79 (11-05) Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Alza.sk s. r. o.
Médium: TV spot
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“
zadávateľa: Alza.sk s. r. o.     
 
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci december zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Pezinok, ktorá namieta voči TV spotu zadávateľa Alza.sk, s.r.o. Sťažovateľ namieta, že predmetný TV spot odvysielaný v čase, kedy deti sledujú rozprávky a večerníček obsahuje headline  v znení: „Ježiško, všetky darčeky vyriešiš na Alza.sk.“  Sťažovateľ je toho názoru, že reklama berie deťom ilúziu Ježiška. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku uvádza, že v danom prípade si pravdepodobne zadávateľ spojil dva rozdielne TV spoty, keďže žiaden z odvysielaných spotov neobsahoval tvrdenie, ktoré uvádza sťažovateľ. Zadávateľ ďalej uvádza, že v jednom spote sa nachádzal headline v znení: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“ a iný spot zasa obsahoval tvrdenie: „ Vybrať hračky je u nás hračka.“ Zadávateľ má za to, že Alza.sk žiadnym spôsobom v deťoch nevyvoláva dojem, že by darčeky kupovali deťom rodičia a ani žiadnym spôsobom nespochybňuje existenciu Ježiša ako náboženskej postavy. 
 
Popis reklamy:
TV spot 1
Na pozadí adventného kalendára sa zjaví maskot spoločnosti – panák Alzák, ktorý hovorí: „Wow, obrovský adventný kalendár, plný prekvapení? Nakúp teraz na Alza.sk a každý deň máš super darček. Kúp napríklad výhodný kuchynský robot Tefal Promix“ (záber na produkt a jeho popis). V závere spotu je na obraze opäť panák Alzák, ktorý hovorí: „Všetky darčeky vyriešiš na Alza.sk“. Súčasťou záberu je aj headline v predmetnom znení. 
 
TV spot 2
Na pozadí vianočného stromčeka a hračiek je vyobrazený panák Alzák, ktorý hovorí: „Jupí, Ježiško, daruj tento rok tie najlepšie hračky. Napríklad detskú pištoľ s automatickým režimom pre nepretržitú paľbu (zobrazenie produktu). A deti, ktoré napíšu Ježiškovi, môžu získať IPhone. Vybrať hračky je u nás hračka.“ 
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu musí byť reklama pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi (čl. 10 ods. 3 Kódexu). V danom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že reklamné spoty neobsahovali tvrdenie, ktoré namieta sťažovateľ. V reklame sa uvádza tvrdenie: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“, ktoré však Komisia nepovažuje za porušujúce Kódex a má za to, že toto je v súlade s komunikačným posolstvom reklamy, ktorým je v danom prípade prezentácia vianočnej akcie, resp. vianočnej ponuky. Komisia nepovažuje za neetický ani spot, ktorý propaguje možnosť zakúpenia hračky ako darčeku. Reklama neobsahuje tvrdenie, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na deti spôsobom, ktorý namieta sťažovateľ. Reklama s motívom sviatkov a „Ježiška“ pracuje v kontexte reklamného nadsadenia, prostredníctvom ktorého zadávateľ „láka“ Ježiška aby vybral darčeky na Alza.sk. Jeho samotnú existenciu však žiadnym spôsobom nepopiera, reklama tak je tolerantná aj k deťom, ktorým „darčeky nosí“ Ježiško. S ohľadom na tieto skutočnosti má Komisia za to, že reklama bola pripravovaná s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľom a nepovažuje ju za porušujúcu Kódex. 
 
 Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že TV spot: „Všetky darčeky vyriešite na Alza.sk“, zadávateľa: Alza.sk s. r. o. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
  
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 12. 2017
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.10.2018

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 13. 9. 2018...

1.10.2018

Raňajky s reklamou: Kozmetika, tvrdenia a obraz krásy

        Milí priaznivci Raňajok s reklamou, po letnej pauze si vás dovoľujeme opäť pozvať...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.