22 (03-09) Sunar pozná tajomstvo materského mlieka

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: HERO SLOVAKIA s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5, druhej hlavy I. časti Etického kódexu reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
 
TV spot: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“
zadávateľa: HERO SLOVAKIA s.r.o.
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
 
Rada v mesiaci marec zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Liptovský Mikuláš voči TV spotu na produkt Sunar, zadávateľa HERO SLOVAKIA s.r.o. Sťažovateľ namieta, že dialóg, ktorý vedú dve mamičky o umelom mlieku, vrátane sloganu v znení: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“ podsúva matkám názor, že nemusia dojčiť, pretože Sunar plne nahradí materské mlieko.    
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že reklama nenavodzuje dojem, že matky kojiť nemusia alebo, že Sunar nahrádza materské mlieko. Práve naopak, súčasťou reklamy je text v znení: „Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy.“ Navyše hneď v úvode reklamy jedna z mamičiek vysvetľuje, že Sunarom začala kŕmiť, až keď to bolo potrebné. Vysvetlenie jasne tlmočí, že mamička začala kŕmiť Sunarom až po tom, ako jej dieťatko nemohla ďalej kŕmiť vlastným materským mliekom. Reklama tiež odkazuje na web stránku spoločnosti, kde svojich návštevníkov na viacerých miestach upozorňuje, že dojčenie je tá najlepšia výživa pre dojčatá. Vo vzťahu k sloganu „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“ zadávateľ uvádza, že na ňom nevidí nič neprimerané. Je to konštatovanie holého faktu, že za produktmi spoločnosti stojí 80 rokov skúseností s detskou výživou, vrátane skúmania zloženia materského mlieka. 
 
Popis reklamy: 
TV spot zachytáva dialóg dvoch mamičiek. 
Mama 1: „Ty kŕmiš Sunarom?“
Mama 2: Áno, keď to bolo potrebné, začala som kŕmiť Sunarom, pretože obsahuje navyše mliečny tuk.“
Mama 1: „A to je niečo zvláštne?“
Mama 2: „Aj materské mlieko obsahuje vlastný mliečny tuk. A to je tá jeho superingrediencia. Vďaka Sunaru sa naše deti zdravo vyvíjajú a hlavne, majú stále spokojné bruško.“
V závere spotu je vyobrazený produkt – dojčenská výživa Sunar v kontexte headlinu v znení: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“. V obraze je text: „Unikátna receptúra s mliečnym tukom“ a informácia v znení:“ Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy. Podávajte na základe odporúčania pediatra. Vzťahuje sa na dojčatá od ukončeného šiesteho mesiaca života. Viac na www.sunar.sk“. 
Počas spotu je v spodnej časti reklamy umiestnený text v znení “Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy“ a „Vitamíny A, C, D prispievajú k správnej funkcii imunitného systému. Vápnik a vitamín D sú potrebné pre normálny rast a vývin kostí u detí.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s námietkami sťažovateľa, že reklama podsúva matkám názor, že nemusia dojčiť, pretože Sunar plne nahradí materské mlieko. Spôsob spracovania reklamy uvedenú skutočnosť ani nenaznačuje. V rámci dialógu matiek je dokonca zdôraznené, že Sunar začala jedna z nich používať až v čase, keď to bolo potrebné, a teda zrejme až v čase, keď dojčenie už nebolo možné. V reklame sa dokonca explicitne uvádza, že “Dojčenie je pre dojčatá najlepší spôsob výživy“. Reklama nesprostredkúva informácie spôsobom, ktorý by naznačoval, že je správne uprednostniť bezdôvodne umelú dojčenskú výživu pred dojčením a v tomto smere má Komisia za to, že zadávateľ postupoval v rámci komunikácie zodpovedne a s prihliadnutím na špecifiká, ktoré v tomto ohľade pravidlá na komunikáciu predmetného produktu vyžadujú. Ako v rozpore s Kódexom nevníma Komisia ani headline v znení “Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“, ktorý je v tomto smere využitý v rámci zdôraznenia hlavnej zložky produktu – mliečneho tuku, ktorý je súčasťou produktu a Komisia je toho názoru, že headline je potrebné interpretovať v kontexte komunikačného posolstva reklamy. Samotná reklama však žiadnym spôsobom nenaznačuje, že produkt je totožný alebo lepší ako materské mlieko,  alebo, že mliečny tuk obsiahnutý v produkte je totožný mliečny tuk s mliečnym tukom obsiahnutým v materskom mlieku a Komisia má za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom.  
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot:  TV spot: „Sunar pozná tajomstvo materského mlieka“, zadávateľa: HERO SLOVAKIA s.r.o. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie: 
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu, len ak zaplatia administratívny poplatok a 
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada, 
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo 
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie. 
 
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave dňa 22. 03. 2018 
 
Mária Tóthová Šimčáková 
                                                                                                        predsedníčka Komisie 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

1.3.2019

Tlačová správa z 2. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 2. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 21. 02. 2019...

11.2.2019

Raňajky s reklamou: Aký bol rok 2018 v reklame?

  Milí priaznivci Raňajok s reklamou, aj v roku 2019 si vás dovoľujeme opäť pozvať na ďalší event zo...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.