06 (02-01) "Slovensko potrebuje dobrých otcov"

Sťažovateľ: 2 fyzické osoby
Zadávateľ: Profitmedia, s. r. o., Centrum Slniečko, n.o.
Médium: reklamná kampaň
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 10 ods. 3 a čl.14 ods. 9
Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Reklamná kampaň: „Slovensko potrebuje dobrých otcov“ 
zadávateľa: Profitmedia, s. r. o., Centrum Slniečko, n.o.
 
 je v rozpore
 
s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl.14 ods. 9 Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada zaevidovala dňa 20. 01. 2014 sťažnosti dvoch fyzických osôb, okresy Trnava a Trenčín, na reklamnú kampaň zameranú na prevenciu týrania detí a domáceho násilia pod názvom „Slovensko potrebuje dobrých otcov“. Táto je podľa slov sťažovateľov zavádzajúca, pretože verejnosti podsúva nepravdivé informácie s cieľom šíriť poplašnú správu a nenávisť voči mužom. Sťažovatelia sú toho názoru, že predmetná kampaň vyzdvihnutím mužského rodu - otca (a opomenutím ženského rodu - matky) v rádiovom spote (obzvlášť v prvej vete spotu: „Slovensko potrebuje DOBRÝCH otcov“) vytvára obraz, že Slovensko dobrých otcov nemá, resp. má iba zlých, a cielene prezentuje otcov, ako jediných páchateľov násilia na deťoch. Sťažovatelia taktiež spochybňujú tvrdenie kampane, že „až 36% našich detí zažilo v detstve viaceré formy násilia“ a sú toho názoru, že prieskum, o ktorý sa reklama opiera, žiadnu takúto informáciu neposkytuje. Sťažovatelia poukazujú na skutočnosť, že realizovaný prieskum identifikuje rôzne podoby násilia (napr. aj násilie medzi školákmi v škole), a teda považujú jeho súvis s posolstvom kampane (orientovanej výlučne na rolu otca) za neopodstatnený a zavádzajúci, s cieľom podsúvať verejnosti správu, že jedinými páchateľmi násilia na deťoch sú ich otcovia.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 07. 02. 2014 uvádza, že predmetná kampaň bola sťažovateľom mylne pochopená, pretože samotná kampaň vznikla za účelom predovšetkým verejne oceniť hodnoty dobrého otcovstva a spopularizovať oslavy Dňa otcov na Slovensku. Podľa slov zadávateľa predmetná kampaň komunikuje svoj odkaz jasne a transparentne. Zadávateľ je  toho názoru, že z textu sa nedá vôbec vyhodnotiť, že by násilie páchali len otcovia, nakoľko celá reklama aj aktivity spojené s touto kampaňou boli formulované pozitívne ako pozitívny a motivujúci stimul na vyzdvihnutie fenoménu otcovstva, pozdvihnutie vedomia o právach detí a dôležitosti úlohy a významu otcov v ich životoch. Zadávateľ taktiež uvádza, že pokiaľ ide o násilie v rodine, je nespochybniteľným faktom, že páchateľmi sú v prevažnej väčšine muži, čo je podľa zadávateľa známa vec a celá agenda ochrany ženských práv je založená na tejto skutočnosti a tvorí súčasť politík EÚ a ich krajín. Zadávateľ tieto zistenia podložil priloženým výskumom a zároveň poukázal, že táto informácia nebola posolstvom kampane. Ďalej zadávateľ dodáva, že nakoľko sa jedná o filantropickú preventívnu kampaň neziskovej, mimovládnej organizácie Centrum Slniečko ktorá na trh neumiestňuje žiadne produkty a nie je podnikateľským subjektom, nevzťahuje sa na ňu zákon o reklame. Kampaň bola prejavom spoločenskej angažovanosti a práva slobodne prezentovať názory a ovplyvňovať mienku verejnosti tak, ako to robia aj iné; aj otcovské organizácie, v snahe pozitívne ovplyvniť spoločnosť a nikomu neklásť vinu za tento stav. Zadávateľ považuje spôsob akým prezentoval svoje názory za etický. Zadávateľ taktiež uviedol, že za pilotný ročník kampane prevzala riaditeľka n.o. Centrum Slniečko, pani Mariana Kováčová prestížne ocenenie Krištáľové krídlo za filantropiu za rok 2013. 
 
Popis rozhlasového spotu:
„Slovensko potrebuje dobrých otcov. Až 36% našich detí zažilo v detstve viaceré formy násilia. Pomôžme im spolu vytvoriť bezpečnejší a šťastnejší domov. Poďakujme dobrým otcom za to, že sú. Kampaň prevencie týrania detí a domáceho násilia, Slovensko potrebuje dobrých otcov, organizujú: Profitmedia a Centrum Slniečko. Generálnymi partnermi sú: Nafta a nadácia SPP. Dobrí otcovia sú hrdinovia všedných dní. Sú soľou života.“
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V súvislosti s námietkou zadávateľa, že v danom prípade je sťažnosťami napadnutá filantropická, preventívna kampaň neziskovej, mimovládnej organizácie Centrum Slniečko, ktorá na trh neumiestňuje žiadne produkty a nie je podnikateľským subjektom, a preto sa na ňu nevzťahuje zákon o reklame, je potrebné uviesť, že  Komisia nie je primárne oprávnená posudzovať možné porušenie legislatívnych noriem a pri posudzovaní sťažností vychádza z ustanovení Etického kódexu. V danom prípade Komisia postupovala pri posudzovaní vo vzťahu k čl. 2 ods. 2 Kódexu, podľa ktorého sa  reklamou na účely Kódexu rozumie aj komunikačný proces iniciovaný nepodnikateľom, ako aj obsah, ktorý je výsledkom tohto komunikačného procesu, pokiaľ sa v rámci komunikačného procesu využívajú metódy, sledujú ciele a pri šírení obsahu používajú spôsoby, ktoré spravidla využíva, sleduje alebo používa komerčná komunikácia, a to aj vtedy, ak komunikačný proces uskutočňuje nepodnikateľom poverená osoba. V zmysle vyššie uvedeného je Komisia toho názoru, že predmetná komunikácia spadá pod pojem reklamy, definovanej na účely Kódexu a je možné danú reklamnú kampaň posudzovať z pohľadu všetkých jeho ustanovení. V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať štatistiku alebo výsledky prieskumu prezentované spôsobom, ktorým sa zveličuje alebo nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia. Posolstvom reklamnej kampane mala byť prevencia domáceho násilia a týrania detí. Súčasťou kampane; rozhlasového spotu je okrem iného aj text v znení: „Až 36 % našich detí zažilo v detstve viaceré formy násilia“. Ako uvádza zadávateľ, tento údaj je súčasťou zistení priloženého prieskumu Inštitútu pre výskum práce a rodiny – „Prevalencia násilia páchanom na deťoch v Slovenskej republike“. Zadávateľom priložený prieskum sa zameriava na zisťovanie úrovne rôznych foriem násilia páchanom na detskej populácii na Slovensku, pričom vzorka respondentov, na ktorých bol prieskum realizovaný, pozostáva výlučne z  odpovedí detí 8. a 9. ročníkov základných škôl z celého Slovenska, a akékoľvek zovšeobecnenia výsledkov prieskumu môžu byť použité len vo vzťahu k tejto vzorke, nie všeobecne ku celej skupine detí. Pre potreby prieskumu boli zadefinované štyri formy násilia – zanedbávanie, emočné násilie, fyzické násilie a kyberšikana, pričom deti sa vyjadrovali nielen k existencii týchto foriem násilia v rodine, ale v celom spektre prostredia, kde sa nachádzajú – t.j. aj v škole, mimoškolskej činnosti a pod. Prieskum ani v rámci jednej z posudzovaných kategórií nedefinuje a ani nešpecifikuje pôvodcu realizovaného násilia, na základe čoho by bolo možné tvrdiť, že násilie na deťoch je páchané prevažne mužmi. Zadávateľ v rámci komunikácie vyššie uvedené skutočnosti nezohľadňuje a Komisia má za to, že v danom prípade zadávateľ prezentoval štatistiku spôsobom, ktorý zveličuje a nepravdivo rozširuje platnosť reklamného tvrdenia. Text reklamy, najmä odkaz na údaj o percente detí, ktoré zažili v detstve viaceré formy násilia považuje Komisia za neodôvodnene zovšeobecnený a má za to, že reklama môže v recipientovi vyvolať dojem, že až 36% našich – všetkých detí, bez ohľadu na vekovú kategóriu, ktorá je v danom prípade určujúcim parametrom predmetného prieskumu,  zažila násilie, čo však vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti preukázané nebolo. Komisia si uvedomuje význam sociálnej komunikácie, cieľom ktorej je upozorniť na spoločensky závažné problémy, ktorými týranie detí a násilie páchané na deťoch nepochybne sú, avšak v danom prípade je taktiež toho názoru, že reklama nebola pripravená s pocitom zodpovednosti voči spotrebiteľovi. Komisia si myslí, že v kontexte a spôsobom, v akom boli informácie v rámci reklamy prezentované, môže reklama vytvárať mylnú predstavu, že pôvodcom násilia páchaného na deťoch sú prevažne muži - otcovia, čo však taktiež nebolo zadávateľom preukázané. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedená reklamná kampaň: „Slovensko potrebuje dobrých otcov“ zadávateľa: Profitmedia, s. r. o. a Centrum Slniečko, n.o. je v rozpore s ustanoveniami čl. 10 ods. 3 a čl. 14 ods. 9 Kódexu a sťažnosti sťažovateľov sú opodstatnené.
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto  vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia.
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave, dňa  20. 02. 2014
 
Ing. Jarmila Grujbárová 
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

4.11.2020

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa  z 8. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2020   BRATISLAVA. Dňa 15. 10. 2020...

14.10.2020

Arbitrážnu komisiu posilnil odborník na sociálne siete, influencer marketing a on-line reklamu

BRATISLAVA. Medzi členov Arbitrážnej komisie, ktorá posudzuje sťažnosti na reklamu a rozhoduje v otázkach reklamnej etiky reklamy...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.