Čo je Atest/Copy advice?

Aplikácia systému Copy Advice/Atestu ponúka ďalšiu možnosť pre efektívnejšie presadzovanie samoregulácie reklamy. Princípom Atestu je vytvorenie preventívnej ochrany spotrebiteľa pred spoločensky nevhodnými a neetickými prvkami v reklame. Za návrh reklamy sa pre tieto účely považuje reklama, resp. jej návrh, pred jej uvedením do komunikačného procesu. Pri takomto posudzovaní sa primerane použijú ustanovenia Rokovacieho poriadku Arbitrážnej komisie. O Atest môže požiadať zadávateľ reklamy priamo alebo prostredníctvom reklamnej agentúry. Atest je spoplatnený a v prípade, že na posúdenie atestu sú potrebné ďalšie znalecké posudky, je zadávateľ povinný znášať aj dodatočné výdavky spojené s obstaraním takéhoto posudku.

Stanoviská sú vypracovávane iba vo vzťahu k platnému etickému Kódexu reklamy.

V prípade, že Arbitrážna komisia vydá pozitívny atest (návrh reklamy je v rozpore s Kódexom), sekretariát túto skutočnosť oznámi zadávateľovi, pričom táto informácia slúži iba zadávateľovi. V prípade uverejnenia takejto reklamy zadávateľ preberá riziko sám na seba. Ak príde na sekretariát sťažnosť na posudzovanú reklamu, Arbitrážna komisia sa ňou bude musieť zaoberať ako s novým podnetom, prijme nové rozhodnutie, pričom je dôvodný predpoklad, že Arbitrážna komisia potvrdí svoje predchádzajúce rozhodnutie.

V prípade, že Arbitrážna komisia vydá negatívny atest (návrh reklamy nie je v rozpore s Kódexom), sekretariát informuje zadávateľa. Ak sekretariát obdrží na posudzovanú reklamu sťažnosť, bude sa ňou zaoberať Arbitrážna komisia ako s novým podnetom z dôvodu, že musí zobrať do úvahy spôsob, miesto a ostatné okolnosti uverejneniaia reklamy. Zároveň aj tu však existuje dôvodný predpoklad, že Arbitrážna komisia potvrdí svoje predchádzajúce rozhodnutie.

Komisia vydáva atesty spravidla do 15 dní od doručenia žiadosti o atest. Ak bola podaná formulárová žiadosť o atest, ktorá je úplná, Komisia vydá atest do piatich (5) pracovných dní; predseda Komisie môže v takomto prípade  určiť, že Komisia bude hlasovať o ateste v zmysle odseku 4 per rollam. Ak sa použije postup podľa odseku 5 alebo 6, lehoty podľa predchádzajúcich viet plynú opätovne po doručení potrebných podkladov.

Cenník poplatkov

2 atesty ročne ZDARMA*/ každý ďalší atest za 80,00 EUR pre členov Rady pre reklamu
                                                                                      160,00 EUR pre nečlenov Rady pre reklamu

*Kolektívni členovia (asociácie a združenia) majú nárok na dva atesty ročne zdarma, za podmienky, že predmetom atestu je vlastná reklamná kampaň, zameraná na propagáciu združenia či asociácie*

Získať Atest/Copy advice

Nálezy Arbitrážnej komisie RPR

Nálezom sa rozumie písomné vyhotovenie výsledku posúdenia reklamy Komisiou a odôvodnenie jej rozhodnutia.

Novinky

26.11.2021

Tlačová správa z 9. zasadnutia AK RPR

Tlačová správa z 9. zasadnutia Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu v roku 2021 BRATISLAVA. Dňa 11. 11. 2021 sa konalo 9....

28.10.2021

Tlačová správa z 8. zasadnutia AK RPR

BRATISLAVA. Dňa 14. 10. 2021 sa konalo 8. zasadnutie Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu (ďalej len AK RPR). AK RPR ako orgán etickej...

Všetky novinky

Členovia rady pre reklamu

RPR združuje subjekty, ktoré aktívne vstupujú do procesu marketingovej komunikácie - asociácie zadávateľov reklamy, reklamné agentúry, média ale aj podnkateľské subjekty, využívajúce propagáciu formou reklamy.

Zoznam členov

Rada pre reklamu

Rada pre reklamu (RPR) je orgán etickej samoregulácie reklamy. Hlavným cieľom RPR je zabezpečovať a presadzovať, aby sa na území Slovenskej Republiky šírila čestná, slušná, decentná, legálna a pravdivá reklama.

Viac o Rade pre reklamu

Prihlásenie

Partneri

Nadace Open Society Fund Praha Norway Grants Mediálne.sk

RPR je členom

The European Advertising Standards Alliance

Rada pre reklamu je partnerom projektu „Systémová změna v diskriminačním zobrazování žen a mužů v reklamě“, ktorý podporila Nadace Open Society Fund Praha z programu „Dejme (že)nám šanci“, ktorý je financovaný z Norských fondov.