75 (10-07) 40% pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou

Sťažovateľ:
Zadávateľ: FAST PLUS, spol. s r.o.
Médium: reklamná kampaň
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 16 ods. 1 písm. a) a c)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Reklamná kampaň: „-40% pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou“
zadávateľa: FAST PLUS, spol. s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl.16 ods. 1 písm. a) a c) Kódexu.
 
Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Košice voči reklamnej kampani zadávateľa FAST PLUS, spol. s.r.o., ktorá komunikuje zľavovú akciu pri príležitosti Black Friday. V reklame sa podľa sťažovateľa uvádza 40%-ná zľava pri nákupe tovaru na splátky s 5-ročnou VIP zárukou. Sťažovateľ uvádza, že konkrétne si chcel zakúpiť produkt – epilátor Philips Lumea s pôvodnou cenou 469 Eur, ktorý mal po zľave stáť 281,40 eur. Priamo v predajni sa však sťažovateľ dozvedel, že s 5-ročnou VIP zárukou bude produkt stáť 401,- eur. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci EÚ je záruka na bežnú elektroniku dva roky. Je zvykom, že predajca ponúka systémom dobrovoľnosti navýšenie tejto záruky. V tomto prípade sa však podľa názoru sťažovateľa nadväzuje na cenu produktu so zľavou 40% ešte ďalšia suma. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o. i. uvádza, že sťažnosť považuje za neopodstatnenú. Predmetná reklama podľa jeho názoru obsahuje presné informácie o podmienkach, za ktorých si zákazník môže zakúpiť výrobok so zľavou 40 %. Z reklamy je zrejmá informácia, že zľava 40 % sa vzťahuje na výrobky, ktoré si spotrebiteľ zakúpi na splátky s 5-ročnou VIP zárukou. Priemernému spotrebiteľovi je známe, že s predajom na splátky, ako aj s predĺžením štandardnej 2-ročnej záruky (v danom prípade o 3 roky), sú obvykle spojené poplatky. Nejde o špecifikum reťazca PLANEO Elektro, ale o bežný postup každého predajcu, ktorý poskytuje, resp. sprostredkúva splátkový predaj a predĺženie záruky. Ak je v reklame zrozumiteľne uvedené, že sa zľava uplatní pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou, potom zadávateľ nerozumie, ako sa sťažovateľ mohol domnievať, že by výrobok zakúpil so zľavou bez toho, aby výrobok zakúpil na splátky s 5-ročnou VIP zárukou. Je to podľa zadávateľa v očividnom rozpore so zrozumiteľným textom reklamnej kampane. Zadávateľ ďalej uvádza, že nerozumie vyjadreniam sťažovateľa o (ne)dobrovoľnosti predĺženia zákonnej záruky. Sťažovateľ predsa nebol nijako nútený zakúpiť si predĺženú záruku. Bolo jeho dobrovoľným rozhodnutím, či si zakúpi výrobok v plnej cene, alebo so 40% zľavou pri splnení podmienok nákupu výrobku na splátky a predĺženia záruky o 3 roky. Ak sťažovateľ pochopil reklamu tak, že ktorýkoľvek výrobok zakúpi bez ďalšieho so zľavou 40%, potom tento jeho omyl rozhodne nebol spôsobený textom predmetnej reklamy a vnímanie sťažovateľa podľa názoru zadávateľa nezodpovedá vnímaniu priemerného spotrebiteľa. Záverom zadávateľ uvádza, že predmetná reklamná kampaň zrozumiteľne informuje spotrebiteľov o možnosti získať zľavu v konkrétnej výške, ako aj o podmienkach, ktoré sú s poskytovaním zľavy spojené. Reklama je transparentná, zrozumiteľná, pravdivá, slušná, a  čestná a podľa názoru zadávateľa neporušuje žiadne z ustanovení Kódexu. 
Popis reklamy:
Leták: 
Dominantnú časť letáku tvorí vyobrazenie hodnoty zľavy „- 40 %“, pod ktorým je uvedený text v znení: “pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou“, ktorý je doplnený spresnením podmienok v nasledovnom znení: „pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou Vám vrátime 40 % z ceny produktu. Akciu nie je možné kombinovať s inými akciami. Akcia platí do nedele 1.12.2019 v predajni PLANEO Elektro OC SHOPBOX v Košiciach na vybraný typ splátok. Viac informácií v predajniach alebo na www.planeo.sk“. Súčasťou vizuálu je ďalej informácia v znení: „0% navýšenie pri splatení do 6 mesiacov“ a „zľava úplne na všetko platí do 1.12.2019. Otvárame novú predajňu.“ Vizuál je doplnený logom Planeo elektro, odkazom na webovú stránku, kontaktnými údajmi na novú predajňu, logom Quatro a reprezentatívnym príkladom. 
Pod vizuálom, ktorý komunikuje predmetnú zľavu, sú v produktovej mriežke vyobrazené konkrétne produkty, pri ktorých je uvedený ich popis. Pri každom je tiež uvedená zvýraznená nižšia cena na splátky a potom bežne uvedená vyššia cena v hotovosti. 
Príklady: Robotický vysávač: na splátky 599,40 €; v hotovosti: 999€; Kombinovaná chladnička: na splátky 539,40€; v hotovosti: 899€). 
 
Rozhlasový spot: 
Spot prebieha formou dialógu medzi mužom a ženou: 
Muž: „Drahá, už si to počula?“
Žena: „A čo?“
Muž: „V PLANEO Elektro začal Black Friday!“
Žena: „Už dnes?“
Muž: „Áno. A iba v Planeo Elektro dostanete zľavu 40 % úplne na všetko pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou. A teraz navyše pri splatení do 6 mesiacov bez navýšenia.“
Žena: „To je úžasné!“
Muž: „Viac informácií na www.planeo.sk.“
 
TV spot: 
Obrazová časť spotu: Na výraznom žlto-čiernom pozadí je striedavo umiestnený text v znení: Black Friday / Čierny piatok; 40% zľava na všetko, 0% navýšenie pri splatení do 6 mesiacov; 5 ročná VIP záruka.“
V závere spotu je umiestnené logo PLANEO Elektro. 
Spot je doplnený voice-overom v znení: „Black Friday v PLANEO Elektro je tu! Získajte zľavu až 40% úplne na všetko pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou.“ 
 
Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti a ako aj to, že v cene je zahrnutá dodávka produktu alebo iná služba, výkon alebo práca, ak sa za ňu v skutočnosti platí osobitne (čl. 16 písm. a) a c) Kódexu). 
V danom prípade bola predmetom reklamy akcia v podobe zľavy 40 % na produkty, ktoré má zadávateľ v ponuke. Na to, aby mohol zákazník získať predmetnú zľavu, musel uvedené produkty nakúpiť na splátky a tiež si zakúpiť službu 5-ročnej VIP záruky. Je pravdou, že zadávateľ predmetné podmienky spomenul aj v rámci reklamnej kampane. Spôsob, akým však boli v reklame tieto podmienky komunikované, nepovažuje Komisia za dostatočne jasný a zrozumiteľný a má za to, že reklama mohla uviesť priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k informáciám o konečnej cene produktu oprávnene do omylu. Informácia o VIP zľave bola v rámci jednotlivých mediatypov komunikovaná tak, že spotrebiteľ nemal ako (ani na základe čoho) vedieť, že VIP záruka sa spája s ďalšími dodatočnými nákladmi, ale z reklamy skôr mohol nadobudnúť mylný dojem, že je v rámci akcie „Black Friday“ záruka poskytovaná ako ďalší benefit, čo v skutočnosti pravdou nie je. Bez ohľadu na to, že služba predĺženia záruky sa obvykle spája s dodatočnými nákladmi, v danom prípade – napríklad v prípade letáku – nič nenasvedčovalo tomu, že tieto náklady bude musieť v rámci akcie spotrebiteľ uhradiť. Priamo v letáku sa napríklad pri výrobkoch uvádza cena po 40 % zľave, v prípade nákupu na splátky, avšak pri výrobkoch nie je uvedená cena služby, zakúpenie ktorej je priamo podmienkou získania predmetnej zľavy. Ceny výrobkov uvedených v letáku teda vyznievajú ako konečné, avšak v skutočnosti zákazník výrobok za tieto ceny nikdy nekúpi, nakoľko sa k nim pripočíta ešte suma za službu VIP záruky.  Reklama podľa Komisie preto vzbudzuje dojem, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti  a  že v cene je zahrnutá iná služba, pričom v skutočnosti sa za ňu platí osobitne, čo nemožno považovať za etické. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Reklamná kampaň: „- 40 % pri nákupe na splátky s 5-ročnou VIP zárukou“, zadávateľa: FAST PLUS, spol. s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 16 ods. 1 písm. a) a c) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.   
Komisia preto v súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku apeluje na zadávateľa reklamy, ktorý sa vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Poplatok spojený s prieskumom nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 12. 12. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.3.2020

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 27. 02. 2020...

27.2.2020

Od "nahotiniek" až po sexizmus genderové stereotypy v reklame

25 rokov etickej samoregulácie na Slovensku      BRATISLAVA, 25.2.2020 - Žena ako matka, gazdiná či sexuálny...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.