45 (09-04) 1-izbový byt

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: ISTROFINAL, a.s.
Médium: Internetová reklama (príspevok na FB)
Nález: Negatívny

Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava

Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento

n á l e z :

Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „1-izbový byt“
Zadávateľa: ISTROFINAL, a.s.

nie je v rozpore

s ustanoveniami Kódexu.

 

Rada ako združenie etickej samoregulácie zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, Kysucké Nové Mesto voči reklame, zadávateľa ISTROFINAL, a.s., ktorá bola zverejnená v podobe sponzorovaného príspevku na sociálnej sieti Facebook. Sťažovateľ namieta, že zadávateľ v reklame ponúka na predaj 1-izbový byt, pričom podľa jeho názoru sa v skutočnosti jedná o garsónku.

Zadávateľ v rámci svojho stanoviska o.i. uvádza, že súčasťou reklamy je aj pôdorys bytu, preto je toho názoru, že dispozícia bytu jasne klientovi definuje rozloženie bytu. Reklamné označenie 1- izbový byt (1+kk, 1 izba s kuchynským kútom) a garsónka sa nevylučuje a zadávateľ má za to, že sťažnosť je neodôvodnená.

Popis reklamy:
Vizuál reklamy zobrazuje vizualizáciu budúcej stavby. Príspevok je doplnený textom v znení: „1-izbové byty od 74.800€. V Etape 2 ostávajú voľné 1-izbové byty, predpokladané ukončenie výstavby je v septembri 2022. Byty sú predávané zariadené v štandarde - bezpečnostné vstupné dvere, interiérové dvere, podlahy, dlažba, obklady, sanita v kúpeľni a wc. Klientom poskytujeme kompletný hypotekárny servis. Viac info: www.kamence.sk / 0902 554 232 / 0911 861 507“.

Názor Komisie:
Komisia preskúmala sťažnosť a dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
V zmysle Kódexu klamlivá reklama je neprípustná; za klamlivú reklamu sa považuje reklama, ktorá najmä uvádza priemerného spotrebiteľa do omylu alebo podstatne narušuje či je spôsobilá podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa vo vzťahu k produktu spôsobom, ktorý mu bráni urobiť kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. a) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia priklonila k názoru zadávateľa. Reklama, zameraná na predaj konkrétnej bytovej jednotky, v rámci svojho textu sprostredkovala primárne informácie o cene a vybavení bytu. Jej súčasťou bol zároveň priamy odkaz na webovú stránku, po kliknutí na  ktorú bol užívateľ presmerovaný na web, v rámci ktorého mal možnosť získať podrobnejšie údaje o ponuke, vrátane pôdorysu a rozlohy bytu. Označenie bytu ako garsónka, či 1-izbvý byt, vo význame 1+kk, tak ako uvádza zadávateľ v danom prípade nie je informáciou, ktorá by mohla uviesť spotrebiteľa do omylu a narušiť jeho ekonomické správanie. Komisia vychádza taktiež z predpokladu, že kúpa bytu je proces, ktorému predchádza podrobné oboznámenie sa s ponukou, pričom zákazník tieto možnosti mal aj v prípade predmetnej ponuky a Komisia sa nedomnieva, že by len na základe predmetnej reklamy mohol zákazník urobiť kvalifikované rozhodnutie. Reklama zároveň neobsahovala informáciu, ktorú by Komisia považovala za klamlivú, a preto Komisia vyhodnotila reklamu ako neporušujúcu Kódex.  
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Internetová reklama (príspevok na Facebooku): „1-izbový byt“, zadávateľa: ISTROFINAL, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená.

Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.

Poplatok spojený s preskúmaním nálezu vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.

V Bratislave dňa 11. 11. 2021


   Mária Tóthová Šimčáková
predsedníčka Komisie

 

späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

22.12.2021

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 09. 12. 2021 sa konalo 10. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.