120 (10-14) "Marťankovia - najobľubenejšie vitamíny"

Sťažovateľ: fyzická osoba
Zadávateľ: Walmark spol. s. r. o.
Médium: TV spot, reklamný banner
Nález: Negatívny
Rada pre reklamu, Cukrová 14, 813 39 Bratislava
 
 
Arbitrážny nález
Arbitrážna komisia Rady pre reklamu (ďalej len „Komisia“) ako orgán Rady pre reklamu (ďalej len „Rada“) príslušný podľa článku 5,  druhej hlavy I. časti  Etického kódexu  reklamnej praxe platného na území Slovenskej republiky (ďalej len „Kódex“) postupom podľa čl. IV Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len „Poriadok“) vydáva v súlade s čl. V ods. 1 a 2 Poriadku tento
 
n á l e z :
TV spot, reklamný banner: „Marťankovia – najobľúbenejšie vitamíny“ 
zadávateľa: Walmark spol. s. r. o.
 
nie sú v rozpore
 
s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.
 
Rada obdržala dňa 27. 11. 2013 sťažnosť fyzickej osoby, okres Prievidza, na televíznu reklamu a informácie uvedené na web stránke zadávateľa Walmark spol. s. r. o.. Sťažovateľ považuje slogan v znení „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii“ za zavádzajúci a reklamu za nepravdivú a zneužívajúcu nedostatok znalostí bežného spotrebiteľa. Podľa sťažovateľa sa v Galaxii Mliečna cesta môže nachádzať zhruba 300 miliárd planetárnych systémov, z ktorých boli už tisíce vedecky spozorované a doložené. Z tohto počtu vyplýva vysoká štatistická pravdepodobnosť výskytu civilizácií, ktoré využívajú multivitamínové produkty ako zdravotnú prevenciu pre svoje deti. Fyzická osoba sa nazdáva, že spoločnosť Walmark spol. s. r. o. nemá ako dokázať, že produkt Marťankovia je skutočne najobľúbenejší multivitamínový výrobok pre deti v celej galaxii a zneužíva povery v tom, že v Galaxii Mliečna cesta je ľudstvo na planéte Zem jedinou civilizáciou, ktorá využíva multivitamínové produkty. 
 
Zadávateľ vo svojom stanovisku zo dňa 04. 12. 2013 uvádza, že značka Marťankovia je od svojho vzniku koncipovaná ako značka silného príbehu o mimozemských bytostiach, ktoré prichádzajú na Zem pomôcť deťom podporiť ich zdravie a imunitu. Zadávateľ sa nazdáva, že priemernému spotrebiteľovi je dnes zrejmé, že príbeh ako aj jeho postavy sú vymyslené a preto nemôže dôjsť k zneužívaniu neznalosti alebo zavádzaniu. Slogan „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii“ sa opiera o súčasné ľudské poznanie, že zatiaľ žiadne multivitamíny v galaxii neboli objavené a súčasne nadväzuje na rozprávkový príbeh o Marťankoch . Spoločnosť Walmark spol. s. r. o. má za to, že aj keby sa niekde v Galaxii objavili obľúbenejšie multivitamíny ako Marťankovia s určitosťou môžeme tvrdiť, že nie sú určené pre deti, pretože deti sú pozemské bytosti. Okrem toho vie zadávateľ dokázať, že žiadne z mimozemských multivitamínov nie sú distribuované na náš trh, a preto je presvedčený, že slogan: „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii“ je v súlade s etickým kódexom či inými právnymi normami.  
Popis TV spotu:
V prvej časti TV spotu pribehne malý chlapec za svojou mamou do kuchyne, ktorá ho ponúkne výživovým doplnkom – Marťankovia. Rukou ukáže na balenie výživového doplnku – Marťankovia. V tom do chlapca prejde akási „zelená sila“ vďaka ktorej získa lepšiu imunitu. Nasleduje záber, kde chlapec pobehuje po vonku a s malým dievčatkom vzlietnu vďaka zelenej sile do vzduchu. Po prestrihu sa na obrazovke objavia animovaní marťankovia, ktorí za dobre odvedenú prácu spokojne opúšťajú planétu Zem a po ňom nasleduje detailný záber na dve balenia Marťankov - mix a pomaranč. Počas celého spotu je na obrazovke uvedený internetový odkaz www.martankovia.sk a logo spoločnosti Walmark spol. s. r. o. Voice over: „Aby ste naozaj účinne podporili imunitu vašich detí dávajte im Marťankov! Obsahujú 100% odporúčanej dennej dávky dôležitých vitamínov a minerálov v jednej tablete a unikátny komplex imunactiv s vitamínom C a zinkom pre posilnenie obranyschopnosti organizmu. Marťankovia, najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej galaxii.“ 
 
Popis reklamného banneru:
Na reklamnom bannery internetovej stránky www.marťankovia.sk je uvedený text: „Vitajte na stránkach Marťankov, najobľúbenejších multivitamínov pre deti v celej galaxii.“ Pod týmto textom sa nachádza zelený rámik, ktorý odkazuje na štúdiu účinnosti produktu.
 
Komisia preskúmala sťažnosť, stanovisko zadávateľa, dôkazový materiál a na základe skutočností, ktoré sú jej známe a z dostupných informácií dospela k týmto záverom: 
 
Komisia v danom prípade neuznala námietky sťažovateľa. Zadávateľ dlhodobo využíva pri propagácii predmetného produktu reklamný príbeh, hlavným hrdinom ktorého sú mimozemské bytosti – Marťankovia, ktoré prichádzajú na zem podporiť ich zdravie a imunitu. Z reklamy je dostatočne zrejmé, že príbeh, ako aj postavy v reklame sú vymyslené, fiktívne a zvolené s cieľom komunikovať produkt, určený deťom. Súčasťou reklamy je aj slogan v znení: „Najobľúbenejšie multivitamíny pre deti v celej Galaxii“, ktorý Komisia nepovažuje za zavádzajúci alebo klamlivý a je toho názoru, že v danom prípade reklamný text nie je možné interpretovať doslovne, ale je potrebné ho posudzovať v kontexte reklamného posolstva a cieľa reklamy. Komisia si nemyslí, že reklama zneužíva predsudky a povery a taktiež nie je toho názoru, že reklama zneužíva nedostatok znalostí a skúsenosti bežného spotrebiteľa. 
 
Na základe vyššie uvedeného Komisia hlasovaním rozhodla, že uvedený reklamný banner a TV spot: „Marťankovia – najobľúbenejšie vitamíny“ zadávateľa: Walmark spol. s. r. o. nie sú v rozpore s ustanoveniami Kódexu a sťažnosť sťažovateľa nie je opodstatnená. 
 
Poučenie:
Zadávateľ reklamy alebo sťažovateľ môžu požiadať Radu o preskúmanie nálezu v lehote do troch pracovných dní od odoslania nálezu  len ak  zaplatia administratívny poplatok a
a) vyšli najavo nové skutočnosti alebo dôkazy, ktoré mohli mať podstatný vplyv na posúdenie reklamy a nemohli sa v konaní uplatniť bez zavinenia osoby, ktorá o preskúmanie žiada,
b) namieta sa porušenie Poriadku alebo
c) namieta sa neoznámenie konfliktu záujmov niektorého člena Komisie.
Administratívny poplatok vo výške  30 EUR pre fyzickú osobu alebo 300 EUR pre právnickú osobu je potrebné uhradiť  na č. účtu Rady: 2622107629/1100. Variabilný symbol: číslo sťažnosti uvedené v záhlaví tohto nálezu. 
 
V Bratislave, dňa  5. 12. 2013
 
Ing. Jarmila Grujbárová
predsedníčka Komisie
 
späť

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

17.7.2020

Tlačová správa zo 6. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

BRATISLAVA. Dňa 30. 06. 2020 sa konalo 6. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

17.6.2020

Tlačová správa z 5. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu

  BRATISLAVA. Dňa 28. 05. 2020 sa konalo 5. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.