76 (11-02) PZP pre lepšie šoférske vzťahy - dáma v aute

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Médium: Reklamní kampaň
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Šustekova 51, 851 04 Bratislava
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Reklamná kampaň: „PZP pre lepšie šoférske vzťahy“
zadávateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s.
     
nie je v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada v mesiaci november zaevidovala sťažnosť od fyzickej osoby, okres Bratislava ktorá namieta voči vizuálu reklamy, ktorý bol použitý v rámci kampane na povinné zmluvné poistenie. Sťažnosť poukazuje na to, že súčasťou vizuálu je piktogram dámskej lodičky v trojuholníku v kontexte headlinu „Pre lepšie šoférske vzťahy“. Sťažovateľ má za to, že reklama podporuje sexistické hodnotenie žien šoférok. 
 
Zadávateľ doručil Rade stanovisko reklamnej agentúry JANDL, marketing a reklama, s.r.o., ktorá je autorom kampane. V stanovisku sa uvádza, že zadaním kampane bolo upozorniť na skutočnosť, že riešenie nepríjemnej situácie, akou je dopravná nehoda môže byť príjemnejšie s PZP od Wüstenrot poisťovne. Cieľom kampane tak bolo vytvorenie určitej „havarijnej etikety“, ktorá by napomáhala vodičom zvládnuť nepríjemnú situáciu vyplývajúcu z dopravnej nehody. Reklamná kampaň si však za svoj cieľ stanovila upozornenie na celkové správanie sa vodičov počas jazdy, keďže toto správanie veľakrát nie je slušné, etické, ani príjemné. V rámci kampane boli vytvorené dva piktogramy, prostredníctvom ktorých sa reklama prihovára k vodičom alebo vodičkám. Na základe tejto skutočnosti sa do piktogramu (ktorý vo svojej podstate obsahuje veľmi schematické vzťahy, aby bol jasne identifikovaný), navrhli jednoznačné prvky, ktoré korešpondujú s džentlmenom – fúzy alebo dámske lodičky, ktoré symbolizujú dámu. Reklamná kampaň nie je postavená tak, že by sa za džentlmena za volantom mohli označiť len muži, ktorí majú fúzy, alebo, že by etické správanie sa žien bolo prisudzované len ženám, ktoré nosia lodičky na vysokom podpätku, príp., že by len také ženy boli vodičky. Reklamná kampaň zároveň nie je postavená na žiadnom stereotype, teda neposilňuje napríklad dojem, že ženy sú horšie vodičky ako muži. Reklamná kampaň mala za cieľ a je vystavaná tak, aby upozornila na to, že je prospešnejšie pre celú spoločnosť, ak sa muž vodič alebo žena vodička za volantom správa slušne a ohľaduplne, a z toho vyplynulo pomenovanie džentlmen a dáma a prislúchajúce piktogramy so sloganom „PZP pre lepšie šoférske vzťahy“.  Kampaň nie je sexistická, ani inak urážlivá k žene alebo mužovi, a ani inak neporušuje Etický kódex reklamnej praxe.
 
Popis reklamy:
Vizuál reklamy pracuje s motívom dvoch piktogramov – dámske lodičky v červenom trojuholníku a pánske fúzy v červenom trojuholníku. Jednotlivé piktogramy sú na vizuáloch doplnené headlinom v znení: „Život sa mení rýchlo. PZP pre lepšie šoférske vzťahy. Výhodné pre vás aj poškodených.“ Vizuál je doplnený logom spoločnosti a kontaktnými údajmi.  
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe, a z dostupných informácií dospela k týmto záverom:
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy mravnosti a slušnosti a v tomto kontexte je potrebné venovať osobitnú pozornosť aj použitému stvárneniu ženy a vyvarovať sa stvárneniu ženy spôsobom, ktorý zámerne redukuje jej vlastnosti, schopnosti, zručnosti, záujmy alebo vzhľad na základe rodových stereotypov (čl. 11 ods. 1 písm. e) Kódexu). V predmetnom prípade sa Komisia nestotožnila s názorom sťažovateľa a pri posudzovaní reklamy vychádzala okrem iného aj zo skutočnosti, že cieľom kampane bolo upozorniť na celkové správanie sa vodičov počas jazdy. Komunikačné posolstvo zadávateľ sprostredkoval vytvorením „havarijnej etikety“, dominantným výrazovým grafickým prvkom ktorej sa stali dva piktogramy reprezentujúce džentlmena a dámu ako vodičov automobilu. Piktogramy využívajú jednoduchú symboliku – fúzy a dámske lodičky, ktorá je v súlade s cieľom reklamy a ich použitie je v danom prípade možné považovať za opodstatnené. Samotné zobrazenie a použitie uvedenej symboliky Komisia nepovažuje za porušenie všeobecných noriem mravnosti a slušnosti a nie je ani toho názoru, že reklama využíva zobrazenia alebo prezentácie, ktoré by mohli byť vnímané ako urážlivé alebo voči ženám sexistické. Vizuálne spracovanie reklamy je v kontexte komunikačného posolstva a Komisia nepovažuje reklamu za porušujúcu Kódex. 
 
 Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že Reklamná kampaň: „PZP pre lepšie šoférske vzťahy“, zadávateľa: Wüstenrot poisťovňa, a.s. nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
  
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu,  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a)      vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b)      namieta sa porušenie Poriadku alebo
c)      namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť na č. účtu Rady: IBAN SK15 1100 0000 0026 2210 7629. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu.
 
V Bratislave dňa 14. 12. 2017
                              Mária Tóthová Šimčáková 
                                  predsedníčka Komisie
 
 
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

2.10.2018

Tlačová správa zo 7. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  zo 7. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2018   BRATISLAVA. Dňa 13. 9. 2018...

1.10.2018

Raňajky s reklamou: Kozmetika, tvrdenia a obraz krásy

        Milí priaznivci Raňajok s reklamou, po letnej pauze si vás dovoľujeme opäť pozvať...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.