vystupoval konateľ spoločnosti, pán Ľuboš Fellner, a je teda zrejmé, že bolo vytvorené a šírené s vedomým súhlasom legitímneho zástupcu zadávateľa. Pán Fellner o.i.  priamo vo videu explicitne odkázal divákov na web stránku spoločnosti a vyzýval k výberu jej produktov („Kliknite si na www.bubo.sk , vyberte si svoj zájazd a odleťte.“). Aj z tohto dôvodu má Komisia za to, že uvedené video je možné v kontexte ustanovení Kódexu považovať za reklamu, a preto Komisia posudzovala, či je táto reklama zlučiteľná s požiadavkami Kódexu.
 
Kódex kladie na reklamu o.i. požiadavky, že táto musí byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). Reklama taktiež nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi, pravidlami hospodárskej súťaže a nesmie byť spôsobilá privodiť ujmu inému súťažiteľovi alebo spotrebiteľom (čl. 10 ods. 4 Kódexu). 
Komunikačným posolstvom reklamy je v tomto prípade sprostredkovanie akéhosi návodu, ako sa nielen vyhnúť koronavírusu, ale doslovne „ako z tejto pliagy, z koronavírusu von“. S ohľadom na toto komunikačné posolstvo sa Ľuboš Fellner prihovára divákom a o.i. im sprostredkúva aj rady a tipy v nadväznosti na jeho vlastnú cestovateľskú históriu, medicínske vzdelanie a skúsenosti. Komisia neupiera zadávateľovi prezentovať sa formou svojich vlastných skúseností, či vyjadrenia osobného názoru, avšak zároveň má za to, že pokiaľ v rámci oficiálneho videa vystúpi hlavný predstaviteľ a zástupca nejakej spoločnosti, mali by byť jeho tvrdenia a teda aj reklama pripravované s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom. V danom prípade pán Fellner vo svojich odporúčaniach priamo vyzýva spotrebiteľov k tomu, aby v čase, kedy sa v Európe a vo svete začal kriticky rozmáhať koronavírus, a krajiny začali prijímať vážne opatrenia, vrátane obmedzenia cestovania a uzatvárania letísk,  si zákazníci „vybrali svoj zájazd a odcestovali“, prípadne aby „nasadli do lietadla a odleteli do tepla“. Uvedené tvrdenia Komisia nepovažuje voči spotrebiteľom za zodpovedné a je toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom – v tomto prípade aj potenciálnym klientom kancelárie, ktorí si na základe predmetnej reklamy mohli skutočne zájazd zakúpiť a aj odletieť, a vystaviť sa tak riziku, ktoré bolo už v čase šírenia reklamy evidentné, že je sťažené cestovanie, zavádzajú sa karanténne opatrenia a hrozí aj riziko nemožnosti, prípadne problematického návratu pri uzatváraní hraníc. Reklama tak navyše bola podľa Komisie spôsobilá privodiť spotrebiteľom ujmu, čo taktiež nemožno považovať za etické. 
 
Komisia taktiež prihliadala na skutočnosť, že pán Fellner je vyštudovaný lekár s atestáciou z internej medicíny a v tomto kontexte aj s ohľadom na jeho cestovateľské skúsenosti sa vyjadroval aj k samotnému ochoreniu. Táto skutočnosť a spôsob, akým bola v reklame komunikovaná akoby v predmetnom prípade „znásobila“ uveriteľnosť a pravdivosť tvrdení a Komisia je toho názoru, že reklama bola koncipovaná tak, aby zneužívala dôveru priemerného spotrebiteľa alebo využívala nedostatok jeho skúseností alebo znalostí alebo jeho dôverčivosť, čo nemožno považovať za súladné s Kódexom (čl. 12 ods. 1 Kódexu). 
 
V neposlednom rade Komisia vyhodnotila ako porušujúce Kódex aj tvrdenia, ktoré predikujú vývoj stavu na Slovensku v mesiaci marec. Ľuboš Fellner vo videu explicitne hovorí: „ Tu na Slovensku sa budú postupne zatvárať školy. Postupne budú sa rušiť športové podujatia veliké. Zatvoria kostoly, dobre, čiže na Slovensku bude obrovská, veľká panika. Na Slovensku, napriek všetkým opatreniam bude v marci exponenciálne pribúdať počet nakazených a počet mŕtvych. Na Slovensku bude v marci veľmi zle.“ Komisia je toho názoru, že s ohľadom na tieto vyjadrenia reklama bezdôvodne využíva motív strachu, vytvára pocit strachu a prezentuje produkt – v tomto prípade zájazd, keďže vyzýva k tomu aby ľudia odcestovali, ako vhodný prostriedok na odstránenie strachu (čl. 13 ods. 1 Kódexu), a preto, ako aj s ohľadom na vyššie uvedené vyhodnotila reklamu ako porušujúcu Kódex. 
 
Komisia zároveň ocenila, že zadávateľ reklamu stiahol pred vydaním nálezu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Video umiestnené na YouTube: „Ako utiecť pred Koronavírusom“, zadávateľa: BUBO travel agency, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a ods. 4, čl. 12 ods. 1 a čl. 13 ods. 1  Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.   
Napriek tomu, že predmetnú reklamu zadávateľ aktuálne nepoužíva, Komisia zohľadniac čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, aby v budúcnosti nešíril predmetnú reklamu. 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 26. 03. 2020 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

15.6.2021

Raňajky s reklamou ON-LINE: Prichádza doba zelená

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší zo série eventov...

11.6.2021

Asociácia stávkových spoločností novým členom Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Do Rady pre reklamu, združenia podporujúceho etickú samoreguláciu v oblasti reklamy na Slovensku, bola ku dňu 10.6.2021...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.