09 (02-01) "Nákup bez DPH"

Sťažovateľ: Fyzická osoba
Zadávateľ: OKAY Slovakia, spol. s r. o.
Médium: Reklamná kampaň (rozhlasový spot, leták)
Nález: Pozitívny
Ustanovenia kódexu: čl. 14 ods. 5, písm. b)
Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
Reklamná kampaň (rozhlasový spot, leták): „Nákup bez DPH“ 
zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r. o.
 
je v rozpore
 
s ustanovením  čl. 14 ods. 5, písm. b) Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada zaevidovala dňa 29. 01. 2015 sťažnosť od fyzickej osoby, okres Malacky, na rozhlasový spot a leták zadávateľa OKAY Slovakia, spol. s r. o. Podľa sťažovateľa je predmetná reklama zavádzajúca a klamlivá, keďže uvádza, že spotrebiteľ nakupuje v určitom období „bez DPH“. V rozhlasovom spote nebola spomenutá informácia o výške zľavy a ani o tom, že sa nejedná o nákup bez DPH, ale o nákup tovaru so zľavou vo výške rovnajúcej sa DPH. Bežný spotrebiteľ podľa sťažovateľa považuje nákup bez DPH za 20% zľavu z ceny tovaru, pričom zľava je reálne len 16,67%, pretože sa jedná o výšku DPH zo základu dane. Rovnako na pokladničnom doklade alebo faktúre je DPH vyčíslená, čiže sa nejedná o nákup bez DPH, ale s DPH so zľavou.
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 05. 02. 2015 na začiatku vysvetľuje pojem daň a uvádza, že hoci právny poriadok pojem „Daň“ nijakým spôsobom nedefinuje, v praxi sa pojem stotožňuje so všeobecným vymedzením ako „povinná zákonom stanovená platba, ktorú štát vyberá od fyzických a právnických osôb, a tieto sú povinné odvádzať ju do štátneho rozpočtu alebo do miestnych rozpočtov v stanovenej výške a v stanovenej lehote bez toho, aby štát poskytol protihodnotu jej platiteľom v adekvátnej výške“, pričom táto definícia korešponduje s definíciou Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, ktorá definuje daň ako „povinnú nenávratnú platbu do verejného rozpočtu“. Z týchto definícií podľa zadávateľa jasne vyplýva, že povinnosť odvedenia dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) do štátneho rozpočtu sa povinný subjekt nemôže nijakým spôsobom zbaviť. Podľa zadávateľa prezentácia prostredníctvom rozhlasového média má svojím účelom upútať prvotný záujem adresátov a informovať ich čo najvšeobecnejšie o existencii akciovej ponuky, kde pre vystihnutie akcie prevažne postačuje jedna veta. Je bežnou a akceptovanou praxou, že v prípade obdobných reklamných akcií nie sú všetky detailné informácie súčasťou samotnej reklamy, ale tieto sú uvedené až pre zákazníkov (spotrebiteľov), ktorí sa cítia ponukou oslovení, čo je v súlade s ustáleným výkladom pojmu priemerný spotrebiteľ – spotrebiteľ, ktorý je v rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný, pri zohľadnení sociálnych, kultúrnych a jazykových faktorov. Odôvodnenie, prečo je zákazníkovi odpočítaných 16,67 % uvádza zadávateľ podľa svojich slov vo svojich reklamných materiáloch. Z právnych dôvodov nemôže OKAY Slovakia spol. s r.o. odpočítať DPH ako také, pokladničný blok bude obsahovať DPH, teda nákup bude ponížený o zľavu 16,67%. Zľava vo výške DPH je odrátaná pri pokladni z ceny uvedenej na cenovke. Zákazník tak skutočne dostával tovar za cenu, ktorá presne zodpovedá predajnej cene bez DPH, a pritom zadávateľ svoju zákonnú povinnosť ustanovenú v daňových predpisoch plní a odvádza DPH v plnej výške. O spôsobe výpočtu ceny bol zákazník zároveň informovaný aj prostredníctvom letáčikov, ktoré boli k dispozícii spotrebiteľom na všetkých prevádzkach zadávateľa počas celej doby trvania akcie. Podľa zadávateľa každý priemerný spotrebiteľ, ktorý má už o akcii vedomosť, je dôkladne oboznámený so spôsobom výpočtu ceny výrobku a pri vynaložení bežnej pozornosti je tak schopný získať úplnú informáciu o cene tovarov prezentovaných v rámci akcie, pričom aj v zmysle judikatúry Súdneho dvora Európskej únie sa od spotrebiteľa vyžaduje určité kontrolné úsilie k zisteniu, aký tovar vlastne kupuje, z čoho možno vyvodiť aj kontrolné úsilie pri preverení ceny výrobku. Rovnako považuje zadávateľ za absurdnú možnosť, že by priemerný spotrebiteľ, ako konečný odberateľ tovaru nevedel, že znáša DPH v podobe percentuálnej sumy pridanej k základu ceny tovarov a služieb. Veď z toho dôvodu sa DPH nazýva aj univerzálnou daňou, ktorá sa platí pri nákupe väčšiny tovarov a služieb. 
 
Popis rozhlasového spotu:
„OKAY elektrospotrebiče vyhlasuje dni daňových prázdnin. Práčky, chladničky alebo vysávače v OKAY bez DPH, bez DPH. Pri nákupe elektra v OKAY tento piatok a sobotu DPH proste neplatíte. OKAY, predajne a e-shop, www.okay.sk“
 
Popis letáku:
V hlavičke letáku je umiestnené logo zadávateľa, platnosť letáku a jeho zameranie (práčky, sporáky, chladničky, vysávače) a aktuálna akcia „bez DPH“ s platnosťou od 30. do 31. januára. Pod hlavičkou je umiestnený maskot zadávateľa, vedec, ktorý má pri sebe bublinku s textom „Euro oslabuje, rozumní nakupujú práve teraz a bez DPH!“. Leták pokračuje predstavením akciových produktov. V päte letáku je umiestnené logo zadávateľa, text „Nakupuj v najväčšej sieti predajní elektra, Okay má už takmer 130 predajní v SR a ČR! Adresy predajní nájdeš na www.okay.sk, 0850 444 002, info@okaysk.eu. Platnosť letáka od 28. 1. do 3. 2. 2015 alebo do vypredania zásob v uvedenom termíne.“ Ďalej nasleduje text „Odpočet DPH znamená zľavu 16,67% z celkovej pôvodnej predajnej hodnoty tovaru. Z právnych dôvodov nemôže OKAY Slovakia spol. s r.o. odpočítať DPH ako také, pokladničný blok bude obsahovať DPH, teda nákup bude ponížený o zľavu 16,67%. Zľava vo výške DPH je odrátaná pri pokladni z ceny uvedenej na cenovke. Zľava sa vzťahuje na chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky, sporáky, odsávače, vstavané rúry, vstavané dosky a vysávače. Zľava neplatí na akciový tovar označený na predajniach červenou cenovkou.“ V pravom dolnom rohu je umiestnený text „Niektoré informácie môžu mať len informatívny charakter. Pokiaľ nie je uvedené inak, platí záruka 24 mesiacov. Zmeny cien, dizajnu, technologických parametrov sú vyhradené. Za tlačové chyby neručíme. Tovar nemusí byť dostupný vo všetkých predajniach. Ceny sú uvedené vrátane DPH. Spoločnosť Okay Slovakia, spol. s r. o. pri poskytovaní spotrebiteľských úverov spolupracuje výlučne so spoločnosťami CETELEM SLOVENSKO a. s. a Consumer Finance Holding a. s. a je oprávnená poskytovať všetku súčinnosť pri vybavovaní žiadosti klientov a poskytnutie spotrebiteľských úverov.“
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
V zmysle Kódexu reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa, či už priamo alebo nepriamo, pričom osobitná pozornosť sa vyžaduje okrem iného pri informovaní o finančnej hodnote produktu a konečnej cene. Komunikačným posolstvom predmetnej reklamnej kampane bola propagácia akciovej ponuky „Nákup bez DPH“. Dominantným výrazovým prostriedkom reklamy bol text, ktorý odkazoval na skutočnosť, že zákazník neplatí DPH, resp. že vybrané tovary si spotrebiteľ zakúpi bez DPH. Komisia je toho názoru, že priemerný spotrebiteľ môže byť na základe predmetnej reklamy uvedený do omylu a domnievať sa, že na vybrané tovary sa vzťahuje zľava vo výške 20%, čo však nie je pravda, nakoľko spotrebiteľovi je v konečnom dôsledku priznaná zľava vo výške 16,67%. Zadávateľ túto skutočnosť síce uvádza v rámci reklamného letáku a na webovej stránke, nijako ich však nenaznačí ani neuvádza v rámci rozhlasového spotu.  Komisia je toho názoru, že v predmetnom prípade nie je správne očakávať, že zákazník si niektoré podrobnosti sám logicky vyvodí, keďže väčšina priemerných spotrebiteľov vníma výšku dane automaticky ako sadzbu z cien tovarov a služieb vo výške 20% a to vrátane skutočnosti, že táto je napríklad uvádzaná aj na potvrdení o zaplatení tovaru. Tvrdenie v kampani, ktoré je určené pre bežného spotrebiteľa, že môže nakupovať bez DPH od predajcu akým je zadávateľ, môže viesť tiež k predpokladu, že existuje zákonná možnosť ako konečný spotrebiteľ nemusí platiť pri svojom nákupe aj DPH, čo nie je pravdivá informácia a Komisia uvedené nepovažuje ani za primeranú hyperbolu použitú v reklamnej kampani. Komisia má za to, že zadávateľ nevenoval dostatočnú pozornosť informovaniu o podmienkach konečnej ceny, a preto reklamu – rozhlasový spot, vyhodnotila ako porušujúcu Kódex. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedená reklamná kampaň (rozhlasový spot a leták): „Nákup bez DPH“, zadávateľa: OKAY Slovakia, spol. s r. o. je v rozpore s ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) Kódexu a sťažnosť sťažovateľa je opodstatnená.
 
V súlade s čl. V ods. 2 písm. b) bod v. Poriadku sa zadávateľ reklamy týmto  vyzýva k zmene alebo úprave posúdenej reklamy alebo k zamedzeniu jej ďalšieho šírenia. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške 30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave, dňa  26. 02. 2015
 
          Mgr. Mária Tóthová Šimčáková
                   predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

21.5.2020

Raňajky s reklamou: Prečo by značky mali robiť dobro? Je goodvertising iba póza alebo má zmysel aj pre biznis?

    Milí priaznivci Raňajok s reklamou,   pozývame Vás na ďalší event zo série...

7.5.2020

Tlačová správa zo 4. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 23. 04. 2020 sa konalo 4. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.