43 (06-10) 200 rokov inovácií

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: P Automobil Import s.r.o.
Médium: Rozhlasový spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Rozhlasový spot (sponzorský odkaz): „200 rokov inovácií“
zadávateľa: P Automobil Import s.r.o.  
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Kódexu.
 
Rada zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky. Sťažovateľ poukazuje na to, že v rámci reklamy odznie aj informácia, ktorá hovorí, že Peugeot má 200 rokov inovácií. V kontexte reklamy, ktorá komunikuje automobily uvedené vytvára dojem, že inovácie sa vzťahujú k automobilom, čo však nie je pravdou, keďže značka vyrábala aj iné produkty (napr. mlynčeky, pásové píly a pod.). Na základe uvedeného považuje sťažovateľ reklamu za zavádzajúcu.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku o.i. uvádza, že reklama je zameraná na značku Peugeot s vyše 200 ročnou históriou vo všeobecnosti. Značka nadväzuje na svoje industriálne korene a za celé tie roky sa usiluje o dosiahnutie maximálnej kvality svojich služieb a produktov, prináša inovatívne technológie, zameriava sa na hľadanie efektivity a charakterizuje ju ohľaduplný prístup k životnému prostrediu. Claim „Peugeot, 200 rokov kvality a inovácií“ odráža inovatívny prístup značky od jej začiatkov.   
 
Popis reklamy:
Rozhlasová reklama v podobe sponzorských odkazov má nasledovné znenie: 
 
„Dopravný servis priniesol Peugeot. Vynálezca Peugeot i.copckpit, unikátneho futuristického priestoru pre vodičov. Peugeot – 200 rokov kvality a inovácií“ 
 
„Dopravný servis priniesol Peugeot. Priekopník ekologických motorov BlueHDi a vynálezca filtra pevných častíc. Peugeot – 200 rokov kvality a inovácií“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade sa Komisia s názorom sťažovateľa nestotožnila. Zadávateľ v rámci reklamy uviedol tvrdenie v znení „Peugeot – 200 rokov inovácií.“ Bez ohľadu na to, že súčasťou reklamy boli aj informácie, ktoré sa vzťahovali priamo k automobilom, ako aj skutočnosti, že história výroby automobilov značky Peugeot nemá 200 rokov, možno tvrdenie považovať za prípustné, nakoľko toto bolo použité v kontexte histórie značky Peugeot ako takej, ktorá skutočne má 200 ročnú tradíciu. Komisia sa nedomnieva, že by uvedená informácia bola použitá v takom kontexte alebo za takých okolností, aby mohla uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu, a preto reklamu vyhodnotila ako neporušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Rozhlasový spot (sponzorský odkaz): „200 rokov inovácií“, zadávateľa: P Automobil Import s.r.o.  nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 20. 06. 2019 
                                                                                               Mária Tóthová Šimčáková  
                                                                                                predsedníčka Komisie 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.2.2020

Raňajky s reklamou: Je gender problematika v reklame naozaj problémom?

      Pozývame vás na ďalší zo série eventov Raňajky s reklamou, ktoré organizuje...

5.2.2020

Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 30. 01. 2020...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.