12 (02-06) "Kurvítka v hlave"

Sťažovateľ: Fyzické osoby
Zadávateľ: O úspechu, s.r.o.
Médium: Billboard
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Billboard: „Kurvítka v hlavě“
zadávateľa: O úspechu, s.r.o.
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 10 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci február zaevidovala sťažnosti od dvoch fyzických osôb, okresy Námestovo a Bratislava, ktoré namietajú voči billboardu, ktorý propaguje motivačné tour Iva Tomana. Sťažovatelia poukazujú na to, že reklama obsahuje vulgarizmus ako súčasť slovného spojenia „kurvítka v hlave“ a sú toho názoru, že reklama porušuje dobré mravy a možný vplyv na deti a maloletých. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 09.02.2018 uvádza, že v predmetnom prípade výraz „kurvítka v hlavě“, ktorým je okrem iného pomenovaná aj propagovaná aktivita „Kurvítka v hlavě Tour“ – najväčšie motivačné turné v ČR a na Slovensku v roku 2018, nepredstavuje vulgarizmus, ale slovnú hračku, ktorá vystihuje charakter podujatia aj jeho obsah. Výrazom „kurvítko“ sa v češtine ľudovo označuje zariadenie, ktoré sa pridáva do prístrojov za účelom ich pokazenia, ideálne po uplynutí záručnej doby. Ako uvádza autor Tour, Ivo Toman, tento pojem v praxi dlhodobo používa na isté vzorce ľudského správania, ktoré nám spôsobujú osobné a medziľudské problémy, ako sú negatívne emócie, nespavosť, či hlúpe správanie inak múdrych ľudí. Uvedené je predmetom aj prednášky a ľuďom sa názov zdá byť trefný. Zadávateľ ďalej uvádza, že minulý rok usporiadal turné na Slovensku s názvom „Debordelizace Tour“, podľa knihy „Debordelizace hlavy“, pričom s týmto názvom, hoci je podľa slov zadávateľa taktiež na hrane doposiaľ žiaden problém nemal. Tento rok sa mení ako obsah prednášky, tak aj jej názov, avšak zadávateľ reklamy uvádza, že samotná prednáška nie je o vulgárnostiach, ale o tom, ako žiť spokojnejší život a vylepšovať si svoje pocity šťastia. 
 
Popis reklamy:
Na vizuále billboardu je vyobrazená fotografia Iva Tomana a text v znení: „Největší motivační tour Iva Tomana. Kurvítka v hlavě Tour.“ Pod textom sú umiestnené dátumy a mestá, v ktorých bude podujatie prebiehať. Súčasťou vizuálu je informácia o cene a odkaz na web stránku www.KurvitkaVhlave.cz
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu by reklama mala byť pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov. V predmetnom prípade sa Komisia stotožnila s názorom sťažovateľov a pri posudzovaní reklamy vychádzala zo skutočnosti, že výraz využitý v rámci reklamy nie je možné v slovensky hovoriacom prostredí vnímať ako bežný, resp. takpovediac „zľudovelý“, či slangový pre označenie konkrétnej veci, ktorú popisuje aj zadávateľ bez zváženia použitia komunikačného média. Naopak uvedené slovné spojenie môže byť vnímané slovenským spotrebiteľom odlišne, resp. vulgárne, nakoľko v tejto konotácii sa výraz na Slovensku aj používa. Miera citlivosti a negatívneho vnímania reklamy spotrebiteľmi môže byť v slovenskom prostredí odlišná od českého prostredia. Komisia neupiera zadávateľovi právo a možnosť nazvať si svoju prednášku výrazom, ktorý ju v tomto prípade pravdepodobne aj vystihuje, avšak má za to, že v danom prípade, ak súčasťou vizuálu je aj „výraz“ význam ktorého evokuje vulgarizmus mal zadávateľ zvážiť výber komunikačných prostriedkov v rámci ktorých bude reklama šírená. Zadávateľ si pre komunikáciu svojho podujatia zvolil komunikačné médium – billboard, ktorý je svojim charakterom dostupný širokej cieľovej skupine vrátane detí a maloletých, čo v danom prípade nemožno považovať za etické. S ohľadom na túto skutočnosť má Komisia za to, že reklama nebola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči všetkým skupinám spotrebiteľov, najmä vo vzťahu k zvolenému komunikačnému médiu. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Billboard: „Kurvítka v hlavě“, zadávateľa: O úspechu, s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 10 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 22. 02. 2018
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2018

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 15. 11. 2018...

7.11.2018

Raňajky s reklamou: Oplatí sa značkám riskovať?

  Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší chutný event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.