27 (04-05) DM – nakupujem, kedykoľvek len chcem

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: dm drogerie markt, s.r.o.
Médium: Vonkajšia reklama
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Vonkajšia reklama: „DM – nakupujem, kedykoľvek len chcem“
zadávateľa: dm drogerie markt, s.r.o. 
 
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci  apríl zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Trnava, voči vizuálu vonkajšej reklamy, zadávateľa DM Drogerie Markt, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že v reklame je vyobrazené dieťa v krutej, dehonestujúcej myzofilnej pozícii, znečistené jedlom na hlave, tvári a celej hornej časti trupu. Reklama sa podľa sťažovateľa snaží recipientom reklamy vsugerovať, že tento stav si dieťa navodilo samo. Z povahy kompozície fotografie je podľa sťažovateľa evidentné, že záber nevznikol spontánne, ale zámerným a účelovým znečistením dieťaťa, od ktorého bolo vyžadované, aby strpelo nielen znečisťovanie vlastnej osoby, ale aby v tomto stave vydržalo počas celej expozície, pravdepodobne opakujúcej sa v trvaní niekoľko desiatok minút, čo muselo znamenať pre dieťa frustrujúcu a ponižujúcu tortúru. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 17.04.2018 uvádza, že cieľom reklamy bolo zobraziť dieťa v situácii, ktorá je v domácnosti s malým dieťaťom bežná, nakoľko v týchto domácnostiach je pomerne častým javom, že dôjde k ušpineniu dieťaťa, či už v čase jeho kŕmenia alebo pri iných bežných situáciách., Reklama je určená dospelým, ktorí si majú možnosť objednať produkty (napr. čistiace obrúsky) z pohodlia svojho domova bez potreby návštevy kamenného obchodu, môžu teda nakúpiť kedykoľvek chcú. Na vytvorenie reklamy reklamná agentúra použila obrázok dieťaťa, ktorý zakúpila od medzinárodnej spoločnosti Getty Images – celosvetového lídra v oblasti vizuálnej komunikácie, ktorá je majiteľom webového zdroja fotografií, mediálneho a grafického obsahu. Zadávateľ zároveň priložil aj vyjadrenie predmetnej spoločnosti, v ktorom sa okrem iného uvádza, že spoločnosť má platný súhlas fotografovanej osoby s použitím jej podobizne, pre predmetný vizuál, v tomto prípade súhlas rodičov. Zároveň nemá spoločnosť žiaden dôvod domnievať sa, že dieťa bolo vystavené akejkoľvek forme ponižujúceho alebo potupného zaobchádzania. 
 
Popis reklamy:
Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je vyobrazenie dieťatka, ktoré má na hlave a časti trupu špagety a paradajkovú omáčku. Vizuál je doplnený headlinom v znení: „Nakupujem, kedykoľvek len chcem“ a tabletom, na monitore ktorého je vyobrazený produkt – čistiace obrúsky. Súčasťou vizuálu je odkaz na Facebook a web stránku spoločnosti, logo spoločnosti a informácia „Môj nový online shop“.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať také zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť (čl. 11 ods. 1 Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa. Cieľom reklamy je komunikácia nového on-line obchodu, ktorý zákazníkom umožňuje nakupovať z pohodlia svojho domova prakticky v neobmedzenom čase. Zadávateľ túto skutočnosť propaguje aj formou vizuálu, ktoré zachytáva dieťatko pri jedle. Predmetný vizuál v kontexte headlinu je v súlade s reklamným posolstvom a Komisia nepovažuje za v rozpore s Kódexom ani samotné zobrazenie dieťatka. Vizuál reklamy zachytáva bežnú situáciu, v ktorej sa počas kŕmenia detí tohto veku môže ktokoľvek ocitnúť. Malé deti sa s jedlom často „hrajú“, jedenie vnímajú ako zábavu a ich prípadné ušpinenie nie je ničím neobvyklým. Vizuál reklamy nepovažuje Komisia za porušujúci všeobecné normy mravnosti či slušnosti.  a nie je ani toho názoru, že reklama obsahuje prvky, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť. Na vytvorenie reklamy bola použitá oficiálna fotografia od spoločnosti Getty Images. Zadávateľ doložil viacero ďalších fotografií predmetného dieťatka z uvedenej série záberov, z ktorých jasne vyplýva, že dieťatko sa usmieva, aktivita ho baví a v reklame nie je zobrazené spôsobom, ktorý by naznačoval, že počas fotografovania trpelo alebo bolo vystavené akejkoľvek forme ponižujúceho, či potupného správania. Zadávateľ zároveň potvrdil, že na použitie vyobrazenia dieťaťa v reklame má súhlas jeho zákonných zástupcov. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že vonkajšia reklama: „DM – nakupujem, kedykoľvek len chcem“, zadávateľa: dm drogerie markt, s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 02. 05. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                              predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.12.2018

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 13. 12. 2018...

26.11.2018

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 15. 11. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.