10 (02-04) 7-miestne SUV Peugeot

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: P Automobil Import s.r.o.
Médium: internetový banner
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 16 písm. a)
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Internetový banner: „7-miestne SUV Peugeot 5008“
zadávateľa: P Automobil Import s.r.o.
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 16 písm. a) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci január zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči internetovému banneru, ktorý prezentoval možnosť získať 7-miestne SUV Peugeot 5008 v cene už od 21 790 €. Sťažovateľ namieta, že reklama je zavádzajúca, keďže cena komunikovaná v reklame platí len pre 5-miestnu verziu vozidla. V skutočnosti je vozidlo v 7-miestnej výbave drahšie. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 12.02.2018 uvádza, že cena 21 790 eur je komunikovaná ako cena základnej verzie, t.j. cena „už od“ pre tento daný model. V reklame je síce uvedený výraz 7-miestne, keďže ide o výrazný produktový benefit, ale po prekliknutí sa na web stránku má zákazník k dispozícii podrobnejšie informácie k ponuke, vrátane cenníku. Zadávateľ tiež uvádza, že na externých banneroch je priestor veľmi obmedzený, a preto získa klient všetky podrobnejšie informácie až po prekliknutí na web stránku. 
 
Popis reklamy:
Vizuál internetového bannenru zobrazuje tri modely automobilov Peugeot: Mestské SUV 2008 už od 12.590 €; Všestranné SUV už od 19.990 €; 7-miestne SUV 5008 už od 21.790 €. Banner je doplnený headlinom: „Nový rad SUV Peugeot; Máme SUV pre každého“ a textom: „SUV bonus až do 3500€* 1/3 financovanie bez navýšenia.“. Reklama je doplnená interaktívnym odkazom v podobe „zisti viac“, po kliknutí na ktorý je užívateľ presmerovaný na web stránku zadávateľa. 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu informácia o cene obsiahnutá v reklame alebo okolnosť, že informácia o cene je neúplná alebo chýba, nesmie vzbudzovať predovšetkým dojem, že cena je nižšia, než aká je v skutočnosti (čl. 16 písm. a) Kódexu). V danom prípade pri posudzovaní Komisia vychádzala zo skutočnosti, že zadávateľ v rámci reklamy explicitne uvádza, že cena za 7-miestne SUV 5008 je už od 21 790 €. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že zákazník má možnosť získať predmetné vozidlo v danej výbave (7-miestne) za komunikovanú cenu, čo však nie je pravda, nakoľko v skutočnosti za 7-miestnu verziu si zákazník musí priplatiť. Komunikácia ceny vo formáte „od“ síce naznačuje, že cena môže byť aj vyššia, avšak z uvedeného zákazník nemá ako vedieť, že práve počet sedadiel vo vozidle je za príplatok, keďže práve tento benefit je v rámci reklamy komunikovaný v kontexte vyššie uvedenej ceny. Zákazník tak môže nadobudnúť mylný dojem, že za sumu prezentovanú v reklame získa komunikované SUV minimálne vo výbave 7-miestneho vozidla a Komisia má za to, že v tomto kontexte informácia o cene obsiahnutá v reklame vzbudzuje dojem, že cena je nižšia ako v skutočnosti je, a reklamu preto vyhodnotila ako porušujúcu Kódex.     
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že internetový banner: „7-miestne SUV Peugeot 5008“, zadávateľa: P Automobil Import s.r.o. je v rozpore s ustanovením čl. 16 písm. a) Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 22. 02. 2018
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2018

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 15. 11. 2018...

7.11.2018

Raňajky s reklamou: Oplatí sa značkám riskovať?

  Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame vás na ďalší chutný event zo série...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.