04 (01-04) Garantujeme doručenie darčeka pod stromček

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Alza.sk s.r.o.
Médium: TV spot
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 2 vo vzťahu k čl. 14 ods. 3
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Garantujeme doručenie darčeka pod stromček“
zadávateľa: Alza.sk, s.r.o.
     
je v rozpore
 
s ustanovením čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 2 vo vzťahu k čl. 14 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci december zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava, voči vianočnému TV spotu, zadávateľa Alza.sk. Sťažovateľ namieta voči tvrdeniu „Na rozdiel od ostatných, Alza garantuje doručenie darčekov pod stromček“. Podľa sťažovateľa v reklame nie je definované, na základe akých skutočností dospela spoločnosť k týmto záverom, ani s akými inými spoločnosťami sa porovnávala. Sťažovateľ má za to, že reklama je klamlivá a môže uviesť spotrebiteľa do omylu.  
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 11.1.2018 uvádza, že v spodnej časti TV spotu je textácia v znení: „V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré garanciu neposkytujú. Viac na www.alza.sk/vianoce.“ Spoločnosť má za to, že príjemca reklamy bol o danej skutočnosti dostatočne informovaný a žiadnym spôsobom nedošlo k poškodeniu iného súťažiteľa, či spotrebiteľa. Reklama ani neuvádza žiadne klamlivé údaje, keďže v čase jej vysielania skutočne existovali e-shopy, ktoré neboli schopné svojim zákazníkom garantovať doručenie darčekov pod stromček. Reklama odkazuje na web stránku, na ktorej bola v predvianočnej dobe uvedená vždy aktuálna informácia o termínoch doručenia tovaru pre jednotlivé druhy dopráv, vrátane podmienok garancie doručenia pod stromček. 
 
Popis TV spotu:  
Reklama začína záberom na zlaté prasiatko a soba, ktorí sa hrajú v snehu. Ponad ich postavy prelieta panák Alzák na sánkach plných darčekov a zvolá: „Už idééém“. Spot je doplnený voice-overom „A na rozdiel od ostatných, Alza garantuje doručenie darčekov pod stromček“. V dolnej časti obrazu je text v znení: „V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré garanciu neposkytujú. Viac na www.alza.sk/vianoce.“ Spot pokračuje zobrazením vianočného stromčeka, pod ktorým sú darčeky a pečať „Garancia doručenia do Vianoc“ a nasleduje prezentácia konkrétneho výrobku (napr. parfum, hodinky).
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať klamlivý údaj o vlastnom alebo o cudzom podniku a ani o jeho produktoch; za klamlivý údaj sa považuje aj údaj sám osebe pravdivý, ak môže vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v akých sa používa, uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. (čl. 14 ods. 2 Kódexu). V danom prípade zadávateľ v rámci svojho reklamného spotu komunikuje službu doručenia tovaru do Vianoc v podobe garancie. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy je headline v znení: „A na rozdiel od ostatných, Alza garantuje doručenie darčekov pod stromček“. Komisia nenamieta voči možnosti propagovať službu doručenia „darčekov pod stromček“ do Vianoc, kedy táto môže byť v čase vianočných sviatkov významným benefitom pre spotrebiteľa, avšak spôsob akým túto službu prezentuje zadávateľ v reklame vo vzťahu k ostatným spoločnostiam nepovažuje za etický a má za to, že vzhľadom na okolnosti a súvislosti, v ktorých bola informácia uvedená môže uviesť priemerného spotrebiteľa do omylu. V reklame je síce uvedený text „V porovnaní s ostatnými spoločnosťami, ktoré garanciu neposkytujú“, spolu s odkazom na  web stránku, avšak celkové spracovanie spotu, vrátane vyššie uvedeného headlinu sa dá interpretovať aj spôsobom, že jediná spoločnosť, ktorá predmetnú garanciu doručenia tovaru do Vianoc poskytuje je spoločnosť Alza.sk, resp. že žiadna iná spoločnosť túto službu negarantuje, čo nie je pravda, keďže vo vianočnom období ponúkajú tento benefit aj iné spoločnosti. Navyše priemerný spotrebiteľ nemá dôvod spochybňovať pravdivosť informácií, resp. overovať si ich, a tak môže byť uvedený do omylu. S ohľadom na túto skutočnosť má Komisia taktiež za to, že reklama na základe klamlivých údajov môže získavať vlastnému podniku prospech na úkor iného (čl. 14 ods. 3 Kódexu). Zadávateľ navyše komunikuje akciu spôsobom „garancie“, ktorá je akoby jednoznačným prísľubom, že vybraný tovar bude doručený v požadovanom čase, čo však taktiež nemusí byť pravda, nakoľko na svojej web stránke zadávateľ vymenúva viacero podstatných podmienok a skutočností, ktoré môžu mať vplyv na včasné doručenie tovaru. Tieto podmienky však zo spotu žiadnym spôsobom nevyplývajú a Komisia má za to, že reklama sprostredkúva nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom informácie podstatné pre priemerného spotrebiteľa na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie (čl. 14 ods. 1 písm. b) Kódexu).
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Garantujeme doručenie darčeka pod stromček“, zadávateľa: Alza.sk, s.r.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 14 ods. 1 písm. b) a čl. 14 ods. 2 vo vzťahu k čl. 14 ods. 3 Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená. 
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
 
V Bratislave dňa 25. 01. 2018
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

11.2.2019

Raňajky s reklamou: Aký bol rok 2018 v reklame?

  Milí priaznivci Raňajok s reklamou, aj v roku 2019 si vás dovoľujeme opäť pozvať na ďalší event zo...

29.1.2019

Tlačová správa z 1. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 1. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2019   BRATISLAVA. Dňa 22. 01. 2019...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.