25 (04-03) Super Zoo v klipe Šteniatko

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: PLAČEK PREMIUM s.r.o.
Médium: hudobný videoklip
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3, čl. 25 ods. 1 a čl. 47 ods. 4
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
Umiestnenie značky v hudobnom videoklipe: „Super Zoo v klipe Šteniatko“
zadávateľa: PLAČEK PREMIUM s.r.o.
 
je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 3, čl. 25 ods. 1 a čl. 47 ods. 4  Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci  marec zaevidovala sťažnosti fyzickej osoby, okres Bratislava voči skladbe „Šteniatko“ od umelca Mira Jaroša, konkrétne voči jeho zvukovej, a najmä  zvukovoobrazovej verzii (videoklip) a umiestnenia brandu SUPER ZOO v spojitosti s výzvou na kúpu produktu. Sťažovateľ poukazuje na to, že v skladbe Šteniatko sa na viacerých miestach objavuje výzva na kúpu domáceho zvieratka, napr. slovami: „Mama, prosím, chcem mať doma zvieratko, sľubujem, že pekne sa oň postarám. Tato, pozri, aké krásne šteniatko, zoberme ho k nám, hneď mu meno dám.“ A riešením vyvolanej potreby je podľa sťažovateľa nákup v predajni SUPER ZOO: „Pôjdeme do SUPER ZOO, kúpime, čo rado má, pozri, ako chvostom vrtí aj labku mi samo dá. Pozdravíme papagáje, zajačiky, rybky tiež, ak ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš.“ Predmetnú časť textu v spojitosti s propagáciou brandu považuje sťažovateľ za neetickú a má za to, že vsugerovanie potreby mať zvieratko slovami: „mama prosím chcem mať doma šteniatko“ v spojitosti s „pôjdeme do SUPERZOO..... ak Ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš“ je porušením základnej zásady, že reklama nesmie priamo vyzývať maloletých, aby naliehali na rodičov s cieľom získať reklamovaný produkt. Produktom je v tomto prípade šteniatko, alebo iné domáce zvieratko.“  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 24.04.2018 uvádza, že v celom texte piesne nebola prezentovaná žiadna zavádzajúca informácia, ktorá by akýmkoľvek spôsobom zneužívala nedostatok životných skúseností maloletého. Už zo samotného konceptu videoklipu je zrejmé, že tento je, aj vzhľadom na osobu interpreta, určený maloletým – deťom. Forma je prispôsobená detskému divákovi, a teda u dospelej osoby môže vyvolať pocit istej „naivnosti“, ktorú si sťažovateľ vysvetľuje ako formu zneužitia „prirodzenej dôverčivosti“. Zadávateľ sa nestotožnil ani s námietkou sťažovateľa, že reklama priamo vyzýva maloletých, aby naliehali na rodičov s cieľom získať reklamovaný produkt. Sťažovateľ podľa názoru zadávateľa mylne interpretuje časti autorského textu, kedy ich vytrhnuté z kontextu podsúva ako akúsi formu „podprahového“ navádzania detí na kúpu domáceho zvieratka. Celý text piesne je koncipovaný ako fiktívny príbeh, resp. rozhovor medzi dieťaťom a rodičom, ktorého predmetom je túžba dieťaťa mať domáce zvieratko. Zadávateľ má za to, že text „mama prosím, chcem mať doma šteniatko...“ nie je spôsobilý vytvárať u maloletého potrebu, či túžbu mať zvieratko. Zadávateľ tiež uvádza, že vo svojich predajniach šteniatka nepredáva a zvieratá vonkoncom nepokladá za produkty. Zadávateľ tiež uvádza, že snahou videoklipu je okrem iného aj edukovať hravým spôsobom deti a viesť ich k správnemu prístupu a starostlivosti o domáce zvieratá, čo podporujú aj úvodné slová pesničky: „Všetky deti chcú mať doma nejaké zvieratko. Zabúdajú na to, že zvieratká nie sú na krátko“, ale aj sekvencia, kde  dievčatko umýva po šteniatku mláčku.  
 
Popis reklamy:
V skladbe a vo videoklipe ku skladbe Šteniatko, ktorú spieva Miro Jaroš spolu s deťmi je umiestnená konkrétna značka maloobchodných predajní chovateľských potrieb, krmív a živých zvierat – SUPER ZOO. Značka sa objaví v rámci videoklipu v zábere, kedy deti vyfarbujú omaľovánku s logom predajne SUPER ZOO a časť videoklipu sa odohráva priamo v priestoroch jednej z predajní SUPER ZOO. Okrem toho je značka explicitne uvedená aj v rámci časti textu piesne, konkrétne: „Pôjdeme do SUPER ZOO, kúpime, čo rado má, pozri, ako chvostom vrtí aj labku mi samo dá. Pozdravíme papagáje, zajačiky, rybky tiež, ak ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš.“
Celý text piesne je v nasledovnom znení: 
„Všetky deti chcú mať doma nejaké zvieratko, zabúdajú na to, že zvieratká nie sú na krátko. Zvedavými očami si v knižkách o nich čítajú, mama, prosím, kúp nám živé, stále si ho pýtajú. Mama, prosím, chcem mať doma zvieratko, sľubujem, že pekne sa oň postarám. Tato, pozri, aké krásne šteniatko, zoberme ho k nám, hneď mu meno dám. Všetky deti chcú mať doma nejaké zvieratko, od dnešného rána u nás býva naše šteniatko. Dali sme mu jedlo, vodu, radi sa s ním maznáme, páči sa mu u nás doma, za uškom ho škrabkáme. Mama, prosím, chcem mať doma zvieratko, sľubujem, že pekne sa oň postarám. Tato, pozri, aké krásne šteniatko, zoberme ho k nám, hneď mu meno dám. Pôjdeme do SUPER ZOO, kúpime, čo rado má, pozri, ako chvostom vrtí aj labku mi samo dá. Pozdravíme papagáje, zajačiky, rybky tiež, ak ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš. Mama, prosím, chcem mať doma zvieratko, sľubujem, že pekne sa oň postarám. Tato, pozri, aké krásne šteniatko, zoberme ho k nám, hneď mu meno dám.“
V spote okrem speváka Mira Jaroša vystupujú deti, prevažne mladšie ako 12 rokov. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu neprípustnou je reklama, ktorú vylučujú alebo priamo zakazujú všeobecne záväzné právne predpisy (čl. 25 ods. 1 písm. b) Kódexu). Predmetom posudzovania je v danom prípade forma propagácie konkrétnej značky prostredníctvom jej umiestnenia v rámci hudobného videoklipu a textu k piesni Šteniatko. Uvedený videoklip je verejne dostupný ako na kanáli YouTube, tak aj v rámci DVD nosiča (DVD pre (ne)poslušné deti 2, (2017)), ktoré si môže zákazník bežne kúpiť. Vo vzťahu k DVD nosiču si Komisia dovolí uviesť, že v zmysle príslušnej legislatívy sa zakazuje umiestňovanie produktov v audiovizuálnych dielach, ktoré sú podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov (§ 18 ods. 6 písm. d) zákona č. 40/2015 Z. z. o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov). V hudobnom videoklipe jednoznačne vystupujú deti mladšie ako 12 rokov, celkové spracovanie videoklipu je prispôsobené vekovej skupine detí mladších 12 rokov a Komisia má za to, že predmetné audiovizuálne dielo je určené primárne maloletým do 12 rokov. Komisia preto nepovažuje umiestňovanie produktov, resp. v danom prípade prezentáciu konkrétnej značky v namietanom videoklipe za etickú a má za to, že v prípade DVD nosiča ide o reklamu, ktorú vylučujú všeobecne záväzné právne predpisy. Ako sa uvádza vyššie videoklip je verejne dostupný aj na kanáli YouTube. Reklama je umiestnená vo verejnom priestore a s ohľadom na vyššie uvedené pravidlá pre umiestňovanie produktov, resp. propagáciu značiek  vo vzťahu k maloletým, je Komisia toho názoru, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu), konkrétne voči maloletým. Okrem toho Kódex kladie na reklamu požiadavku, že táto nesmie priamo alebo neprimeraným spôsobom nepriamo vyzývať maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt. Reklama určená deťom nemá vyvolávať dojem naliehavosti alebo nevyhnutnosti kúpy (čl. 47 ods. 4 Kódexu). Komisia súhlasí s argumentáciou zadávateľa, že hudobný videoklip má edukačný charakter a vo svojej podstate upozorňuje deti na to, že zvieratko nie je vec ani hračka a že s jeho chovom sa spájajú aj povinnosti a záväzky. Na druhej strane samotné spojenie posolstva videoklipu s konkrétnou značkou chovateľských potrieb a spôsob akým je vo videoklipe značka odprezentovaná, aj v rámci textu piesne, ktorý explicitne vyzýva deti k tomu, že si v predajniach SUPER ZOO smú vybrať zvieratko („Pôjdeme do SUPER ZOO, kúpime, čo rado má, pozri, ako chvostom vrtí aj labku mi samo dá. Pozdravíme papagáje, zajačiky, rybky tiež, ak ti chýba zvieratko, tak jedno si tu vybrať smieš.“) nepovažuje Komisia za etický, a má za to, že neprimeraným spôsobom vyzýva maloletých, aby naliehali na rodičov alebo iné dospelé osoby s cieľom získať reklamovaný produkt.
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Umiestnenie značky v hudobnom videoklipe: „Super Zoo v klipe Šteniatko“, zadávateľa: PLAČEK PREMIUM s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3, čl. 47 ods. 4 a v prípade hudobného videoklipu vydaného na DVD aj s čl. 25 ods. 1 a Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 02. 05. 2018 
 
                                                                                               
                                                                                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                              predsedníčka Komisie 
 
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

27.12.2018

Tlačová správa z 10. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 10. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 13. 12. 2018...

26.11.2018

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 15. 11. 2018...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.